АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Wortschatz zum Thema

Читайте также:
  1. I. Test zum Thema: Deutschland.
  2. John Kemeny, 60, mathematician
  3. V. Grammatik. Wiederholen Sie die Grammatik zum Thema « Словообразование. Значение суффиксов »
  4. VI. Grammatik. Wiederholen Sie die Grammatik zum Thema « Инфинитив. Инфинитивные обороты»
  5. Красная волчанка (lupus erythematodes; син. эритематоз) – основное заболевание из группы диффузных болезней соединительной ткани.

Abgas n вивідний газ

Abfälle pl відходи

Abkommen n угода, конвенція

Absorption f поглинення, абсорбція

Anstieg m 1) підйом; 2) підйом, сходження; 3) путь на гору; 4) збільшення, ріст

Chemikalien pl, chemische Stoffe хімікалії

Deponie f 1) сміттєзвалище; 2) сховище (радіоактивних) відходів

Dürren суховії

Elend n злидні

Epidemie f епідемія

Erhaltung f збереження

Erfolg (erfolglos) успіх (невдалий, марний)

Erreger m збудник хвороб

Fluor n фтор(хім. знак F)

Flutkatastrophe f повінь

Gestein n камені; геол. гірнича порода

Giftmüll m отруйні відходи

Gleichgültigkeit f байдужість

Impfstoff m вакцина

Kohlfördergebiet n область видобутку вугілля

Kohlenstoff m вуглерід (хім. знак C)

Maßnahme f захід

Meeresspiegel m рівень моря

Monsun m мусон (вітер)

Müll m сміття, покидьки

Naturschätze pl природні багатства

Naturschutz m охорона природи

Nachteil m недолік, збиток, шкода

Niederschlag m (атмосферні) опади

Niveau n рівень

Nutzeffekt m економічний ефект, ефективність

Nutzung використання

Oszillation - f вібрація, коливання

Ökologiebewegung f зміна у навколишньому середовищі

Quelle f джерело, струмок

Permafrost m вікова мерзлота

Raubbau m хижацьке використання чогось; хижацьке ставлення до чогось

Reinhaltung f збереження чистоти

Reinigung f очищення

Ressource f ресурси

Rückgang m 1) повернення, зворотній рух; 2) спад, падіння; зниження, зменшення

Schadstoffe pl шкідливі речовини

Schild m щит; герб

Schlot m 1) (фабрична) димова труба; витяжна труба

Schwefel m сірка (хім. знак S)

Speisereste pl, Überbleibsel pl недоїдки

Stickoxid n моноокис азоту

Süßwasser – n прісна вода

Treibhausgase n pl гази, які утворюють парниковий ефект

Umweltbelastung шкідливий вплив навколишнього середовища, забруднення

Umweltschutz m охорона навколишнього середовища

Umweltverschmutzung f забруднення навколишнього середовища

Überschwemmung f розлив, повінь; затоплення

Vernichtung f знищення

Verunglückte m, f постраждалий (від нещасного випадку)

Verunreinigung f забруднення

Verlagerung f перебазування, перенесення (в інше місце); переміщення; зрушення, зсувVorteil m перевага, вигода

Zusammenbruch m 1) катастрофа; провал, крах; 2) обрушення, обвал

 

abnehmen зменшуватися

abschwächen sich ослабнути, пом’якшитися

aufbereiten очищати (водопровiдну воду)

ausbauen розширювати

ausdehnen sich розширюватися

ausrotten викорінювати

ausstoßen викидати

bedrohen грозити

beitragen (zu D) вносити свою частку

belasten навантажувати

beschädigen пошкоджувати

brennen горіти

drohen загрожувати

einsetzen sich (für Akk) заступатися

ereignen sich відбуватися

feststellen констатувати, стверджувати

fließen текти, бігти

freisetzen вивільняти

nutzen, nützen використовувати

rechnen (mit D) підраховувати

roden корчувати

schädigen шкодити

schmelzen танути, плавити

sickern точитися; стікати краплями, капати

stinken смердіти

überzeugen sich (von D.) переконуватися

verdoppeln sich подвоюватися

vermindern зменшувати, скорочувати

vernichten нищити

verpesten заражати

verseuchen заражати

versiegen висихати, висохнути

versorgen (mit D) постачати, забезпечувати

verstopfen затикати

verwandeln перетворювати

vorhanden sein існувати, бути в наявності

wimmeln von D кишіти, роїтися

zunehmen збільшуватися

 

akut гострий

betroffen уражений

dreckig брудний

endgültig остаточно/ остаточний

höchstzulässig максимально дозволений

hochwirksam високоефективний

induziert той, що викликаний (чимось); індукований;

nutzlos некорисний

nützlich, nutzbringend корисний

quecksilberhaltig той, що містить ртуть

rein чистий, незабруднений

schlimm поганий

unterirdisch підземний

völlig повний, довершений

wahnwitzig безумний

zubetoniert забетонований

zulässig допустимий

 

Maßnahmen ergreifen/treffen вжити заходів

einen Beitrag leisten (zu D) вносити вклад

Groß oder Klein від малого до великого

in Griff nehmen володіти

zu Grunde richten вести до загибелі

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)