АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цифрові фазометри

Читайте также:
 1. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 2. Інтегруючі цифрові вольтметри постійного струму із частотно- імпульсним перетворенням
 3. Основні цифрові логічні схеми
 4. Позначення буквено-цифрові в електричних схемах
 5. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПІДПИСИ ТА ЦИФРОВІ ПОЗНАЧЕННЯ.
 6. Та цифрові позначення.
 7. Теоретико-методичні основи вивчення письмових прийомів додавання і віднімання чисел в концентрі “Багатоцифрові числа”.
 8. Цифрові осцилографи із МП
 9. Цифрові прилади для вимірювання R,C та L
 10. Цифрові прилади для вимірювання часових інтервалів
 11. Часо-імпульсні цифрові вольтметри постійного струму

Цифрові фазометри призначені для вимірювання зсуву фаз , кутів повороту , знімання ФЧХ різних ланок. Цифрові фазометри можна розділити на дві групи : для вимірювання миттєвого значення зсуву фаз та для вимірювання середнього значення зсуву фаз.

Розглянемо структурну схему та принцип дії приладу.

Схема цифрового фазометра відрізняється від схеми ЦВП для вимірювання часових інтервалів двома формувачами Ф1 та Ф2 , які формують старт- та стоп-імпульси Uf1 та Uf2 у моменти переходу кривих напруги U1(t) та U2(t) через нуль , та блоком виділення часового інтервалу ( БВЧІ ), що формує імпульс Uт тривалістю τх . Цей імпульс керує ключем К так само, як і у попередньому випадку.

Фазовий зсув гармонійних коливань дорівнює :
,

де Nj — кількість імпульсів сигналу UN (t) зразкової частоти f0 з ГІ, які надійшли за час tx у лічільник:

;

— період коливань;

— часовий зсув між коливаннями, К – постійний коефіцієнт.

Таким чином, при вимірюванні фазового зсуву необхідно :

— або забезпечити незмінність частоти сигналу, який вимірюємо (fx);

— або забезпечити незмінність відношення частот fx / fo;

— або виміряти значення періоду та потім обчислити

.

Максимальна похибка квантування при вимірюванні фази пропорційна частоті вхідного сигналу:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)