АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 28 Економічні реформи 50-60-х рр. і Україна

Читайте также:
 1. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 2. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 3. В Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова
 4. В результате реформирования университетского образования
 5. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору
 6. Відповіді до теми № 4 «Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій»
 7. Власність, її сутність, форми та місце в економічній системі.
 8. Возникновение и становление идеологии социал-реформизма
 9. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 10. Глава 1. Объективная необходимость и основные направления реформирования социально-экономической статистики
 11. Головні макроекономічні показники (проблема валоєвого і чистого доходів)
 12. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)

1. Реформа управління народним господарством.

2. Експерименти у сільському господарстві.

3. Косигінські реформи і Україна.

4. Наслідки економічних реформ в Україні.

 

Тема 29 Господарство періоду застою

1. Посилення тоталітарного режиму та його вплив на економіку.

2. Стан промисловості та сільського господарства.

3. Наростання кризи в економічному житті.

Тема 30 Економіка незалежної України

1. Економічна політика Української держави: проблеми і труднощі.

2. Здійснення ринкових реформ.

3. Формування фінансової, грошово-банківської системи.

4. Зовнішньоекономічні зв’язки.

 

ЧАСТИНА 2

 

Тема 1. Предмет дисципліни.

 

1. Предмет, методи і задачі історії економіки та економічної думки.

2. Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук.

3. Значення історії економіки та економічної думки.

 

Тема 2. Економічна думка Стародавнього Світу.

 

1. Економічна думка Стародавнього Сходу. Закони Хаммурапі. Індійський трактат “Артхашастра”. Китайський трактат “Гуань-цзи”.

2. Економічна думка античного світу. Грецькі теоретики: Ксенофонт, Платон, Аристотель.

3. Економічна думка Стародавньої Русі. Економічна думка в Україні в добу середньовіччя.

 

Тема 3. Меркантилістська школа економічної думки.

 

1. Активний торгівельний баланс. Значення праці Т. Мена “Багатство Англії в зовнішній торгівлі” (1664 р.).

2. Механізм золотогрошових потоків.

3. Економічна політика меркантилізму і сучасність.

 

Тема 4. Фізіократична школа економічної думки.

 

1. Умови виникнення поглядів Ж. Тюрго, П. Буагільбера, Ф. Кене.

2. Вчення фізіократів про еквівалентний обмін, чистий продукт, продуктивну та непродуктивну працю.

3. Проблема відтворення суспільного продукту в “Економічній таблиці”

Ф. Кене (1758 р.).

 

Тема 5. Класична англійська політична економія.

 

1. У. Петті – засновник класичної політичної економії. Значення роботи У. Петті “Політична арифметика”.

2. А. Сміт про розподіл праці, джерело цінності, “незриму руку”.

3. Значення “Початків політичної економії і оподаткування” (1817 р.) Д.Рикардо.

 

Тема 6. Внесок Адама Сміта в економічну науку. 

1. Значення “Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.) А. Сміта.

2. Вчення про доходи та заробітну платню, прибуток, земельну ренту, капітал.

3. Проблема відтворення. Вчення про продуктивну і непродуктивну працю.

 

Тема 7. Економічна система Д. Рикардо.

 

1. Теорія вартості.

2. Трактування капіталу, земельної ренти.

3. Закон порівняльних переваг.

 

Тема 8. Критичний напрям політичної економії.

 

1. Ж. Сісмонді як критик капіталізму, ідеалізація дрібного виробництва в роботі “Нові початки політичної економії” (1819 р.).

2. Вчення Ж. Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток.

3. Теорія відтворення та криз. Проповідь принципу державного втручання.

 

Тема 9. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля.

 

1. Значення роботи Дж. Мілля “Принципи політичної економії” (1848 р.).

2. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти.

3. Розробка понять економії на масштабах та альтернативної вартості.

 

Тема 10. Історична школа.

 

1. Фрідріх Ліст про національне господарство. Робота Ф. Ліста “Національна система політичної економії” (1841 р.).

2. Концепції історичної школи. Предмет і метод дослідження в роботах В. Рошера, К. Кнісса, Б. Гільдебранда.

3. Значення німецької історичної школи для сучасності.

 

Тема 11. Економічні вчення соціалістів-утопістів.

1. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок ХІХ ст.) та його загальна характеристика.

2. Концепція К. Сен-Симона. Проект нової індустріальної системи.

3. Ш. Фур’є як критик капіталізму. Вчення про асоціацію.

 

Тема 12. Мальтузіанство.

 

1. Концепція Т. Мальтуса. Теорія перевиробництва.

