АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цифрові прилади для вимірювання часових інтервалів

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Безпосередні вимірювання малих напруг, струмів та зарядів. Гальванометри.
 3. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 4. Вимірювання великих струмів
 5. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 6. Вимірювання високих напруг електромеханічними приладами
 7. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 8. Вимірювання високих постійних і змінних напруг
 9. Вимірювання електропровідності розчину
 10. Вимірювання енергії однофазного змінного струму. Індукційні лічильники електроенергії
 11. Вимірювання індукції
 12. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на код

Цифрові прилади вимірювання часових інтервалів засновані на методі послідовної лічби та призначені для вимірювання періоду гармонічних або імпульсних сигналів та тривалості імпульсів.

 
 

Часовий інтервал Тх може бути виміряний підрахунком числа періодів Т0, які його заповняють заповнюють, імпульсного квантуючого сигнала UN(t) із зразковою частотою :

 

Розглянемо структурну схему та принцип дії приладу.

 
 

Періодичний сигнал UХ(t) надходить на вхід підсилювача-формувача ПФ, який перетворює його у імпульсний сигнал UT(t) тривалістю ТХ, яка дорівнює періоду сигналу, що вимірюємо. Цей імпульс відкриває ключ К і імпульси періодом То від генератора імпульсів ГІ заповнюють лічільник ЛІЧ. По закінченні імпульсу Тх ключ закривається і код з лічільника надходить на пристрій індікації ПІ

 

 
 

 

Кількість імпульсів, підрахованих ЛІЧ за час ТХ :

       
   
 

Стабільність частоти f0 можна забезпечити застосуванням кварцевого генератора імпульсів.

 
 

Основною складовою похибки є похибка квантування величини ТХ, яку вимірюємо. При неспівпаданні початку ТХ із надходженням імпульса То від ГІ, похибка квантування має вигляд :

Отже, максімальна відносна похибка квантування :

 
 

Тобто dKB ® 0 при fo ® ¥.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)