АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні міжнародно-правові акти в сфері охорони навколишнього середовища

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 4. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 5. Аудит у сфері оплати праці
 6. Б) Основні властивості операцій над множинами
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Бюджетна система України: основні характеристики
 9. Векторний добуток векторів і його основні властивості
 10. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
 11. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 12. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

 

Назва Дата прийняття Дата набуття чинності Дата ратифікації/ приєднання України

 

1 Загальні питання охорони навколишнього середовища
1.1 Стокгольмська декларація (щодо питань навколишнього середовища) 16.06.1972    
1.2 Всесвітня хартія природи 01.01.1982    
1.3 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті 25.02.1991 10.09.1997 19.03.1999
1.4 Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 03.06.1992    
1.5 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 25.06.1998 30.10.2001 06.07.1999
1.6 Статут Організації Об'єднаних Націй      
2 Зміна клімату
2.1 Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 09.05.1992 21.03.1994 29.10.1996
2.2 Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 11.12.1997    
3 Космос
3.1 Декларація правових принципів, що регулюють діяльність держав з дослідження та використання космічного простору 13.12.1963    
3.2 Договір про принципи діяльності держав стосовно дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 27.01. 1967    
4 Повітряний басейн
4.1 Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 13.11.1979 16.03.1983 05.06.1980
4.2 Віденська конвенція про охорону озонового шару 22.03.1985 22.09.1989 20.05.1986
4.3 Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 08.07.1985 02.09.1987 12.08.1986
4.4 Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар 16.09.1987 01.01.1989 20.09.1998
4.5 Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 01.11.1988 14.02.1991 24.07.1989
4.6 Протокол до Конвенції 1979р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані стосовно подальшого скорочення викидів сірки 14.06.1994 05.08.1998 17.12.1996
5 Світовий океан
5.1 Резолюция, принятая Конференцией Объединенных Наций по вопросам морского права Международные конвенции об охране рыбных ресурсов Резолюция, принятая 25 апреля 1958 года по докладу Третьего комитета 25.04.1958    
5.2 Резолюция, принятая Конференцией Объединенных Наций по вопросам морского права Сотрудничество в проведении охранительных мер 25.04.1958    
5.3 Конвенція про рибальство у північно-східній частині Атлантичного океану 18.08.1960    
5.4 Конвенція про континентальний шельф 10.06.1964    
5.5 Конвенція щодо збереження живих ресурсів Південно-Східної Атлантики 23.10.1969    
5.6 Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадку аварій, які призводять до забруднення нафтою 29.11.1969 06.05.1975 17.12.1993
5.7 Конвенція про попередження забруднення моря викидами відходів і інших матеріалів 29.12.1972 30.08.1975 17.12.1993
5.8 Конвенція про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану 24.10.1978 01.01.1979 06.07.1999
5.9 Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права 10.12.1982 16.11.1994 03.06.1999
5.10 Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 10.03.1988 01.03.1992 17.12.1993
5.11 Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі 10.03.1988 07.01.2002 17.12.1993
5.12 Конвенція про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер 17.03.1992 06.10.1996 01.07.1999
5.13 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 21.04.1992 15.01.1994 04.02.1994
5.14 Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден 21.041994
6 Антарктида
6.1 Договір про Антарктику 01.12.1959 23.06.1961 17.09.1992
6.2 Конвенція про збереження живих морських ресурсів Антарктики 20.05.1980 07.02.1982 04.02.1994
7 Біорізноманіття
7.1 Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин 02.12.1961 10.08.1968 02.06.1995
7.2 Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення 03.03.1973 01.07.1975 30.12.1999
7.3 Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 23.06.1979 01.11.1983 19.03.1999
7.4 Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 19.09.1979 01.06.1982 29.10.1996
7.5 Конвенція про охорону біологічного різноманіття 05.06.1992 29.12.1993 29.11.1994
7.6 Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 16.06.1995 01.11.1999 04.07.2002
7.7 Угода про виконання положень Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982р., які стосуються збереження транскордонних рибних запасів далеко мігруючих риб і управління ними 04.12.1995 11.12.2001 28.11.2002
7.8 Картахенскький протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття 29.01.2000   12.09.2002
8 Всесвітня культурна та природна спадщина
8.1 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів 02.02.1971 21.12.1975 29.10.1996
8.2 Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 16.11.1972 17.12.1975 04.10.1988
9 Забруднення токсичними та канцерогенними речовинами та відходи
9.1 Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 18.12.1971 16.10.1978 25.05.1980
9.2 Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення 18.05.1972    
9.3 Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 22.03.1989 05.05.1992 01.07.1999
9.4 Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 05.09.1997 18.06.2001 20.04.2000
9.5 Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі 10.09.1998   26.09.2002
9.6 Протокол про відповідальність і компенсацію за шкоду, завдану в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів і їх видалення 10.12.1999    
9.7 Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 22.05.2001    
10 Ядерна безпека та зброя
10.1 Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації 22.06.1960 17.06.1962 05.08.1967
10.2 Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 21.05.1963 12.11.1997 12.07.1996
10.3 Конвенція про заборону розроблення, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї і про їх знищення 10.04.1972 26.03.1975 26.03.1975
10.4 Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 10.12.1976 05.10.1978 16.05.1978
10.5 Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 03.03.1980 08.02.1987 06.07.1993
10.6 Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації 26.09.1986 26.02.1987 26.01.1987
10.7 Конвенція про оперативне сповіщення про ядерні аварії 26.09.1986 27.10.1986 30.12.1986
10.8 Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 13.01.1993 29.04.1997 16.10.1998
10.9 Конвенція про ядерну безпеку 20.09.1994 07.07.1998 17.12.1997

 

‡агрузка...


 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)