АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 19. Організація безпеки в підприємствах готельного господарства

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. IV. Організація. Контроль.
 3. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
 4. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 5. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 6. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).
 7. Аксіома потенційної небезпеки.
 8. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 9. Аналітичний облік витрат на овочівництво відкритого ґрунту у неспеціалізованих господарствах ведеться...
 10. Баланс інтересів як необхідна умова безпеки соціальних систем
 11. Біологічні небезпеки
 12. Вартісні показники продукції сільського господарства

Питання для обговорення:

1. Організація протипожежного захисту готелів

2. Прогресивні іноземні розробки систем пожежної безпеки

3. Організація роботи служби охорони праці і техніки безпеки

4. Охоронна сигналізація – засіб контролю за безпекою номерного фонду готелів

5. Організація роботи служби безпек

 

 

Заняття № 14 (2 години)

Тема 21. Організація гостинності при наданні додаткових послуг у засобах розміщення

Питання для обговорення:

1. Організація надання додаткових послуг

2. Організація надання послуг харчування в засобах розміщення

3. Організація торговельно-побутових послуг в засобах розміщення

4. Організація послуг бізнес-центрів і конференц-залів в засобах розміщення

5. Організація транспортних послуг в засобах розміщення

6. Організація екскурсійних послуг в засобах розміщення

7. Організація рекреаційних послуг в засобах розміщення: лікувально-профілактичних, спортивно-оздоровчих, видовищно-розважальних, інформаційно-пізнавальних

 

Заняття № 15 (2 години)

Тема 22. Вплив розвитку основних типів підприємств сфери дозвілля на розвиток готельно-ресторанного бізнесу

Питання для обговорення:

1. Розвиток закладів видовищно-розважальних послуг і готельно-ресторанний бізнес

2. Розвиток закладів інформаційно-пізнавальних послуг і готельно-ресторанній бізнес

3. Розвиток закладів спортивно-оздоровчих послуг і готельно-ресторанний бізнес

Заняття № 16 (2 години)

Тема 23. Специфіка організації заходів дозвілля в засобах готельного та ресторанного бізнесу

Питання для обговорення:

1. Підрозділи та фахівці – організатори різних видів рекреаційних послуг в готельно-ресторанному бізнесі

2. Розробка та надання спеціальних програм провадження вільного часу, організація анімаційних заходів

3. Організація та проведення корпоративних заходів

Заняття № 17 (2 години)

Тема 24. Нормативи системи якості послуг в засобах розміщення як складова гостинності

Питання для обговорення:

1. Поняття якості послуг

2. Базові елементи системи якості готельних послуг

3. Проектування готельних послуг

4. Проектування якості послуг в засобах розміщення5. Якість процесу обслуговування

6. Контроль за якістю послуг в готельних підприємствах

7. Чинники, що впливають на якісне обслуговування в засобах розміщення

8. Методи управління якістю послуг

9. Якість як фактор конкурентноздатності

10.Корпоративна культура та культура обслуговуванн


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)