АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Післямова. Дані методичні рекомендації складені на підставі нормативних документів єдиної системи конструкторської документації

Читайте также:
  1. ПІСЛЯМОВА
  2. ПІСЛЯМОВА

Дані методичні рекомендації складені на підставі нормативних документів єдиної системи конструкторської документації, системи проектної документації для будівництва, єдиної системи технологічної документації, системи стандартів інформаційно-бібліографічної документації і державної системи забезпечення єдності вимірювань. Перелік стандартів, які найчастіше застосовуються в учбовій практиці, приведений в додатку К.


Список використаної літератури

1. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України : Навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. – К. : Аграрна освіта, 2006. –256 с.

2. Дипломне та курсове проектування / Д.Г. Войтюк, О.В. Дацишин, В.С. Колісник та ін.; За ред. О.В. Дацишина. – К. : Урожай, 1996. – 192 с.

3. Сборник стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства.

4. Короев Ю.И. Строительное черчение и рисование : Учебник для строительных специальностей вузов / Ю.И. Короев. – М. : Высш.школа, 1983. – 288 с.

5. Бриллинг Н.С. Черчение : Учеб. пособ. / Н.С.Бриллинг. – М. : Стройиздат, 1989. – 420 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки курсового проекту (роботи).

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра технології молока і м’яса

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Студента (ки) _______ курсу _____________ групи

напряму підготовки_________________________

спеціальності________________________________

___________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _________________________________

____________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ___________________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _______

 Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. Суми - 20 __рік

 


Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки бакалаврської роботи.

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра технології молока і м’яса

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту (роботи)

 

ОКР «БАКАЛАВР»

 

на тему___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності)

___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

_______ - 20__ року

 

Додаток В

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки дипломного проекту спеціаліста.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра технології молока і м’яса

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)