АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до індивідуального завдання

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. V. Домашнє завдання.
 3. Аналітичні реакції та вимоги до них
 4. Вентиляція. Вимоги до вентиляції.
 5. Види електропроводок і вимоги до них
 6. Вимоги до бланків документів
 7. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 8. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 9. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 10. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 11. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 12. Вимоги до додатків

Зміст індивідуального завдання обговорюється з керівником практики від ВНЗу. Індивідуальне завдання передбачає виконання робіт дослідницького, аналітичного характеру.

1. Скласти характеристику-презентацію підприємства — бази практики.

2. Провести аналіз структури асортименту продукції (послуг).

3. Охарактеризувати цільові групи споживачів продукції (послуг) підприємства.

4. Виконати сегментацію ринку певної групи товарів (послуг) та визначити нішу, яку займає на ньому підприємство.

5. Скласти комунікаційні зв'язки в організації на рівнях:

а) керівник — підлеглий;

б) керівник — начальник відділу;

в) керівник — служба маркетингу;

г) виробничий відділ — керівник.

6. Здійснити анкетування керівників та підлеглих щодо їхнього ставлення до системи мотивації, що існує на підприємстві.

7. Розглянути систему контролю, що існує на підприємстві (наявність стандартів та критеріїв оцінки, види контролю та їх характеристика, періодичність контролю, ефективність функції контролю).

8. Проаналізувати стиль керівництва одного з менеджерів підприємства. Навести конкретні приклади дій та прийомів роботи менеджера, що характеризують цей стиль керівництва.

9. Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність менеджерів низової ланки управління підприємством.

10. Розробити положення про структурний підрозділ підприємства — бази практики.

11. Проаналізувати асортиментну політику підприємства та запропонувати шляхи її реалізації.

12. З позиції системного підряду, використовуючи стандартні методики, проаналізувати і розрахувати економічні показники діяльності підприємства.

13. Оцінити джерела забезпечення організації усіма видами ресурсів.

14. Здійснити моніторинг основних конкурентів організації на локальному ринку.

15. Виконати діагностику факторів зовнішнього середовища, що діють на організацію — базу практики.

16. Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу (іншого підрозділу) організації.

17. Використовуючи діючу систему мотивації, запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі.

18. Проаналізувати міжособистісні стосунки між членами колективу та запропонувати психологічні методи управління для підтримання сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективі.19. За допомогою стандартних методик визначити ефективність використання ресурсів в організації та обґрунтувати шляхи їх економії.

20. Проаналізувати процес проведення маркетингових досліджень на локальному ринку та узагальнити їх результати і виробити рекомендації для підприємства.

21. Провести моніторинг нововведень в організації та проаналізувати механізм їх реального впровадження в практику підприємства.

22. На основі спостереження за робочим днем менеджера проаналізувати ступінь використання ним робочого часу та запропонувати план особистої роботи.

23. Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом (на прикладі бази практики).

24. Вивчити регламентуючі документи та проаналізувати характер контактів підприємства з банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами.

25. Оцінити діючу організаційну структуру управління підприємством (підрозділом) та виробити пропозиції щодо їх удосконалення.

26. Взяти участь у підготовці документів до укладання угод з постачальниками та споживачами; проаналізувати ступінь їх реалізації та процес оперативного контролю виконання.

27. Визначити потребу в інформації та сформувати інформаційне забезпечення діяльності менеджера (на прикладі конкретної посади), використовуючи різні джерела інформації.

28. Скласти посадові інструкції на 2-3 співробітників відділу (на конкретному прикладі).

29. Провести структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців роботи у відділі, визначити черговість робіт, розрахувати термін їх виконання.

30. На основі галузевої технології проаналізувати процес оперативного контролю на підприємстві (на прикладі кількох видів діяльності: забезпечення ресурсами, дотримання технолога, якість продукції тощо).


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)