АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змiст роботи. 1. Накреслити розрахункову схему конструкцiї з указанням розмiрiв /рис.1/; необхiднi для розв’язання задачi данi взяти з табл.1

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. Автоматизация и роботизация
 3. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 4. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 10. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. Накреслити розрахункову схему конструкцiї з указанням розмiрiв /рис.1/; необхiднi для розв’язання задачi данi взяти з табл.1, (при цьому стержнi 1 і 2 стають нахиленими; кути нахилу – в табл.)

2. Роздiлити конструкцiю на двi частини, застосовуючи метод перерiзiв, замiнити дiї стержнiв на абсолютно жорсткi бруси поздовжнiми зусиллями, що дiють в цих стержнях.

3. Скласти рiвняння рiвноваги окремо для кожної частини конструкцiї та визначити невiдомi внутрішні зусилля, вираженi через зовнішнє навантаження (P, q).

4. Записати умову мiцностi для найбiльш навантаженого стержня та визначити з неї допустиме зовнішнє навантаження всієї конструкцiї.

5. Визначити напруги у всiх стержнях при навантаженнi, що дорівнює допустимому. Проаналiзувати результат (тобто визначити недовантаження чи перевантаження). Прийняти: [σ]-=160МПа; [σ]+=100МПа, стержнi сталевi; розміри cl i nlзаокруглити до двох знаків.

Таблиця 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)