АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розв’язати генетичні задачі

Читайте также:
 1. I. Розв’язати задачі
 2. IV. Розв’язати задачі
 3. ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ.
 4. ІI. Розв’язати задачі
 5. ІІI. Розв’язати задачі
 6. ЛЕКЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 2 «Мінливість.Генетичні основи онтогенезу»
 7. Розв’язати лінійні системи методом Ейлера
 8. СИСТЕМИ СХРЕЩУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇХНІ ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ
 9. Ситуаційні задачі.
 10. ТЕМА 2. «МІНЛИВІСТЬ.ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ОНТОГЕНЕЗУ»
 11. Теоретико-методичні основи визначення змісту курсу математики початкових класів: арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал, величини, текстові задачі.

1. Написати можливі генотипи персон, які мають групи крові О, А, В, АВ, якщо має місце кодомінування. Алелі гена позначаються: JA, jO, JB.4.2. У трьох дітей в родині групи крові А, В, О,. Які групи крові можуть мати батьки?Дитина має групу крові АВ, і на неї претендують дві пари батьків. У одній батько має групу крові А, а матір – В, в дугому подружжі дружина має групу крові АВ, а чоловік – 0. Претензія якої пари може бути відхилена як безпідставна?

2. У диких норок забарвлення шерсті коричневе. Людина створила форми з різними забарвленнями: білою, сірою декількох відтінків, бежевою, чорною тощо.При зхрещуванні алеутської (чорної) норки зі стальною блакитною або з білим хедлюндом одержуються потомки з забарвленям хутра дикого типу (коричневі). При схрещуванні ж стальної блакитної з білим хедлюндом одержують потомків з проміжним блакитним забарвленням. Визначити, мутації яких забарвлень алельні.

3. Нуклеїнова кислота фага має відносну молекулярну масу порядка 107. Скільки приблизно білків закодовано в ній, якщо прийняти що типовий білок складається в середньому з 400 мономерів, а молекулярна маса нуклеотида близько 3000?

4. У людини рецесивний ген С зумовлює кольорову сліпоту (протанопію), а рецесивний генd – м’язову дистрофію Дюшена. Обидві ознаки успад­ковуються зчеплено зі статтю. За родоводом однієї багатодітної сi1м’i були одержані наступні дані; здорова жінка з нормальним зором, батько якої хворів на м’язову дистрофію, а мати мала порушен­ня кольорового зору, вийшла заміж за здорового чоловіка з -нормаль­ним кольоровим зором. Від цього шлюбу народилося 8 хлопчиків та 3 дівчинки. З них всі дівчата та один хлопчик були здоровими та мали нормальний зір. З решти хлопчиків 3 хворіли на м’язову дис­трофію, і хворів на кольорову сліпоту , ї - мав обидві аномалії. За цими даними була дана приблизна (через нечисленість матеріалу) оцінка відстані між генами c та d. Вкажіть цю відстань.

5. Самець морської свинки щомає довгу чорну кучеряву шерсть. схрещений з самицею, шерсть якої кучерява коротка та біла. В декількох приплодах від цієї пари отримали 15 кучерявих коротко -шерсних чорних тварин. ІЗ кучерявих довгошерсних чорних, 4 гладень­ких короткошерсних чорних та 5гладеньких довгошерсних чорних. Якими є генотипи батьків? Яким в очікуване співвідношення рівних класів? Доведіть статистично,чи відповідає розщеплення очікувано­му співвідношеннюя?6. При схрещуванні дзеркальних лінійних карпів, які мають всього два ряди лусок вдовж юокової лінії, між собою вже в першому поколінні спостерігалося розщеплення: 152 потомки були з двома рядами лусок, а 78 з нормальною лускою. Яке генетичне пояснення можна допустити для даного розщеплення? Яке потомство буде від схрещування дзеркального лінійного карпа з звичайною самкою?

7. При схрещуванні між собою чорних мишей завжди виникає чорне потомство. При схрещуванні між собою жовтих мишей одна третина потомства опиняється чорною, а дві третини – жовтою. Як це можна пояснит? Як можна перевірити правильність Вашого припущення тільки генетичними дослідами?

8. У мексиканського дога ген, який обумовлює відсутність шерсті, в гомозиготному стані веде до загибелі потомства. При схрещуванні двож нормальних догів частина потомтсва загинула. При схрещуванні того самого самця з іншою самкою загибелі потомства не було. Але при схрещуванні між собою нащадків цих двох схрещувань знову спостерігалася загибель цуценят. Визначити генотипи всіх особин, що схрещуються.

