АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цифрові прилади для вимірювання R,C та L

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Безпосередні вимірювання малих напруг, струмів та зарядів. Гальванометри.
 3. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 4. Вимірювання великих струмів
 5. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 6. Вимірювання високих напруг електромеханічними приладами
 7. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 8. Вимірювання високих постійних і змінних напруг
 9. Вимірювання електропровідності розчину
 10. Вимірювання енергії однофазного змінного струму. Індукційні лічильники електроенергії
 11. Вимірювання індукції
 12. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на код

Ці прилади поділяються на 2 основні групи: прилади, у яких для вимірювання опору використовується мостова схема, та прилади, у яких виміряний опір перетворюється у пропорційну йому напругу. Цифрові вольтметри першої групи використовують метод порозрядного врівноважування та будуються по схемам, які аналогічні відповідним вольтметрам. Прилади другої групи мають більш простий устрій і можуть забезпечувати високу швидкодію та зручні у експлуатації.


Розглянемо функціональну схему та часові діаграми такого прилада:

 
 

При надходженні імпульса запуска UЗ відкриваються ключі К1 та К2. На вхід пристрою порівняння подається опорна стабілізована напруга UR, яка знімається з резистора R1 дільника, та напруга UC вимірювального конденсатора Со. Цей конденсатор заряджається через опір Rx, що вимірюється, від джерела стабілізованої напруги Uo.

 
 

Опорна напруга береться рівною

що забезпечується визначенним співвідношенням опорів дільника :

 
 

Одночасно через ключ К2 на лічільник починають надходить імпульси від генератора імпульсів ГІ. Напруга на вимірювальному конденсаторі збільшується по експоненціальному закону:

 
 

де t = Rx Co – постійна часу.

 
 

Напруга на конденсаторі зростає до тих пір, поки вона не буде рівна напрузі UR. У момент рівності ПП закриває ключ К2 і надходження імпульсів на лічільник припиняється. Отримуємо рівність:

 
 

отже

Таким чином кількість імпульсів опорної частоти fo, які приходять на лічільник за час відкритого ключа, пропорційна виміряному опору, так як

t = N ×To = Rx ×Co,

 
 

звідки

На цьому ж принципі засновано і вимірювання ємності з тією лиш різницею, що відомою величиною є не ємність, а опір. При вимірюванні індуктивності замісь ланцюга RC використовується ланцюг RL.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)