АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти свій власний родовід

Читайте также:
 1. Власний капітал банку
 2. Власний опір деталей
 3. Звіт про власний капітал за 2010 рік
 4. Оцінка звіту про власний капітал.
 5. Робота в групах (скласти правила харчування)
 6. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.
 7. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.
 8. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.
 9. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.
 10. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.
 11. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.
 12. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів.

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:

 

9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.

Алгоритм складання родоводу.

1. Родовід повинен включати не менше 3–4 поколінь.

2. Складання родоводу починають з пробанда. Пробанд позначається стрілкою і малюється посередині сторінки.

3. Сибсів зображають справа наліво у порядку народження.

4. Кожне попереднє покоління зображується вище від лінії пробанда, а наступне — нижче від неї. Порядок складання — від наступних поколінь до попередніх (спочатку покоління пробанда і його дітей, потім його батьків). Всі члени одного покоління зображаються на одній лінії.

5. Для зручності спочатку малюють родовідні зв’язки, що стосуються лінії матері. Мати і її родичі розташовуються в родоводі зліва. Батько і родичі батька зображуються справа. Пробанда і його сибсів розташовують посередині між сім’ями батька і матері.

6. Покоління нумерують зліва римськими цифрами зверху вниз. Членів одного покоління нумерують зліва направо арабськими цифрами. Таким чином, кожна людина в родоводі має свій шифр (I-5, II-7 і т. ін.).

7. Указують вік членів сім’ї біля символу.

8. Особисто обстеженого позначають (!).

9. Подружжя родичів пробанда може не зображатися у великому родоводі, якщо вони здорові і «не впливають» на передачу захворювання.

10. Необхідно вказати дату складання родоводу.

Водночас з родоводом складають письмовий додаток до нього, так звану легенду родоводу. У легенду включають всі відомості, які можуть виявитися корисними при аналізі родоводу (національність, місця народження і адреси, результати клініко-інструментального обстеження та ін.), і зроблені висновки.

При визначенні генетичного ризику звертають увагу на фенотип пробанда та його родичів. При визначенні типу успадкування використовуйте граф логічної структури заняття. Тип успадкування можна визначити за наступною схемою.

 

 

 


10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.

 

10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для рек­торського контролю).

Оберіть одну правильну відповідь

1. Сибси — це:А. Батьки пробанда.

В. Діти пробанда.

С. Брати і сестри пробанда.

D. Родичі пробанда, особисто обстежені лікарем-генетиком.

 

2. Батьки хворої дитини здорові, але аналогічні захворювання зустрічаються у сибсів хворого (незалежно від статі). Це найбільш характерно для такого типу спадкування:

А. Аутосомно-домінантного.

В. Аутосомно-рецесивного.

С. Рецесивного, зчепленого з Х-хромосомою.

D. Домінантного, зчепленого з Х-хромосомою.

Е. Мітохондріального.

3. Для родоводу з аутосомно-домінатним типом спадкування характерно:


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)