АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік тем та тривалість практичних занять

Читайте также:
 1. III. Самостійне виконання учнями практичних завдань
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Вимоги підготовки до практичних занять
 4. Вкажіть номер правильної відповіді. Яка тривалість ранньої фази радіаційної аварії?
 5. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
 6. До семінарських занять на першому курсі
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
 8. Загальні вимоги підготовки до практичних (лабораторних) занять
 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
 10. Затем заняться своими делами.
 11. Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять з української літератури у класному журналі подано в методичному листі Міністерства від 21.08.2010р. №1/9-580
 12. ІІІ. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
Тема навчальної дисципліни Зміст практичного заняття Тривалість роботи
Аудит. Самост.
Тема 14. Організаційна структура управління готельним підприємством 1. Скласти організаційну структуру управління засобу розміщення 2. Складання посадових інструкцій працівників засобів розміщення      
Тема15.Особливості організації праці в підприємствах готельного господарства 1. Складання графіків виходу на роботу, табелів на заробітну плату      
Тема 20. Організація послуг гостинності в засобах розміщення і відпочинку Тема 21. Організація надання додаткових послуг у засобах розміщення 1. Аналіз рівня розвитку готельних послуг   2. Скласти стандарт (процедуру) надання додаткової послуги    
Тема 24. Нормативи системи якості послуг в засобах розміщення як складова гостинності 1. Розробити анкету опитування – оцінка якості послуг підрозділу    

Завдання для індивідуальної роботи студентів

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка спрямована на поглиблене вивчення студентами окремих тем та для реалізації їх творчих можливостей через індивідуально спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Вона виконується студентом не по примушенню, а добровільно з метою підвищення свого підсумкового рейтингу.

 

Питання для опрацювання

 

1. Фактори, що впливають на стан розвитку готельного господарства

2. Еволюція архітектури будівель лікувально-профілактичних послуг

3. Еволюція архітектури будівель спортивно-оздоровчих послуг

4. Еволюція архітектури будівель видовищно-розважальних послуг

5. Еволюція архітектури будівель інформаційно-пізнавальних послуг

6. Еволюція архітектури будівель торговельно-побутових послуг

7. Вплив державного законодавчого регулювання на розвиток готельного господарства

8. Особливості законодавчого регулювання діяльності засобів розміщення не готельного типу

9. Сучасні світові тенденції класифікації готельних підприємств

10. Вплив форм власності на розвиток готельного господарства11. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання в засобах розміщення рекреаційної діяльності

12. Особливості об’ємно-просторового рішення будівель рекреаційних закладів

13. Національні та міжнародні вимоги до основних груп приміщень готельного господарства

14. Міжнародний досвід розвитку хостелів та перспективи їх розвитку в Україні

15. Архітектурні рішення будівель найсучасніших готелів

16. Вплив архітектурно - просторового середовища на організацію технологічних процесів готельного господарства

17. Соціально-просторові моделі організації послуг харчування в закладах готельного господарства

18. Роль функціонально-планувальних рішень допоміжних приміщень засобів розміщення в підвищенні рівня обслуговування закладів

19. Сучасний стан запровадження пропозицій ВТО щодо уніфікації класифікації готелів

20. Міжнародні виставки (кінець ХІХ – початок ХХ століття) – демонстрація та реклама новітніх досягнень архітектури того часу

21. Етапи розвитку індустрії гостинності

22. Вплив туризму на розвиток індустрії гостинності

23. Гостинність як сфера виробництва

24. Людський фактор в індустрії гостинності

25. Роль реклами в розвитку індустрії гостинності

26. Готельне підприємство – суб’єкт сучасного ринку послуг

27. Форми партнерських відносин в готельному бізнесі (оренда, франчайзінг, угода на управління…)

28. Гостинність та міжнародні готельні ланцюги

29. Вплив представників міжнародних готельних ланцюгів на готельну індустрію в Україні

30. Роль і значення готельних об’єднань

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)