АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У вимірювальній техниці

Читайте также:
  1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
  2. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги
  3. Індукційні та фероіндукційні перетворювачі
  4. Коди, незахищені від перешкод
  5. Приладів
  6. Трифазна мостова схема (схема Ларіонова)
  7. Характеристики джерел шуму
  8. Хід виконання роботи

Застосування мікропроцесорів (МП) у вимірювальній техниці дозволяє різко підвищити точність приладів, значно розширити їх можливості, підвищити надійність, вирішувати нові задачі.

Основні функції, що покладаються на МП у ЦВП:

а) вимірювання – керування АЦ-перетворювачем; лінеарізація функції перетворювання; автоматичний вибір меж виміру; компенсація перешкод; виключення систематичних похибок;

б) обробка – накопичування масивів вимірювальної інформації; побічне вимірювання; статистична та інші види обробки; стиск даних;

в) керування – приймання керуючих дій оператора; настройка прилада на режим праці; контроль за діями оператора; видача довідкової інформації; сигналізування у екстремальних ситуаціях;

г) відображення – зберігання результатів попередніх вимірювань; відображення текстової інформації; відображення графічної інформації; допоміжна та сервісна інформація (дата, час і т. п.);

д) інтерфейсні функції – керування інтерфейсом; робота в комплексі із іншими ЦВП;

е) тестові функції – самотестування; калібрування вимірювальних каналів.

Застосування МП призводить до поліпшення характеристик ЦВП поряд із ускладненням задач, які вирішуються. У ряді випадків для ЦВП створюють багатопроцесорну систему керування, у якій здійснюється спеціалізація функцій процесорів: процесор вводу-виводу, процесор керування, процесор обробки та інші.

Застосування у вимірювальній техніці МП та мікро-ЕОМ дало поштовх для народження нового класу цифрових багатоканальних вимірювалбних приладів, що програмуються, які одержали назву логерів (рєестраторів даних).

Розглянемо структурну схему типового логера:

 
 

 

ШД – шина даних; ША - шина адреси; БК – блок комутатора;

МП – мікропроцесор; АЦП – аналого-цифровий перетворювач;

ЦСВІ – цифрова система відображення інформації;

ОЗП – оперативний запам´ятовуючий пристрій; ПО – пульт оператора;

ПЗП – постійний запам´ятовиючий пристрій; МС – модуль спряження.

Типовий логер побудований на концепції шинної організації та по блочно-модульному типу. Усі його елементи розглядаються як зовнішні пристрої для МП. Логери можуть містити до 100 вимірювальних каналів, які опитуються синхронно або асинхронно, причому частота опитування може змінюватись у широких межах. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)