9. Внаслідок сильного скорочення ніг одна з порід курей названа “повзаючими” курями. При інкубації 10000 яєць, одержаних від схрещування “повзаючих” курей між собою, вивелося 7498 курчат, з яких 2483 курча опинилися з нормальними довгими ногами, решта – коротконогі. Визначити генотипи курчат, що не вилупилися, а також довгоногих та коротконогих курей і дати характеристику дії генів.

10. Подагра обумовлюється домінантним аутосомним геном. За деякими даними пенетрантність гена в гетерозиготному стані у чоловіків складає 20%, а у жінок практично дорівнює нулю. Яка ймовірність захворювання подагрою для дітей у родині, де один з батьків гетерозиготний, а інший нормальний за ознакою, яка аналізується?

‡агрузка...

11. За даними шведських генетиків, деякі форми шизофренії успадковуються як домінантні ознаки. При цьому у гомозигот пенетрантність дорівнює 100%, у гетерозигот – 20%. Визначити ймовірність народження хворих дітей в родині, де один з батьків гетеозиготний, а інший нормальний у відношенні ознаки, що аналізується. Визначити ймовірність народження хворих дітей у шлюбі двох гетерозиготних батьків.

12. Арахнодактілія (павукоподібні пальці) успадковується як домінантна аутосомна ознака з пенетрантністю 30%. Визначити ймовірність появи аномалії у дітей в родині, де обидва батьки гетерозиготні за даним геном та в них вже народилася одна дитина з павукоподібними пальцями.

13. Ретинобластома (злоякісна пухлина ока) визначається домінантним аутосомним геном. Пенетрантність ретинобластоми складає 60%. Яка ймовірність народження хворих та здорових дітей в шлюбі двох гетерозиготних батьків? В шлюбі здорові жінки та гетерозиготного хворого чоловіка?

14. Синдром Ван дер Хеве успадковується як домінантний аутосомний плейотропний ген, який обумовлює блакитну склеру ока, крихкість кісток та глухоту. Пенетрантність ознак мінлива. В ряді випадків вона складає по блакитній склері майже 100%, по крихкості кісток – 63%, глухоті – 60%. Носій блакитної склери, нормальний у відношенні двох ознак синдрома, вступає в шлюб з нормальною жінкою, з нормальної сім‘ї. Визначити ймовірність народження в цій родині дітей є ознакою крихкості кісток, якщо відомо, що по лінії чоловіка ознаки синдрома мав лише один з його батьків.

15. У людини відсутність потових залоз визначається рецесивним алелем, локалізованим в Х-хромосомi. Чоловік, який страждає відсутністю пото­вих залоз, одружився зі здоровоїю жінкою. Які в них можуть бути діти?

16. У людини рецесивний алель гемофілії ( h) й рецесивний алель далто-нізму (d ) містяться в Х-хромосомІ на відстані 9,8 морганід. Які типи гамет, і в якому процентному співвідношенні утворюють особини:А)ХДН Хdh Б)XDh Хy ?

17. Здоровий чоловік-альбінос одружується зі здоровою жінкою, чиїм батьком був гемофілік, амати - альбіносом. Які діти можуть наро­дитися в цьому шлюбі І в якій пропорції?

18. У людини псевдогіпертрофічна м’язова дистрофія (смерть в 10-20 ро­ків) в деяких сім’ях залежить від рецесивного зчепленого зі статтю гена. Хвороба зафіксованалише у хлопчиків. Чому? Якщо хворі хлопчикигинуть до дітонародження, то чому ця хворобане єліміну­ється в популяції ?

19. Ангідрозна ектодермальна дисплазія (відсутність потовиділення, порушення терморегуляції) передається у людей як рецесивна, зчеплена зі Х-хромосомов ознака. Хлопець, щоне страждає на цей недолік, одружується з дівчиною, батько якої був позбавлений потових залоз, а мати та її предки здорові. Якою є ймовірність того, що народжені в цьому шлюбі діти страждатимуть на відсутність потових залоз? Нормальна жінка виходить заміжза чоловіка, хворого на ангідрозну ектодермальну дисплазію. В них народжується хвора дівчинка І здоро-вий син. Визначте ймовірність народження наступноїдитини без аномалій.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)