АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приладів

Читайте также:
  1. Межа чутливості електромеханічних приладів
  2. Наявність радону може бути визначена за допомогою спеціальних приладів типу радон - монітор.

 

1. Похибка ЦВП.

Основна похибка ЦВП визначається 4 наступними складовими:

а) похибка дискретизації є методичною похибкою, яка принципово належить кожному приладу і зменшується тільки зменшенням кроку дискретизиції;

б) похибка реалізації рівней квантування є інструментальною. Залежить від кількості рівней та способу віднесення до найближчого рівня квантування;

в) похибка від наявності порога чутливості (інструментальна);

г) похибка від наявності перешкоди (інструментальна).

Крім основної похибки у ЦВП виникає додаткова похибка, яка пов’язана із впливом зовнішних факторів (температури, напруги мережі, тиску та ін.­).

 
 

Поряд із вищеописаними статичними похибками ЦВП характеризується динамічними похибками (1 та 2 роду).

Динамічні похибки 1 роду визвані інерційністю елементів вимірювальної частини прилада.

Динамічна похибка 2 роду виникає з-за того, що вимірювання виконується у момент часу t2, а результат приписують або початку циклу перетворювання t1, або кінцю циклу t3. Це призводить відповідно до похибок DC1 або DC2:

 

 

 
 

Максимальна зведена динамічна похибка 2 роду:

де DC — максимальна зміна X(t) за час Тц;

Xm – максимальне значення Х(t).

Таким чином видно, що різновідності динамічних похибк обмежують припустиму частоту або швидкість зміни величини Х(t), яка вимірюється, при заданому циклі Тц.

 
 

Для ЦВП прийнято нормувати похибку у відносній формі (див. тему 4):

2. Діапазон вимірювань ЦВП – область значень величини, що вимірюється, для якої нормовані припустимі похибки приладу.

3. Вхідний опір ЦВП характеризує потужність, яка споживається від вимірювального ланцюга. Звичайно приводиться не тільки вхідний опір, але й вхідна ємність. Вхідний опір сучасних цифрових вольтметрів сягає Ом та більше.

Для ЦВП, які працюють за методом порозрядного врівноважування, при послідовному підключенні різновеликих квантів вхідний опір може змінюватися, що буде вносити похибку при вимірюванні напруг джерел, які мають реактивні елементи.

4. Швидкодія — визначається інтервалом часу, необхідним для виконання повного циклу вимірювання. Швидкодія приладу залежить від методу АЦП.5. Стійкість до перешкод — характеризується коефіцієнтом подавлення перешкод на вході ЦВП, який вимірюється у децибелах (Дб).

де Um — амплітудне значення напруги перешкоди;

DUn — максимальна різниця між показаннями прилада із перешкодою та після фільтрації перешкоди .

 

Цифрові прилади для вимірювання
електричних величин

Найчастіше у ЦВП кодується інтервал часу, частота імпульсів та напруга. У вимірювальній техніці при дистанційних вимірюваннях широко використовуються синусоідальні та імпульсні сигнали, які модульовані по частоті, фазі чи тривалості. Такі сигнали мають високу стійкість проти перешкод та мало підлягають впливу каналу зв’язку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)