АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Форми та методи контролю

Читайте также:
 1. FAST (Методика быстрого анализа решения)
 2. I этап Подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания по традиционной методике
 3. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 4. I. Методические основы
 5. I. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
 6. I. Организационно-методический раздел
 7. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 8. I. Формирование глобального инновационного общества
 9. I. Формирование системы военной психологии в России.
 10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 11. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
 12. II. Организационно-методические указания.

10.1. Контрольні питання до заліку

1. Назвіть основні етапи в розвитку архітектури відпочинку

2. Назвіть пам’ятки архітектури відпочинку Древнього Риму

3. Охарактеризуйте прототипи будівель готельного типу в архітектурі стародавнього світу

4. Яке суспільне значення культової архітектури середньовічч

5. Поясніть, що таке фахверкова конструкція житлового будинку

6. Назвіть пам’ятки заміської архітектури відпочинку України нового часу (18ст.)

7. З’ясуйте поняття «доходний дім» як різновид засобу розміщення

8. Охарактеризуйте розвиток такого типу житлової будівлі як пасаж з часу виникнення до наших днів

9. Розкрийте еволюцію сучасного універмагу

10. Де і коли склалась типологічна схема готелю, охарактеризуйте її

11. Назвіть фактори, що впливають на розвиток готельного господарства

12. Охарактеризуйте курортні та лікувальні будівлі України в їх розвитку

13. Назвіть типи будівель видовищно – розважальних послуг, характерних для «нової» архітектури, визначте будівельні матеріали

14. Дайте характеристику організаційно-правових форм суб’єктів господарювання в готельній індустрії

15. Дайте характеристику форм управління підприємствами індустрії гостинності

16. Наведіть приклади форм об’єднань підприємств готельного господарства

17. Значення готельних ланцюгів для розвитку готельної індустрії світу

18. Договір франчайзингу як організаційно – правова форма підприємства гостинності, його переваги і недоліки

19. Оренда як організаційно - правова форма готельного підприємства, переваги і недоліки

20. Перелічіть організаційно – правові форми підприємств готельного господарства

21. Висвітліть питання законодавчого захисту прав споживачів послуг готельного господарства в Україні

22. Перерахуйте фактори, що впливають на типізацію підприємств готельного господарства

23. Дайте визначення функціональної структури засобу розміщення

24. Назвіть види планувальних рішень обслуговуючих приміщень на поверсі

25. Перерахуйте види приміщень громадського призначення

26. Яка планувальна структура приміщень харчування

27. Назвіть типологію сучасних підприємств харчування

28. Наведіть приклад планувальної організації житлового поверху29. Що впливає на планувальну схему житлового номеру

30. Перерахуйте основні функціональні групи приміщень готелю, рекреаційного закладу

10.2. Контрольні питання до екзамену

1. Основні поняття і складові індустрії гостинності

2. Функціональне призначення підприємств індустрії гостинності

3. Фактори, що впливають на стан і розвиток індустрії гостинності

4. Перспективи розвитку світової готельної індустрії

5. Характеристика основних типів засобів розміщення

6. Організація послуг розміщення в підприємствах готельного типу

7. Організація послуг розміщення в підприємствах не готельного типу

8. Значення готельних послуг у туристській сфері

9. Дати характеристику організаційно-правових форм суб’єктів господарювання в готельній індустрії

10. Визначте поняття «інтер’єр»

11. Перерахуйте основні компоненти інтер’єру

12. Охарактеризуйте соціальні і композиційні основи інтер’єру

13. Назвіть ознаки, за якими класифікуються меблі

14. Назвіть основні стилі меблів

15. Наведіть основні принципи розміщення меблів в інтер’єрі

16. Охарактеризуйте перелік меблів різних груп приміщень готелю

17. Охарактеризуйте умеблювання різних груп приміщень закладів харчування

18. Наведіть способи розставлення столів в підприємствах харчування

19. Які можуть бути композиційні рішення торгових залів?

