АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз. Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші

A) 750 H

B) 750 кН

C) 7 кН

D) 0,75 кН

E) 75 кН

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$002

Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ( )

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 6 м

D) 0,06 см

E) 0,06 мм

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$003

Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 автобустың тежелу уақыты ( )

A) 6 с

B) 3 с

C) 4 с

D) 5 с

E) 2 с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$004

Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы

(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; )

A) 15

B) 6,3

C) 25

D) 10

E) 5

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$005

Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 9,6 Н

B) 900 Н

C) 100 Н

D) 95 Н

E) 0,96 Н

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$006

Массасы 1 кг , үдеуі 9 денеге әсер ететін ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 9H

B) 0,8H

C) 9,8H

D) 10H

E) 11H

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$007

Диномометрдің көмегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақтада орын ауыстырғындағы оның көрсетуі 0,6Н болса, үйкеліс коэффиценті ( )A) 0,2

B) 0,3

C) 0,4

D) 0,12

E) 0,5

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$008

Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі ( )

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$009

Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең кіші радиусы ( )

A) 50 м

B) 40 м

C) 60 м

D) 20 м

E) 30 м

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$010

Ауыр жүк тартатын жылқы тұқымдарының жарысында олардың бірі бірқалыпты қозғалып, массасы 23 т жүкті жеткізді. Аттың тарту күші 2,3кН болса, үйкеліс коэффиценті

A) 0,1

B) 0,01

C) 0,02

D) 0,03

E) 0,2

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$010

Әрқайсысының массасы 1кг екі ағаш білеушелер тақтай үстінде жатыр. Астыңғы білеушенің екі жағындағы үйкеліс коэффиценті 0,3 болса, оны бір қалыпты суырып алу үшін жұмсалатын күш

A) 10H

B) 9 H

C) 5 H

D) 7 H

E) 6 H

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$011

Ит жеккен шанаға қар үстінде жұмсалатын күш 0,5кН. Үйкеліс коэффиценті 0,1 болса, жегілген иттердің бірқалыпты қозғалып, сүйрей алатын, жүк тиелген шанасының массасы ( )

‡агрузка...

A) 600кг

B) 500кг

C) 1000кг

D) 400кг

E) 700кг

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$012

Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффиценті 0,5 болғандағы үйкеліс күші ( )

A) 137 H

B) 136 H

C) 1370 H

D) 85 H

E) 140 H

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$013

Динамометрге ілінген салмағы 4Н жүк оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қатаңдығы

A) 20

B) 40

C) 25

D) 100

E) 400

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$014

Қатаңдығы 40 динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 0,06 см

D) 0,06 мм

E) 0,6 см

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$015

Пойыздың жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежелу жолы

A) 2 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) өзгермейді.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$016

Пойыздың жылдамдығын 4 есе кеміткенде, тежелу жолы

A) 4 есе артады.

B) 16 есе кемиді.

C) 16 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгермейді.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$017

25м биіктіктен ағаш сынығы 2,5с ішінде құлап түскендегі ауаның орташа кедергі күшінің ауырлық күшіне қатынасы ( )

A) 2

B) 0,2

C) 1

D) 0,1

E) 0,25

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$018

Массасы 65кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 1000 H

B) 1200 H

C) 10 H

D) 10000 H

E) 1H

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)