АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 2. «МІНЛИВІСТЬ.ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ОНТОГЕНЕЗУ»

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Глава 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
 3. Економічні основи банківського регулювання
 4. Економічні основи банківської справи
 5. З курсу «Основи християнської культури»
 6. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 7. Загальні основи суспільного виробництва.
 8. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ
 9. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 10. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
 11. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
 12. ЗМ 5.: Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями

 

1.Основною причиною виникнення хромосомних мутацій є:

а) порушення реплікації ДНК, що призводить до зміни послідовності нуклеотидів;

б) розриви хромосом чи хроматин та їх з’єднання у нових комбінаціях;

в) порушення клітинного поділу, що призводить до збільшення кількості хромосом;

г) обмін ділянками гомологічних хромосом під час клітинного поділу.

2. Які ознаки, зчеплення зі статтю, виявляються у людини (нездатність деяких чоловіків розрізняти кольори)?

а) анірідія;

б) дальтонізм;

в) фенілкетонурія;

г) синдром Морфана.

3. Як назвав голландський ботанік де-Фріз помітні стрибкоподібні спадкові зміни ознак у рослини енотери?

а) рекомбінації;

б) варіації;

в) мутації;

г) модифікації.

4. При якій спадковій хворобі в соматичних клітинах людини замість 46 є 47 хромосом (зайва мала 21-ша хромосома)?

а) гемофілія;

б) дальтонізм;

в) хвороба Дауна;

г) синдром Патау.

5.Назвіть спадкову хворобу людини, при якій виявляється незсідання крові:

а) гемофілія.

б) дальтонізм.

в) цукровий діабет.

г) Хвороба Дауна.

6. Визначте хімічні мутагени та їхню дію при кратному збільшенні наборів хромосом у клітині:

а) віруси.

б) гамма-випромінювання.

в) рентгенівське випромінювання.

г) колхіцин.

7. Визначте фізичні мутагени за дією при руйнуванні веретена поділу:

а) віруси.

б) гамма-випромінювання.

в) рентгенівське випромінювання.

г) колхіцин.

8. Визначте біологічні мутагени за дією що спричиняють підвищення частоти мутацій:

а) віруси.

б) гамма-випромінювання.

в) рентгенівське випромінювання

г) газ іприт.

9. Визначте біологічні мутагени за дією при перенесенні генетичної інформації (генів) з однієї клітини в іншу:

а)віруси

б)гамма-випромінювання.

в)рентгенівське випромінювання

г)колхіцин.

10.Як називають покоління що є результатом штучного нестатевого розмноження?

а)штам;

б)клон;

в)чиста культура;

г)сорт.

11. Назвіть особини, мутації яких є резервом спадкової мінливості:

а)рецесивні;

б)кодомінантні;

в)генофонд;

г)домінантні.

16 Назвіть хвороби людини, що успадковуються за аутосомно-домінантним типом :

а) хвороба Дауна, шизофрения, схильність до самогубства;б) хвороба Дауна, глухота, гемофілія, шизофрения;

в) дегенерація рогівки, цукровий діабет, шизофрения;

г) Таласемія, глухота, синдром Ретта, дальтонізм

17. В яких тварин у самця одна статева хромосома, а в самки – дві?

а) бонелія (червоподібна морська тварина);

б) коник (комаха);

в) ациракантус (багатощетинковий черв’як);

г) попелиця.

18.В яких тварин стать визначається факторами довкілля?

а) бонелія (червоподібна морська тварина);

б) коник (комаха);

в) динофілюс (багатощетинковий черв’як);

г) мурашки.

19. Назвіть тварини, у яких самки відкладають запліднені і незапліднені яйця:

а)бджоли;

б)мечоносці (акваріумні рибки);

в)метелики;

г)джмелі.

20. Назвіть тварини, у яких розмноження партогенетичне і статеве:

а) Кільчасті черви

б) Мечоносці (акваріумні рибки).

в) Джмелі.

г) Дафнії.

21. Синдром Дауна – це:

а)нулісомія по 13-й парі хромосом (синдром Патау);

б)трисомія по 21-й парі хромосом;

в)трисомія по 18-й парі хромосом(синдром Едвардса);

г)полісомія по Y-статевим хромосомам.

21Як називають мутації, що виникають у статевих клітинах?

а) сублетальні;

б) генеративні;

в) летальні;

г) соматичні.

22.Як називають мутації, що виникають у нестатевих клітинах?

а)сублетальні;

б)генеративні;

в)летальні;

г)соматичні;

23.Визначте типи хромосомних мутацій, коли, хромосома стає коротшою і втрачає частину генів:

а)інверсія;

б)дуплікація;

в)делеція;

г)транспозиція.

24.Як називають мутації, що знижують життєздатність?

а)сублетальні;

б)генеративні;

в)летальні;

г)соматичні.

25.Як називають мутації, пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом?

а)генеративні;

б)соматичні;

в)генетичні;

г)геномні.

26. Які типи гамет утворюються, якщо у людини рецесивний алель гемофілії ( h) й рецесивний алель дальтонізму (d ) містяться в Х-хромосомі на відстані 9,8 морганід:

‡агрузка...

а)ХДН Хdh У

б)XDh ХDh У

в)ХДН Хdh

г)XDh ХДН Хdh У

27.Арахнодактілія (павукоподібні пальці) успадковується як домінантна аутосомна ознака з пенетрантністю 30%. Яка ймовірність появи аномалії у дітей в родині, де обидва батьки гетерозиготні за даним геном та в них вже народилася одна дитина з павукоподібними пальцями:

а) 100%;

б) 75%;

в) 50%;

г) 21%.

28. Ретинобластома (пухлина ока) визначається домінантним аутосомним геном. Пенетрантність ретинобластоми складає 60%. Яка ймовірність народження здорових дітей в шлюбі двох гетерозиготних батьків?

а) 90%;

б) 75%;

в) 50%;

г) 18%.

29.Подагра обумовлюється домінантним аутосомним геном. За деякими даними пенетрантність гена в гетерозиготному стані у чоловіків складає 20%, а у жінок практично дорівнює нулю. Яка ймовірність захворювання подагрою для дітей у родині, де один з батьків гетерозиготний, а інший нормальний за ознакою, яка аналізується?

а) 100%

б) 75%;

в) 50%;

г) 10%;

30.Причини диференціації клітин в процесі онтогенезу визначаються такими факторами:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)