АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Знос і стійкість інструменту

Читайте также:
  1. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
  2. Вогнестійкість будівель, споруд
  3. Завадостійкість різних видів модуляції
  4. РОЗДІЛ VII. СТІЙКІСТЬ РОСЛИН
  5. Стійкість дисперсних систем
  6. Стійкість підприємства, кризи та антикризовий менеджмент
  7. Фінансова стійкість комерційних банків

В процесі різання металів різальний інструмент піддається дії оброблюваного матеріалу і стружки, що сходить. В результаті цієї дії відбувається знос інструменту у вигляді стирання поверхонь і вифарбовування ріжучої кромки.

В результаті стирання поверхонь інструменту наступає момент, коли подальше продовження роботи стає неможливим. Тоді вважають, що інструмент затупился, і його направляють на переточування. Час роботи ріжучого інструменту до затуплення, тобто від заточування до переточування або до певної величини зносу, що виміряється в хвилинах машинного часу, називається стійкістю інструменту. Зазвичай стійкість прохідних токарних різців складає 30—90 хв., а для різьбових і фасонних різців 120 хв.

Знос різця відбувається в основному в результаті тертя стружки, що сходить, об передню поверхню різця і задніх поверхонь різця про поверхню заготівки. При роботі ріжучих інструментів має місце знос як по передній, так і по задніх поверхнях, проте залежно від умов обробки може переважати той або інший вид зносу.

Рисунок 2.16 – Схеми зносу різців

 

Знос по задній поверхні характеризується висотою поверхні майданчика h3, що має задній кут, рівний нулю (рисунок 2.16,а). Знос по передній поверхні характеризується завглибшки hn і шириною лунки В (рисунок 2.16,б). Змішаний знос характеризується одночасним зносом по передній і задній поверхнях, створюючи на передній поверхні лунку шириною В і на задній поверхні майданчик зносу h3 (рисунок 2.16,в).

Рисунок 2.17 – Знос різця залежно від часу роботи

 

Зміна характеру зносу різця залежно від часу роботи представлена на рисунку 2.17. Спочатку знос протікає інтенсивно — період прироблення або період початкового зносу. Спостерігається сильне стирання виступаючих частинок поверхні, і крива на графіці круто йде вгору. Наступна ділянка — це період нормального зносу, коли стирання поверхонь різця відбувається значно повільніше і інтенсивність зносу значно нижча, ніж в період початкового зносу. Надалі наступає період посиленого зносу.

Залежно від процесу протікання знос буває: абразивний, адгезійний, дифузійний.

Абразивний знос відбувається в результаті дряпання. Адгезійний знос виникає в результаті дії значних сил молекулярного зчеплення між матеріалами заготівки і інструменту. Дифузійний знос відбувається в результаті взаємного розчинення оброблюваного металу і матеріалу інструменту.Питання для перевірки знань

1. Тепловий баланс при різанні матеріалів.(**)

2. Перерахуйте усі чинники, які впливають на тепловиділення.(***)

3. Що називається стійкістю інструменту?(*)

4. Які бувають схеми зносу?(**)

5. Який буває знос залежно від процесу протікання?(***)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)