АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Читайте также:
 1. I ПРОГРАМА КУРСУ
 2. Виробнича програма підприємства
 3. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
 4. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 5. ЕТАПИ, ВИМОГИ, ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ.
 6. І. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ КУРСУ «МІКРОЕКОНОМІКА»
 7. Лістинг 21.5. Програма VirtDest
 8. Методика викладання філософських дисциплін як навчальна дисципліна.
 9. Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна.
 10. Навчальна дисципліна
 11. Навчальна дисципліна «психологія менеджменту»
 12. Навчальна програма дисципліни

3.1. Тематичний план модулю „Організація готельного господарства”

Назва теми, модулю Обсяг скорегованих год. за модульним навчальним планом в тому числі Форми контролю
Лекційні семінарські практичні індивідуальна робота самробота
Змістовий модуль І. Готельне господарство – складова індустрії гостинності, база задоволення соціальних потреб суспільства
Тема 1. Готельне господарство як складова індустрії гостинності -   реферат
Тема 2. Еволюція засобів розміщення в світі та в Україні   реферат
Тема 3. Еволюція будівель відпочинку   тести, реферат
  Змістовий модуль ІІ. Нормативно-правове регулювання готельного господарства в Україні
Тема 1.Загальнодержавне регулювання готельного господарства     реферат
Тема 2. Галузеве законодавство готельного господарства     реферат
Тема 3. Організаційно-правові форми закладів готельного господарства     тести, реферат
Змістовий модуль ІІІ. Архітектурно-планувальна організація підприємств готельного господарства
Тема 1. Типологія підприємств готельного господарства     тести, реферат
Тема 2. Об’ємно-просторове рішення будівель готельного господарства   реферат
Тема 3. Функціонально-планувальне рішення основних та допоміжних груп приміщень засобів розміщення   реферат, усне опитування
Тема 4. Вимоги до основних і допоміжних груп приміщень підприємств готельного господарства       реферат    
Всього за перший семестр   ПМК
Змістовий модуль ІV. Сучасний інтер’єр підприємств готельного господарства
Тема 1. Соціальні та композиційні основи інтер’єру   реферат
Тема 2. Декоративно-монументальне мистецтво в інтер’єрі   реферат
Тема 3. Світло і колір. Умеблювання груп приміщень готелю і закладів харчування   реферат
Змістовий модуль V. Організаційна структура управління готельним господарством
Тема 1. Типи організаційних структур управління готельним господарством         практич заняття
Тема 2. Особливості організації праці в готельному господарстві практич заняття
Тема 3. Інноваційні технології в організації праці     реферат
Змістовий модуль VI. Організація експлуатації підприємств готельного господарства
Тема 1. Організація санітарно-технічного та інженерно-технічного обслуговування підприємств     реферат
Тема 2. Організація матеріально-технічного постачання   реферат
Тема 3. Організація безпеки в підприємствах готельного господарства     опитування
Змістовий модуль VII. Організація гостинності при «виробництві» і «споживанні» послуг в засобах розміщення та харчування
Тема 1. Організація послуг гостинності в засобах розміщення та відпочинку     практичні заняття
Тема 2. Організація гостинності при наданні додаткових послуг практичні заняття
Тема 3. Вплив розвитку підприємств сфери дозвілля на розвиток готельно-ресторанного бізнесу     реферат
Тема 4. Специфіка організації заходів дозвілля в засобах готельного та ресторанного бізнесу   реферат
Тема 5. Нормативи системи якості послуг в засобах розміщення   практичні заняття
Всього за ІІ семестр   ПМК
ВСЬОГО ПМК-екзамен
                           

 

‡агрузка...


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)