АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Усне виконання вправ. 1. Чи є серед значень функції у = 2х:

Читайте также:
 1. III. Самостійне виконання учнями практичних завдань
 2. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 6. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 7. В каких случаях физические и юридические лица вправе обращаться в суды Европейского Союза?
 8. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Величина земельной ренты уменьшится, если кривая спроса на землю сдвинется вправо. Верно ли это?
 11. Виконання бюджетів.
 12. Виконання видатків загального фонду Державного бюджету України за функціональною класифікацією в 2012 р.

1. Чи є серед значень функції у = 2х:

а) найбільше; б) найменше? Відповідь: ні.

2. Порівняйте значення виразів:

а) і ; б) 2-3 і 2-4; в) і .

Відповідь: а) < ; б) 2-3 > 2-4; в) > .

3. Розташуйте числа ; ; ; ; у порядку зростання.

Відповідь: ; ; ; ; .

4. Порівняйте х і у, якщо відомо, що вірна нерівність:

а) 2х > 2у;б) 2х < 2у. Відповідь: а) х > у; б) х < у.

5. На рисунку 86 із підручника зображено графіки функцій у = 2х і у = 3х. Чим відрізняються ці функції? Їхні графіки?

Відповідь: ці функції мають одинакові властивості, функція у = 3х зростає більш швидше (графік цієї функції піднімається вгору більш круто).

 

2. Порівняйте значення виразів:

а) і ; б) і ; в) і ; г) і ; д) і .

Відповідь:

а) > ; б) = ; в) > ; г) < ; д) < .

3. Розташуйте числа , , , , у порядку зростання.

Відповідь: , , , , .

4. Порівняйте х і у, якщо відомо, що вірна нерівність: а) > ; б) > ;

Відповідь: а) х < у; б) х > у.

5. Чим відрізняються властивості і графіки функцій у = і у= ?

Відповідь: вони мають однакові властивості, функція у = спадає більш швидше.

Усне виконання вправ

1. Які з наведених показникових функцій є зростаючими, а які — спадними:

а) y = πx ; б) y = (0,5)x;в) у = ;г) y = 2-x.

2. Порівняйте х і у, якщо відомо, що вірна нерівність:

а) 0,02х < 0,02y; б) πx > πy.

Відповідь: а) х > у; б) x < у.

3. Порівняйте основу а > 0 з одиницею, якщо відомо, що вірна нерівність:

а) а10 > а15; б) а10 < а15.

Відповідь: а) а > 1; б) 0 < а < 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)