АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бюджетне право у системі фінансового права України. Особливості бюджетних правовідносин

Читайте также:
 1. ACCSUNIT (С. Права на действия в каталогах)
 2. B. обучение образам правого полушария
 3. Copyright 2014 все права защищены.
 4. FBMGACC (Ф. Справочник лицевых счетов для БП)
 5. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 6. I Таможенное право Российской Федерации
 7. I. Дайте определения следующих правовых категорий.
 8. I. Нормативно-правовые акты
 9. I. Нормативно-правовые акты
 10. I. Нормативно-правовые акты
 11. I. Теория естественного права
 12. I.1. Римское право в современной правовой культуре

Воно є центральною частиною фінансо­вого права, оскільки сфера публічних фінансів (як державних, так і місцевих), що є предметом дослідження останнього, нероз­ривно пов'язана з відносинами у сфері утворення, розподілу й витрачання коштів бюджетної системи. Такі відносини станов­лять предмет бюджетного права, нерозривно пов'язаного з інши­ми розділами й інститутами фінансового права.

Отже, бюджетне право України —це сукупність бюджет­но-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю, тобто утворенням, розподілом, перерозподілом і використанням коштів державного та місцевих бюджетів.

Коло відносин у Сфері бюджетної діяльності є досить широким, оскільки включає відносини, пов'язані із встановленням бюджетного устрою та бюджетної системи України, структурою доходів і видатків бюджетної системи, їх розподілом між її ланками, здійсненням міжбюджетних трансферті в та розмежуванням компетенції органів державної й муніципальної влади, з органі нацією бюджетного процесу, відповідальністю за порушення бюджетного законодавства тощо.

Отже, у предметі регулювання бюджетного права розріз­няють кілька основних груп відносин, які закріплюють та регу­люють:

— бюджетну систему України, принципи її побудови та зав­дання;

— склад доходів і видатків бюджетів та порядок їх розподілу між бюджетами;

— бюджетні повноваження органів державної влади, місце­вого самоврядування;

— бюджетний процес, тобто регламентовану нормами пра­ва діяльність, пов'язану зі складанням, розглядом, затверджен­ням бюджетів, їх виконанням і контролем за цим, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систе­му України;

— відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Бюджетні правовідносини —це суспільні відносини, врегу­льовані бюджетно-правовими нормами і пов'язані із розподілом, перерозподілом та витрачанням фінансових ресурсів, акумульованих бюджетною системою країни.

Суб'єктами бюджетного права є особи, наділені правосуб'єктністю, тобто ті, що потенційно здатні бути учасниками бюджет­них правовідносин.

Що стосується юридичних осіб, то серед учасників бюджет­них відносин переважають юридичні особи публічного права. Причому вони можуть бути наділені як суб'єктивними правами (зокрема, органи законодавчої або виконавчої влади), так і юри­дичними обов'язками (наприклад, бюджетні установи, що с роз­порядниками бюджетних коштів). Юридичні особи приватного права є зазвичай отримувачами (а не розпорядниками) бюджетних ресурсів.Як одержувачі бюджетних коштів юридичні особи приват­ного права володіють бюджетно-правовою правосуб'єктністю, що має особливості: вона є вужчою порівняно із правосуб'єктніс­тю інших суб'єктів бюджетних правовідносин; не має владно-імперативного характеру; юридичні особи приватного права не наділені компетенцією як особи публічного права в бюджетній сфері, а мають лише права та обов'язки (крім такого повнова­ження в бюджетному процесі, як бюджетне асигнування); вона є похідною від цивільно-правової, а не публічно-правової, як у інших суб'єктів бюджетного права, правосуб'єктності юридич­них осіб приватного права; юридичні особи приватного права стають учасниками бюджетних правовідносин на добровільних засадах, що загалом не властиво юридичним особам публічного права; обсяг прав і обов'язків юридичних осіб приватного права змінюється залежно від їх ролі в даному правовідношенні та ви­ду за класифікацією бюджетних відносин2.

Учасниками бюджетних відносин не можуть бути фізичні особи, оскільки вони, згідно з чинним законодавством, не мають права безпосередньо отримувати кошти з бюджетів будь-якого рівня на власне фінансування. Фізичних осіб можуть лише опо­середковано залучати до бюджетних відносин як отримувачів бюджетних коштів, шляхом продажу товарів, послуг або виконанніробіт розпорядникам бюджетних ресурсів, котрі, у свою чергу, можуть діяти лише у межах закріплених за ними бюджет­них повноважень.

Провідну роль у бюджетних відносинах відіграють її представ­ницькі органи, які своїми рішеннями затверджують акти про бю­джет, а також органи виконавчої влади (центральної або на міс­цевому рівні), що є основними виконавцями бюджетів. Окреме місце належить органам спеціальної компетенції у галузі фінан­сів (Міністерству фінансів, Державному казначейству тощо), які безпосередньо забезпечують бюджетну діяльність. З іншого боку, важливими учасниками бюджетних відносин є бюджетні установи — розпорядники бюджетних коштів.

‡агрузка...

Традиційно суб'єкту бюджетних правовідносин властиві такі ознаки: він бере участь у розподілі доходів і видатків між різ­ними ланками бюджетної системи; є учасником бюджетного про­цесу та одержує з бюджету кошти у формі бюджетного фінан­сування (асигнування, кредитування, інвестування). Суб'єкти бюджетних правовідносин мають або одну з цих ознак, або кіль­ка одночасно1.

Особливістю бюджетних відносин є їх велика деталізованість. Оскільки коштів на фінансування видатків ніколи не ви­стачає і держава змушена фінансувати лише невідкладні по­треби, вона має детально регламентувати права й обов'язки всіх учасників бюджетного процесу для забезпечення ефективного, цільового та економного витрачання фінансових ресурсів та їх постійного й планового надходження до бюджету певного рівня.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)