АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цифрові осцилографи із МП

Читайте также:
 1. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 2. Інтегруючі цифрові вольтметри постійного струму із частотно- імпульсним перетворенням
 3. Основні цифрові логічні схеми
 4. Позначення буквено-цифрові в електричних схемах
 5. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПІДПИСИ ТА ЦИФРОВІ ПОЗНАЧЕННЯ.
 6. Та цифрові позначення.
 7. Теоретико-методичні основи вивчення письмових прийомів додавання і віднімання чисел в концентрі “Багатоцифрові числа”.
 8. Цифрові прилади для вимірювання R,C та L
 9. Цифрові прилади для вимірювання часових інтервалів
 10. Цифрові фазометри
 11. Часо-імпульсні цифрові вольтметри постійного струму

В основі цифрового осцилографування (ЦО) полягає аналого-цифрове перетворення сигналу із запам’ятовуванням кодів у цифрових запам’ятовуючих пристроях ЗП та виводом результатів реєстрації на пристрій, що їх відображає. Такти вимірювання та запам’ятовування задаються генератором тактових імпульсів.

З допомогою АЦП і ОЗП здійснюється квантування і дискретизація безперервного сигналу. Найбільше поширення в ЦО отримали рівномірне квантування і рівномірна дискретизація. Безперервний сигнал в АЦП і ЗП замінюється “точковими” значеннями, координати яких розташовуються в перетині моменту відліку і найближчого рівня квантування. Синхронно з моментами зняття цифрових відліків імпульси надходять на спеціальний лічильник, де з´являється код, що рівномірно наростає у часі. Цей процес імітує часову розгортку осцилографа аналогічно лінійній розгортці в ЕО.

Розглянемо структурну схему цифрового осцилографа із МП, який забезпечує настройку осцилографа на потрібний режим. Мікропроцесор по шинам керування задає режими роботи вхідному пристрою ВП, аналого-цифровому перетворювачеві АЦП, оперативно-запам´ятовуючому пристрою осцилографа ОЗП, таймеру та процесору (або мікропроцесору) реального часу ПРЧ, який працює при запису інформації у ОЗП у реальному маштабі часу. Він також виконує автокалібровку ВП та АЦП та інші підготовчі операції перед записом сигналу, який досліджується. Під час запису роботою ВП, АЦП, ОЗП керує ПРЧ. Після запису інформації в ОЗП автоматично чи по командам оператора, які надходять через пульт керування, по шинам даних починається обмін даними між ОЗП, МП, та ОП, при яких виконується необхідна математична обробка, відображення та видача у ЕОМ. Постійні програми та програми, які змінюються, зберігаються у ПЗП та ППЗП. Таймер задає зразкові інтервали часу, які необхідні для вимірювання часу, частоти та тривалості.

K(t)

ОП
АЦП
Пульт керування
ПЗП
МП
Таймер
ПРЧ (МПРЧ)
ОЗП
ВП
u(t) u´(t)   
 
 
 


uo

       
   
к ЕОМ
 
 


ШД

ШК

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)