АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління аудитом в Україні

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 3. Адміністративна реформа в Україні
 4. Адміністративні методи державного управління.
 5. Верховна Рада та державне управління
 6. Верховна Рада та державне управління.
 7. Вигнання військ блоку фашистських держав в Україні 1943-1944
 8. Види аналізу за об’єктами управління
 9. Види виборчих систем.Виборча система в Україні
 10. Види організаційних структур управління
 11. Види організаційних структур управління маркетингом.
 12. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.

 

Управління аудиторською діяльністю - це процес регулювання роботи аудиторських фірм (аудиторів) з метою дотримання єдиних методологічних вимог. У різних країнах цей процес має свої особливості.

На даний час існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності в світі:

1) характерний для країн континентальної Європи та Росії. Держава сама розробляє та затверджує законодавчі акти, нормативи (стандарти) аудиту; здійснює реєстрацію аудиторських фірм (аудиторів); контролює діяльність аудиторських фірм (аудиторів);

2) характерний для таких країн, як США, Англія та деяких інших. Процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних організацій.

Регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюється у відповідності з другим підходом, який одержав назву англо-американського.

З метою об'єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні було створено Спілку аудиторів України — всеукраїнську професійну громадську організацію ( далі ВПГО «САУ»). На з'їзді аудиторів, який відбувся у Києві 14.02.1992 р. було прийнято її Статут.

Коштами САУ є:

· вступні та членські внески членів САУ;

· добровільні внески та відрахування трудових колективів;

· прибутки від діяльності підприємств, заснованих САУ;

· інші надходження, не заборонені законодавством.

Законом України «Про аудиторську діяльність» визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Організаційні питання становлення і розвитку аудиторської діяльності в Україні покладені на ВПГО «Спілка аудиторів України».

Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка аудиторів України» має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їхніх колективів. Індивідуальними членами САУ можуть бути особи, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут САУ, відповідно до нього виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують членські внески. Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

Члени САУ мають право:

1) добровільно вступати до САУ та виходити з неї на підставі письмової заяви;2) обирати і бути обраними до керівних органів САУ;

3) брати участь у наукових розробках з питань удосконалення аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку, оподаткування та в обговоренні усіх питань діяльності територільних САУ;

4) вносити пропозиції щодо організації виконання відділенням своїх завдань;

5) звертатися за допомогою до САУ для захисту своїх законних інтересів;

6) користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою САУ відповідно до обсягу свого внеску до її створення.

Члени Спілки зобов'язані:

1) брати активну участь в реалізації завдань САУ, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення;

2) інформувати відділення про свою діяльність;

3) надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами;

4) дотримуватись вимог Статуту САУ, приймати активну участь в її діяльності, виконувати доручення та рішення керівних органів;

5) членам САУ забороняється бути членом інших організацій, які ставлять перед собою завдання, альтернативні САУ;

6) своєчасно сплачувати членські внески.

Членство в САУ припиняється у таких випадках:

· виходу члена із САУ за його письмовою заявою;

· при виключенні із САУ.

Підставами для цього можуть бути невиконання вимог Статуту САУ, несплата членських внесків в порядку і строки, визначені Радою САУ, вчинення дій, що дискредитують діяльність аудитора, непродовження строку дії сертифікату аудитора або зупинення його дії.

Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» є з'їзд делегатів, який скликається один раз на рік. Так пПозачерговий з'їзд ВПГО «САУ», що відбувся 26 квітня 2005р, прийняв зміни до Статуту Спілки, що були зареєстровані Міністерством юстиції України 2 серпня 2005 р.

Постійно на засідання Ради Спілки аудиторів України запрошуються керівники територіальних (регіональних) відділень Спілки.

‡агрузка...

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні ВПГО «Спілка Аудиторів Україні» забезпечила підготовку нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Особливу увагу Спілка аудиторів приділяє питанням забезпечення незалежності діяльності аудиторів, дотриманню аудиторами міжнародних норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора. Аудиторська палата України та ВПГО «Спілка аудиторів України» мають своє офіційне видання - всеукраїнський журнал «Аудитор України».

З нагоди 10-річчя створення Спілки аудиторів України Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1539 за значний внесок у розвиток аудиторської діяльності, підготовку професійних аудиторів Спілку аудиторів України нагороджено Почесною грамотою Кабінегу Міністрів України з врученням пам'ятного знака.

Структуру САУ можна представити наступним чином (рис. 2.1).

У 2004 р. за значний внесок у здійснення заходів з реформування бухгалтерського обліку та аудиту і з нагоди професійного свята Спілка аудиторів України і Аудиторська палата України були нагороджені Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

Спілці аудиторів України надано право відкривати місцеві осередки. Зараз САУ налічує близько 1500 членів. Спілка має свої відділення в усіх, обласних центрах України та в Автономній Республіки Крим — 25 відділень.

 

Рис. 2.1. Структура Спілки аудиторів України

За ініціативи Спілки аудиторів України був підготовлений та прийнятий Верховною Радою 22.04.1993 р. Закон України «Про аудиторську діяльність». Після прийняття цього закону в червні-липні 1993 р. було створено Аудиторську палату України (АПУ), діяльність якої регламентується Статутом АПУ (прийнятий на засіданні АПУ 28.10.1993 р., із наступними змінами).