20. Які умови впливають на вибір кольору в інтер’єрі

21. Які приміщення в готелі вирішуються за кольором головними, другорядними, самостійними та підпорядкованими

22. Класифікація засобів розміщення за рівнем комфорту

23. Організаційна структура управління готельним підприємством

24. Фактори, які визначають вибір організаційної структури управління готельним підприємством

25. Управління готельними підприємствами через договір франчайзінгу,

26. його переваги і недоліки

27. Оренда як форма управління готельними підприємствами, переваги і недоліки

‡агрузка...

28. Сутність, переваги та недоліки управління за контрактом

29. Основні та допоміжні функціональні служби готельного підприємства та їх склад.

30. Взаємодія функціональних служб готельного підприємства

31. Посадові інструкції працівників готелю, їх призначення

32. Вимоги до посадових інструкцій

33. Посадова інструкція адміністратора засобу розміщення

34. Посадова інструкція менеджера з бронювання

35. Посадова інструкція касира

36. Посадова інструкція завідувача номерним фондом

37. Посадова інструкція швейцара

38. Посадова інструкція менеджера з маркетингу

39. Посадова інструкція оператора служби сервісу

40. Особливості організації праці в готельному господарстві

41. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу

42. Функції керівників вищої ланки управління готельним підприємством

43. Впровадження інноваційних форм організації праці в засобах розміщення

44. Впровадження інноваційних технологій в засобах розміщення

45. Організація безпеки в засобах розміщення

46. Організаційна структура служби приймання та розміщення в готельному підприємстві

47. Функціональні обов’язки працівників служби приймання та розміщення

48. Організація праці служби приймання та розміщення в готельному підприємстві

49. Технічне забезпечення роботи служби приймання та розміщення

50. Вимоги до працівників служби приймання та розміщення

51. Організація бронювання в засобах розміщення

52. Організація обслуговування VIР-клієнтів в засобах розміщення

53. Організація процесу обслуговування туристів-інвалідів в засобах розміщення

54. Організація обслуговування автотуристів в засобах розміщення

55. Персоніфіковане обслуговування клієнтів в засобах розміщення

56. Організація функціонального процесу експлуатації житлового фонду

57. Структура і функціональні обов’язки технічних служб готелю

58. Організація роботи служби постачання

59. Характеристика відділу маркетингу і продаж

60. Безкоштовні і платні додаткові послуги та організація їх надання в засобах розміщення

61. Організація послуг харчування в засобах розміщення

62. Організація торговельно-побутових послуг в засобах розміщення

63. Організація екскурсійних послуг в засобах розміщення

64. Основні принципи організації спортивно-оздоровчих послуг в засобах розміщення

65. Організація транспортних послуг в засобах розміщення

66. Особливості організації обслуговування учасників конгресного туризму

67. Впровадження інформаційних комп’ютерних технологій в готельній індустрії

68. Сучасні комп’ютерні системи управління готельним підприємством

69. Глобальні системи резервування

70. Організація видовищно-розважальних і інформаційно-пізнавальних послуг в засобах розміщення

71. Організація бізнес-послуг в засобах розміщення

72. Організація екзотичних послуг в засобах розміщення

73. Поняття якості послуг гостинності

74. Базові елементи системи якості послуг

75. Якість процесу обслуговування в засобах розміщення

76. Стандарти як організаційно-технічна основа системи якості готельних послуг

77. Контроль за якістю послуг гостинності в готельних підприємствах

78. Чинники, що впливають на якісне обслуговування в засобах розміщення

79. Якість обслуговування, яке очікує гість від підприємства розміщення

80. Проектування якості послуг гостинності в засобах розміщення

81. Методи управління якістю послуг гостинності

82. Корпоративна культура

83. Культура обслуговування в засобах розміщення

84. Робота з персоналом у готельному підприємстві

85. Роль реклами для засобів розміщення

86. Що є джерелом конфліктних ситуацій у засобах розміщення?

87. Програми заохочення для клієнтів

 

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», 1996, - 117 с.

