АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Читайте также:
 1. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 2. Британський національний музей
 3. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
 4. Вінницький національний технічний університет
 5. Держава як соціальний університет політичної влади
 6. Державний університет телекомунікацій
 7. Запорізький державний медичний університет
 8. Івано-Франківський національний технічний
 9. Канадському інституту українських студій університету Альберти (Канада)
 10. Класифікація документів. Національний стандарт України
 11. Коротка історія факультету ветеринарної медицини Національного аграрного університету
 12. Ментальність та національний характер українців

 

Факультет Харчових технологій

Кафедра Інженерних технологій харчових виробництв

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст

Спеціальність: 7.05170104Технології зберігання, консервування та переробки

м’яса

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв

________________ Радчук О.В.

"____"____________ 2013 р.

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ (ці)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

1.Тема проекту (роботи): ПРОЕКТ КОВБАСНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНІСТЮ 5,5 т ВИРОБІВ ЗА ЗМІНУ.

керівник проекту _____________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”______2013р. №___

2. Строк подання студентом проекту «___» ____________ 2013 р.

3. Вихідні дані до проекту _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): техніко-економічне обґрунтування будування підприємства; інноваційні технології в м’ясній галузі; технологічна частина, архітектурно-будівельна характеристика підприємств, автоматизація технологічного процесу; заходи з безпеки функціонування підприємства: охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; заходи з охорони навколишнього середовища; ефективність прийнятих у проекті рішень (економічні розрахунки)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

генеральний план підприємства; план цеху з розстановкою обладнання; схема апаратурно-технологічна; вертикальний розріз; деталізація окремого цеху; схема технологічного та хімічного контролю виробництва; техніко-економічні показники виробництва продукту____________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада Консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Нормоконтроль        
Економічне обґрунтування      
Охорона праці      
Безпека в надзвичайних ситуаціях      

7. Дата видачі завдання_______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту Строк виконання етапів проекту Підпис керівника
Вступ    
Техніко-економічне обґрунтування будування підприємства 19.04  
Інноваційні пропозиції в технології 19.04  
Технологічна частина 07.05  
Автоматизація технологічних процесів 17.05  
Архітектурно - будівельна характеристика підприємств 17.05  
Охорона праці та заходи в надзвичайних ситуаціях 24.05  
Заходи з охорони навколишнього середовища 24.05  
Ефективність прийнятих у проекті рішень 31.05  
Здача проекту в деканат 10.06  

Студент _________________ ___________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ________________ ___________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 


Додаток Д.3

Приклад оформлення завдання до магістерської роботи.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)