АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА «МЕНДЕЛЕВСЬКЕ УСПАДКУВАННЯ»

Читайте также:
  1. Лекція 8. Генетика людини.(2год.)
  2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ»

14.В яких хромосомах розміщуються гени, що успадковуються незалежно?

а) негомологічних;

б) статевих

в) гомологічних;

г) алельних.

15.Згідно з другим законом Менделя, під час мейозу розходження однієї пари генів (Аа) не впливає і не залежить від розходження іншої пари генів (Вb). В яких хромосомах розміщуються гени Аа і Bb?

а) негомологічних;

б) гомологічних;

в) алельних;

г) статевих.

15. Які ознаки, зчеплення зі статтю, виявляються у людини (нездатність деяких чоловіків розрізняти кольори)?

а) анірідія;

б) дальтонізм;

в) фенілкетонурія;

г) таласемія.

16. Визначте колір квітів гвоздик, які мають різні генотипи. Два домінантні гени А і В у них разом (комплементарно) зумовлюють червоний колір квітів, а окремо — білий, так само, як і гени а і b:АаВЬ:

а) червоний;

б) білий;

в) рожевий;

г) плямистий .

17. Якій термін відповідає твердженню: „сукупність усіх генів, що є в популяції”:

а) кодомінантні;

б) генофонд;

в) домінантні;

г) генетичний тягар.

18. Назвіть гени або алелі, які фенотипово не виявляються:

а) рецесивні;

б) кодомінантні;

в) генофонд;

г) домінантні.

19.В яких з наведених варіантів вказані тільки ознаки людини, що успадковуються за аутосомно—домінантним типом:

а) раннє облисіння, карі очі, нормальний зріст;

б) карликовість, ластовиння, нормальна кількість пальців;

в) нормальний зріст, кучеряве волосся, нормальна кількість пальців;

г) полідактилія, ластовиння, раннє облисіння.

20. Які процеси визначає ген як неподільна одиниця спадкової інформації?

а) кросинговер;

б) мутації;

в) цілісність гена;

г) рекомбінації.

21. В якій фазі мейозу відбувається явище кросинговеру:

а) Інтерфаза.

б) Профаза 1.

в) Метафаза 1

г) Анафаза 2.

22. Моногибридне гетерозиготне схрещування записується наступним чином:

а) a)АА х аа.

б) b)Аа х Аа.

в) c)ААВВ х аавв.

г) d)АаВв х АаВв.

23.Вірогідність розщеплення за ознакою успадкування жіночої та чоловічої статі у організмів відповідає співвідношенню:

а) 1:1;

б) 1:2:1;

в) 3:1;

г) 2:1.

24. Які сполуки припиняють розмноження вірусів?

а) білки-інтерферони;

б) адреналін;

в) інсулін;

г) соматотропні гормони.

25. В F1 від схрещування сірого і білого кролів, які є гомозиготними, одержали тільки сірих кроленят. У другому поколінні (F2), від схрещування F1 x F1 відбулося розщеплення: 9 сірих, 3 чорних і 4 білих. Чорні кроленята — це нова ознака, яка виникає внаслідок взаємодії двох домінантних генів А і С. Ген С зумовлює чорний колір шерсті, його відсутність (с) — білий колір. Ген А спричинює нерівномірний розподіл пігменту вздовж волосин. Біля основи волосин пігменту багато, волосини темні, а їх кінчики білі. Тому шерсть виглядає сірою. Рецесивний ген а не впливає на розподіл пігменту і тому поєднання цього гена з геном С дає чорну масть кроликів.Визначте генотипи чорних кроленят:

а) ААсс;

б) АсСс;

в) ааСС;

г) ААсС.

26.Гомозиготну дрозофіла із сірим тілом і нормальними крилами (ААВВ) схрестили з мухою-самцем, який має чорне тіло і зачаткові крила (ааbb). У першому поколінні F1 всі мухи були сірі з нормальними крилами (АаВb). У схрещуванні АаВb х ааbb одержали 41,5% чорних мух з зачатковими крилами і 41,5% сірих мух з нормальними крилами – разом 83%. Решта мух (17%) були сірими з зачатковими крилами або чорними з нормальними крилами. Назвіть фенотип мух, яких утворилось найбільше (83%)?

а) сіре тіло і нормальні крила;

б) чорне тіло і зачаткові крила;

в) сіре тіло з зачатковими крилами;

г) чорне тіло і нормальні крила;

27. Гени А або В окремо визначають кулясту форму гарбузів, разом (АВ) — дископодібну, а рецесивні гени а і b — видовжену. Якою буває форма гарбузів під впливом:А — двох домінантних неалельних полімерних генів (А-В-)?

а) дископодібна;

б) видовжена;

в) кулеподібна;

г) різноманітна.

28. Визначте сукупність промислових методів, які застосовують:у прикладних галузях молекулярної біології та біохімії;

а) клітинна інженерія.

б) біотехнологія.

в) генетична інженерія

г) біотехнологічні процеси.

29. Визначте сукупність промислових методів, які застосовують:Г — для вирощування клітин на живильних середовищах;

‡агрузка...

а) клітинна інженерія;

б) біотехнологія;

в) генетична інженерія;

г) біотехнолопчні процеси.

30. Визначте організми, які здатні руйнувати (мінералізувати) шкідливі відходи промисловості:

а) дріжджі.

б) бактерії.

в) бактеріофаги.

г) віруси.

 

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)