2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

3. Цивільний Кодекс України

4. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003

5. Про захист прав споживачів: Закон України № 3682-ХП від 15.12.93

6. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про захист прав споживачів»: Закон України // Урядовий кур’єр. 1994.27.01.94

7. Про стандартизацію Закон України №2408 – ІІІ від 17.05.2001

8. Постанова Кабінету Міністрів України №297 від 15.03.2006р Порядок надання послуг з тимчасового розміщення(проживання)

9. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг. Затверджено Наказом Держстандарту України №37 від 27.01.1999р.

10. Національний стандарт України «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги». ДСТУ 4268:2003. К.: - Держспоживстандарт України. – 2004

11. Національний стандарт України «Послуги туристичні. Класифікація готелів». ДСТУ 4269:2003. К.: - Держспоживстандарт України. – 2004

12. ДСТУ ISO 9004-2-96. Державний стандарт України. Управління якістю та елементи системи якості. Частина II. Настанови щодо послуг // Послуги в Україні. Нормативні документи: Довідник / За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НІЦ «Леонорм» 1999. – С. 275-294

13. ДБН В.2.2-9 – 99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення

14. Класифікація професій ДК-003-95-К: Держстандарт України, 1995

15. СНиП 2.04.01 – 85 Внутренний водоповод и канализация зданий

16. СНиП 2.04.05 – 91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

17. СНиП 11-12 – 77 Санитарные нормы и правила. Защита от шума

18. СНиП 23-05 95 Естественное и искусственное освещение

19. СанПиН 42-121-4719 – 88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

20. СанПиН 42-123-5777 – 91 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

21. СанПиН 42-128-4690 – 88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы.Санитарные правила содержания территорий населенных мест

22. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Затверджено наказом Державної туристичної адміністрації України 16.03.2004 р. № 19

23. Правила пожежної безпеки в Україні

24. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие для студентов вузов. – К.: Альтерпресс: Вира-Р, 2002. – 252 с.

25. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: Вира-Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.

26. Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 382 с.

27. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. – 348 с.

28. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания /Серия «Ученики, учебные пособия». – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 384 с.

29. Гостиничный бизнес: Учебник для вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм; [пер. с англ. А.В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.

30. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

31. Зубков А.А. Справочник работника гостиничного хозяйства / А.А. Зубков , С.А.Чибисов. – М.: Высш. Шк., 1988

32. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник / Н.И.Кабушкин, Г.А. Бондаренко 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 368 с.

33. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студентов спец. «эк. и соц.-культ. сферой вузов» - 3 изд. испр. – Минск: ООО «Новые знания», 2002. – 409 с.

34. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие, - СПб.: «Издательский дом Герда», 2004. – 320 с.

35. Кононыхин С.В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства: Учебное пособие / Донецкий ин-т тур. бизнеса. – Донецк, 2004. – 347 с.

36. Кононыхин С.В. Системы технологий в туристской индустрии : Учебное пособие / Донецкий ин-т тур. бизнеса. – Донецк, 2004. – 315 с.

37. Кононыхин С.В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций / Донецкий ин-т турист. бизнеса. – Ч.. – Изд. 2-е перераб и доп. – Донецк, 2002. – 229 с.

38. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Пер. с англ. под. ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

39. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегия конкуренции в гостиничном бизнесе. – М.: Талер, 2001. – 544 с.

40. Ляпина И. Организация и технология гостиничного обслуживания. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 206 с.

41. Организация туризма: Учеб. Пособие / А.П.Дурович, Н.И.Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И.Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

42. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / под ред Лесника А.Л., Чернышева А.В. – М.: Издательский дом «Альпина», 2001. – 312 с.

43. Организационно-правовые основы туристического и гостиничного бизнеса: нормативно-правовые документы /Под ред. В.Н.Акишина. – М.:Финстатинформ, 1998

44. Основы управления в индустрии гостеприимства /Под ред. Р.А.Браймера. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 383 с.

45. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів /Під заг. Ред. Проф. В.К. Федорченко; Київ. Ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

46. Роглев Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб – К.: Кондор, 2005. – 408 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)