2. Доктрина недоспоживання. Експоненціальне зростання.

3. Д. Рикардо і Т. Мальтус.

 

Тема 13. Школа Ж.-Б. Сея.

 

1. Фактори виробництва і доходи.

‡агрузка...

2. Закони ринків Ж.-Б. Сея та грошова теорія.

3. Значення теорії Ж.-Б. Сея для сучасності.

 

Тема 14. Маржиналізм.

 

1. Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності.

2. Теоретичні погляди К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Г. Госсена.

3. У. Джевонс: теорія обміну капіталу.

 

Тема 15. Економічна теорія А. Маршалла.

 

1. “Принципи економіксу” (1890 р.) про корисність і попит.

2. Метод кривих байдужості та виявлених переваг. Теорія добробуту.

3. Витрати та пропозиція: коротко- та довготерміновий періоди.

 

Тема 16. Неокласична школа.

 

1. Дж. Кларк: принцип граничної продуктивності.

2. Гранична продуктивність та взаємозамінність факторів виробництва.

3. А. Пігу: економічна теорія добробуту.

 

Тема 17. Економічні концепції шведської школи.

 

1. “Лекції з політичної економії” К. Вікселя.

2. Теоретична економія Г. Касселя.

3. Робота Г. Мюрдаля “Азіатська драма”.

 

Тема 18. Загальна рівновага та економічна теорія добробуту.

 

1. Внесок Л. Вальраса в економічну теорію

2. Теорія добробуту В. Парето.

3. Вирішення конфлікту між ефективністю та справедливістю

 

Тема 19. Внесок Дж. Кейнса в економічну теорію.

 

1. Теорія ефективного попиту.

2. Кейнсіанський “хрест”.

3. Рецепти макрорегулювання.

 

Тема 20. Інституціоналізм.

 

1. Ідеї Т. Веблена. Дж. Гобсона, У. Мітчелла, Е. Шумахера.

2. Теорія суспільного вибору, теорія прав власності в роботі Р. Коуза “Проблема соціальних витрат” (1960 р.).

3. Практичне значення інституціоналізму.

 

Тема 21. Монетаризм.

 

1. “Грошове правило” М. Фрідмена.

2. Як досягти ринкової рівноваги: гроші, інфляція, зайнятість.

3. Керування інфляцією: сучасні погляди.

 

Тема 22. Неолібералізм.

 

1. Виникнення та загальна характеристика неолібералізму.

2. Концепція “ідеальних типів господарських систем” В. Ойкена.

3. Ф. Хайек: філософія економічної свободи.

 

Тема 23. Моделі економічного зростання.

 

1. Модель Р. Харрода та Е. Домара.

2. Е. Деннісон: “арифметика” економічного зростання.

3. Іновації як фактор економічного росту.

 

Тема 24. Економічна думка в Україні.

 

1. Антикріпосницькі ідеї в роботах Я. Ковельського, В. Каразіна, Д. Журавського.

2. Внесок М. Туган-Барановського в економічну теорію.

3. Сучасний стан економічної думки в Україні.

 

Тема 25. Економічна теорія марксизму.

 

1. Вартість та додана вартість. Прибуток як незароблений доход.

2. Закони руху капіталізму. Схеми відтворення.

3. Сучасне переосмислення праці К. Маркса “Капітал” (1867 р.).

 

Тема 26. Інструменти макроекономічного регулювання економіки.

 

1. Дж. Кейнс: “Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей” (1936 р.).

2. М. Фрідмен: “Монетарна історія Сполучених Штатів” (1963 р.).

3. Р. Лукас: “Рівноважна модель в економічному циклі” (1975 р.).

 

Тема 27. Економічні концепції ціни.

 

1. Трудова теорія вартості в роботах класичної англійської школи.

2. Визначення цінності згідно з поглядами представників теорії граничної корисності.

3. Внесок М. Туган-Барановського в розкриття сутності ціни.

 

Тема 28. Економічні концепції прибутку.

 

1. К. Маркс про джерело прибутку.

2. Теорія факторів виробництва про сутність прибутку.

3. Дж. Робінсон про прибуток в умовах недосконалої конкуренції.

 

Тема 29. Проблеми стимулювання пропозиції.

 

1. Пропозиція як фактор економічного зростання.

2. Крива А. Лаффера та практика оподаткування.

3. Гіпотеза раціональних чекань.

 

Тема 30. Теорії зовнішньої торгівлі.

 

1. Принцип порівняльних витрат.

2. Модель Хекшера-Олина та переваги на підставі факторів.

3. Теорія конкурентних переваг.

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)