АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. Ознака успадковується «за вертикаллю», у хворої дитини, як правило, хворий один із батьків

Читайте также:
 1. Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу
 2. Гондурасе, Панаме, Парагвае и, как правило, называются На-
 3. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?
 4. Інтегральна ознака Муавра-Лапласа
 5. Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информацией.
 6. Класифікаційними ознаками
 7. Ключові слова: гібрид, домінування, алель, генотип , фенотип, ознака
 8. Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова і культура.
 9. На практике страховое возмещение, как правило, выплачивается строго по заключению эксперта, поэтому налогооблагаемого доходау налогоплательщика не возникает.
 10. Ный совет. Как правило, органы местного самоуправления не мо-
 11. Оператор – это правило, с помощью которого одна функция превращается в другую.

В. Хворіють жінки і чоловіки однаково часто, ризик народження хворої дитини у гетерозиготних батьків 25 %.

С. От хворого батька ознаку успадковують 100 % дочок і ніколи сини.

D. Хворіють переважно чоловіки, якщо мати гетерозиготна, то 50 % синів можуть бути хворими.

Е. Хворіють переважно чоловіки, від хворого батька хворобу успадковують 100 % синів.

 

5. При якому типі спадкування хворіють переважно чоловіки?

А. Аутосомно-домінантному.

В. Аутосомно-рецесивному.

С. Рецессивному, зчепленому з Х-хромосомою.

D. Домінантному, зчепленому з Х-хромосомою.

Е. Мітохондріальному.

 

6. При якому типі спадкування хворіють частіше жінки?

А. Аутосомно-домінантному.

В. Аутосомно-рецесивному.

С. Рецесивному, зчепленому з Х-хромосомою.

D. Домінантному, зчепленому з Х-хромосомою.

Е. Мітохондріальному.

 

7. Інформація про походження подружжя і їхніх батьків з одного або близько розташованих пунктів має значення для діагностики хвороб:

А. Аутосомно-домінантних.

В. Аутосомно-рецесивних.

С. Рецесивних, зчеплених з Х-хромосомою.

D. Домінантних, зчеплених з Х-хромосомою.

Е. Мітохондріальних.

 

8. Якщо перша дитина у здорових батьків народилася з фенілкетонурією, найвірогідніший висновок генетика:

А. Батьки — гетерозиготні носії рецесивного патологічного гена (Аа обидва).

В. Це результат нової генеративної мутації у одного з батьків.

С. Це результат соматичної мутації у хворої дитини.

D. Мати або батько гетерозиготи за домінантним патологічним геном, який має неповну пенетрантність.

Е. Це результат хромосомної мутації у одного з батьків.

 

Відповіді: 1-С, 2-В,3-А, 4-В,5-С, 6-D,7-В, 8-А.

В. Задачі для самоконтролю з відповідями.

Проаналізувати родоводи, визначити типи успадкування у кожному випадку. Запишіть генотипи пробанда та його сибсів і батьків. Визначте генетичний ризик для батьків пробанда.

 

 

 

 

6.2. 8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

 

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного заняття:

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)