АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіанти завдання

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Варіанти 26-30
 8. Варіанти завдань
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Варіанти завдань.
 11. Варіанти завдань.
Остання цифра номеру залікової книжки Варіант завдання - номер і назва теми контрольної роботи
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
2. Маркетинг як відкрита мобільна система
3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень
4. Вивчення потреб і поведінки споживачів і вибір цільових сегментів
5. Товарна політика в системі маркетингу
6. Цінова політика в системі маркетингу
7. Політика розповсюдження в системі маркетингу
8. Комунікаційна політика в системі маркетингу
9. Стратегії маркетингу підприємства
10. Організація і контроль маркетингової діяльності

 

Контрольна робота складається з реферату на тему відповідно до варіанта завдання.

Тема контрольної роботи повинна бути структурована на розділи і підрозділи, мати перелік літератури. Загальний обсяг роботи - 10-15 сторінок формату А-4. Термін виконання і захисту контрольної роботи повинен відповідати графіку навчального процесу.

На титульній сторінці слід вказати: назву міністерства, академії, кафедри; вид самостійної роботи, її тему; реквізити студента (П.І.П., курс, група, спеціальність, номер залікової книжки, місце проживання); дані викладача, який приймає роботу ( П.І.П., посада).

Список літератури до модуля 2

 

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. − К.: Лібра, 2002. − 384 с.

2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів. – К.: Вища шк., 1994. − 325 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. – М: Прогресс, 1991. − 736с.

4. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. − 256 с.

5. Павленко А.Ф. Маркетинг: Навч.-метод. посібник. –К.: КНЕУ, 2001. − 106с.

6. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. − М.: Финансы и статистика, 1991. − 304с.

7. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут – центр, 1992. – 365 с.8. Потер М. Стратегія і конкуренція. Пер. з англ. − К.: Основи, 1998.


ЗМІСТ

 

 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
МОДУЛЬ 1. Основи менеджменту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 1. Сутність основ менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 2. Історія розвитку менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 3. Основні принципи менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 4. Організація як об’єкт управління. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 5. Функціональний склад системи управління. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 6. Планування як загальна функція управління. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. . . . . . . .
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 9. Контроль і регулювання як функції менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 10. Методи менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 11. Види організаційних структур управління. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 12. Інформаційне забезпечення системи управління. . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 13. Управлінські рішення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 14. Керівництво і лідерство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 15. Ефективність менеджменту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глосарій модуля 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список літератури до модуля 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Варіанти завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
МОДУЛЬ 2. Основи маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 2. Маркетинговий менеджмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 3. Маркетингова інформаційна система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів й вибір цільових сегментів ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема 10. Організація і контроль маркетингової діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . .
Глосарій модуля 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Варіанти завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список літератури до модуля 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

‡агрузка...

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Основи менеджменту та маркетингу: Конспект лекцій для студентів 3-5 курсів заочної форми навчання спеціалістів 7.092108 „Теплогазопостачання і вентиляція”, 7.092601 „Водопостачання і водовідведення”, 7.092202 „Електричний транспорт „

 

 

Укладач: Інна Іллівна Макаренко

 

Редактор: М.З.Аляб'єв

 

 

План 2006, поз. 150

__________________________________________________________________

Підп. до друку 14.09.06 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 3,0. Обл.-вид.арк. 3,3.

Замовл. №______ Тираж 250 прим.

__________________________________________________________________

 

 

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

 

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)