Аудиторська палата України (АПУ) була створена у відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність» і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 р. та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1993 р., виконуючи наступні функції:

•забезпечення державного регулювання діяльності аудиторських організацій та аудиторів;

• визначення головних напрямів розвитку аудиту в Україні;

• розроблення єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;

• вивчення ринку аудиторських послуг з метою виконання зазначених функцій Аудиторською палатою України;

• здійснює методичне керівництво аудиторськими організаціями і аудиторами;

• веде облік аудиторських організацій та аудиторів;

• розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;

• розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та координації аудиторської діяльності

• розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;

• організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів;

• розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;

• організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;

• вирішує питання щодо позбавлення аудиторів сертифікатів та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;

• готує пропозиції та рекомендації щодо зміни чинного законодавства з питань аудиту;

• видає довідкові, інформаційні, наукові та методичні матеріали з аудиту, що входять до компетенції Аудиторської палати України;

• сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики.

Аудиторська палата України є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку.

Аудиторська палата України:

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

2) затверджує стандарти аудиту;

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів. які здійснюватимуть аудит банків;

4) веде Реєстр аудиторів та аудиторських компаній;

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;

8) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить 20 осіб. До її складу делегувалися п'ять представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміїністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій. Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегувалися за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кількості п'яти представників.

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. змінено порядок формування Аудиторської палати України, і тепер від державних органів до її складу делегується по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики Україні, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункової палати та Головного контрольно-ревізійного управління України., разом 10 осіб.

Друга десятка — від аудиторів, які мають безперервний стаж роботи з професії не менше 5 років та представників фахових навчальних закладів і наукових організацій.

Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається з'їздом аудиторів. Тут законодавець замовчує, яка організація аудиторів має проводити такий з'їзд, даючи привід для з'ясування серед аудиторів, які числяться у декількох громадських організаціях аудиторсько-бухгалтерського спрямування, яке їхнє співтовариство найбільш представницьке або легітимне.

Представників державних органів до Аудиторської палати України делегує або інший колегія, або вищий орган управління. Однак, закон не вказує, чи це мають бути штатні співробітники таких державних органів, чи фахівці, що рекомендуються знову ж таки ними, але з інших державних чи недержавних організацій.

Свої обов'язки члени АПУ виконують на громадських засадах.

Персональний склад Аудиторської палати України підлягав щорічній ротації (призначення нових членів АПУ на заміну вибувших) в кількості не менше трьох членів. Ротація здійснювалася в період з 1 по 31жовтня на підставі визначення особистого рейтингу членів Аудиторської палати України шляхом таємного анкетування аудиторів України відповідно до Положення про Ротацію, яке затверджує Аудиторська палата України. Для проведення такого анкетування Аудиторська палата України та Рада САУ на спільному розширеному засіданні створювали комісію з анкетування у складі 8 осіб, у т. ч. 4 членів АПУ та 4 представників САУ. Для забезпечення таємності анкетування АПУ затверджувала єдину форму анкети та журнал видачі анкет, які є документами суворої звітності.

Члени Аудиторської палати України обираються терміном на п'ять років і можуть повторно бути обраними на такий самий термін. Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006р.

Цим законом введено посаду Голови Аудиторської палати України, який виконує свої повноваження на професійній (платній) основі.

Голова Аудиторської палати України обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена Аудиторської палати України більшістю голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.

Його може бути достроково звільнено з посади за рішенням Аудиторської палати України, в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повноваження Голови визначаються Статутом АПУ.

Голова забезпечує формування нового складу Аудиторської палати України.

Всі рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. та Статутом Аудиторської палати України.

Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може створювати комісії із числа її членів, до роботи в яких можуть залучатися експерти, які не є її членами.

Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат, який очолює завідуючий. Він несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.

Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.

Структуру АПУ можна представити наступним чином (рис. 2.2).

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. стандартам аудиту додано статусу обов'язкових до виконання аудиторами і суб'єктами господарювання. Стандарти аудиту не визначені як сліпе копіювання МСА, а як документ, прийнятий на основі МСА, Кодексу професійної етики та інших нормативно-правових актів.

Аудиторська палата України здійснює заходи з підготовки аудиторів до впровадження в практику проведення аудиту за МСА:

• спільно з USAID (Агентство міжнародного розвитку США) підготовлено 60 викладачів для перепідготовки аудиторів;

• затверджені програми удосконалення знань сертифікованих аудиторів;

• створені тренінг-центри та забезпечена перепідготовка усіх аудиторів за програмою вивчення і впровадження МСА в практику аудиту;

• проведені всеукраїнські та регіональні конференції з питань впровадження МСА в практику аудиту.

Проводиться робота з методологічного забезпечення аудиту: підготовлено і видано першу частину коментарів щодо застосування МСА в Україні.

 

Рис. 2.2. Структура Аудиторської палати України

На виконання плану організаційних заходів з впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого Кабінетом Міністрів України 14 листопада 2001 р., Аудиторська палата України започаткувала в 2002 р. щорічне удосконалення професійних знань сертифікованнх аудиторів за 40-годинними програмами, затвердженими Аудиторською палатою України та розпочала впроваджувати в Україні використання міжнародного досвіду сертифікації аудиторів і організовувати зовнішній контроль за якістю діяльності аудиторів.

Здійснюються такі заходи з організації контролю, якості аудиторських послуг:

• у складі Аудиторської палати України створена Комісія АПУ з контролю якості;

• затверджена Національна концептуальна основа забезпечення якості аудиторських послуг в Україні та Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні;

• запроваджена система і правила здійснення контролю за якістю аудиту.

Аудиторська палата України з 1999 р. є членом Європейської федерації бухгалтерів і аудиторів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)