АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. IV. Організація. Контроль.
 3. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 4. Види аудиту та його відмінність від ревізії
 5. Види екологічного аудиту
 6. Внутрішня організація органу державної влади
 7. Документооборот, його організація
 8. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України.
 9. ЗМ 5.: Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями
 10. ЗМ 6.: Християнство: виникнення, вчення, організація.
 11. ЛЕКЦІЯ 10. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 12. Лекція 2. Державне управління та організація охорони праці на виробництві

10.1. Програмне забезпечення для аудитора…………………………….161

10.2. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютерної

обробки даних……………………………………………………………..164

10.3. Організація і вимоги до аудиту в умовах комп’ютерної

обробки даних……………………………………………………………..168

10.4. Зловживання в умовах комп’ютерної обробки даних…………….178

Питання для самоконтролю………………………………………………187

Список використаної літератури............................................................188

Додатки……………………………………………………………...…….190

 

Рекомендовано до друку кафедрою обліку і аудиту, протокол №17 від 22 червня 2011 р. Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій ім.Св’ятої Великої княгині Ольги.

 

 

Рецензенти:

В.В.Сопко, доктор економічних наук, професор, член Аудиторської палати України;

Н.І.Богомолова, доктор економічних наук, професор;

В.А.Шпак, кандидат економічних наук, доцент.

Михайленко О.В., Коваль М.І., Аудит. Опорний курс лекцій.

К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. 209 с.

 

Даний опорний курс лекцій присвячений дисципліні «Аудит» («Організація і методика аудиту»), яка завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, і розкриває основні теми дисципліни, передбачені навчальними планами підготовки бакалаврів з обліку і аудиту та інших фахівців напряму «Економіка та підприємництво».

Для викладачів і студентів економічних та юридичних спеціальностей вищої школи, а також усіх, хто цікавиться питаннями сутності аудиту, проблемами його організації і методики.

 

@ Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011

ВСТУП

Розвиток різних форм власності переважно скоротив сферу відомчого контролю, обмежив втручання державних органів у фінансову діяльності підприємств, організацій, установ та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті щодо достовірності, повноти бухгалтерського обліку, звітності та відповідності їх чинному законодавству.

Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що розпочався в Україні з 1999 року, затвердження нового плану рахунків і національних положень (стандартів) обліку та введення міжнародних стандартів аудиту вимагають відповідного реформування й удосконалення теоретичної та навчальної бази аудиту.Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.

Закон України «Про аудиторську діяльність» дає наступне визначення аудиту.

Аудит – це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Існують також і інші визначення аудиту, котрі розкривають його сутність з різних точок зору науковців.

З кожним роком спостерігається збільшення кількості суб’єктів аудиту, зростає чисельність сертифікованих аудиторів. Паралельно з розвитком ринку аудиторських послуг удосконалюється нормативна - правова база, яка регулює аудит в Україні, відбувається інтеграція норм аудиту України з міжнародними стандартами. За таких умов існує потреба в постійній підготовці нових фахівців у галузі аудиту. Це вимагає застосування у навчальному процесі навчальних посібників та інших матеріалів, структура та зміст яких побудовані з врахуванням сучасних вимог.

Саме на вирішення цих актуальних завдань спрямована підготовка і видання опорного курсу лекцій з дисципліни «Аудит» («Організація і методика аудиту»), котрий читається викладачами кафедри обліку і аудиту в МАУП для студентів напряму «Економіка та підприємництво».

Опанування змістом дисципліни «Аудит» базується на знаннях, які набуті студентами при вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Звітність підприємства», «Внутрішньогосподарський облік», «Судово – бухгалтерська експертиза», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Інформаційні системи в обліку і аудиті» та інших.

‡агрузка...

Основні завдання курсу:

- засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як невід’ємного для ринкової економічної системи незалежного фінансового контролю;

- вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно – інструктивних документів, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

- набуття практичних навичок з організації і методики аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Предмет дисципліни: стан фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: місце аудиту в системі господарського контролю, його сутність, предмет, завдання та загальні принципи; організаційно – правові основи аудиторської діяльності; методику оцінювання аудиторського ризику та системи внутрішнього контролю і аудиту; процес документування аудиторської перевірки та складання підсумкових документів аудитора.

Студенти повинні вміти:

- визначати методи аудиторської оцінки бухгалтерської звітності підприємства залежно від мети перевірки;

- визначати величину аудиторського ризику;

- оцінювати систему внутрішнього контролю підприємства та визначати її вплив на зовнішній аудит;

- виявляти помилки та обман у документах підприємства, використовуючи знання зон ризику та умови, які його збільшують; розробляти програму та план аудиторської перевірки;

- визначати методи та прийоми аудиту активів і пасивів підприємства, використовуючи знання загальної методики аудиту;

- добирати відповідно до об’єктивних обставин певний вид аудиторського висновку та складати звітність аудитора.

Видання включає розробку десяти комплексних тем: сутність аудиту, його предмет і методи; організація проведення аудиторської діяльності; Стандарти (норми) аудиту; планування, стадії і процедури аудиту; аудиторський ризик; помилки і процедури обману; аудиторські докази; аудиторські робочі документи, їх призначення; аудиторські послуги; організація аудиту в комп’ютерному середовищі.

Опорний курс лекцій призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, а також усіх, хто бажає опанувати фаховим навичкам аудитора.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)