АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз. Массасы 175 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

Массасы 175 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін қысымы ( )

A) 2·103 Па

B) 2·104 Па

C) 2 105 Па

D) 2 106 Па

E) 2·102 Па

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$002

Көлемі 200 см3 суға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш

( ; )

A) 1 Н

B) 2 Н

C) 3 Н

D) 4 Н

E) 0,5 Н

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$003

Массасы 5,4т трактордың әр табанының ауданы 0,75м2. Шынжырларына түсіретін қысымы

A) 3,6·103 Па

B) 3,6·104 Па

C) 3,6·105 Па

D) 3,6· 106 Па

E) 3,6· 102 Па

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$006

Қалыпты атмосфералық жағдайдағы сынаптың түтікшедегі көтерілу биіктігі

A) 760 см

B) 0,76 м

C) 76 м

D) 0,76 мм

E) 0,76 см

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$007

Ғарышкердің скафандрымен бірге көлемі 120дм3.Оған ауа тарапынан әсер ететін кері итеруші күш

( ; )

A) ≈0,5 Н

B) ≈1,5 Н

C) ≈1 Н

D) ≈2 Н

E) ≈2,5 Н

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$008

Су құбырында қимасы 4 мм2 пайда болған тесіктен вертикаль шапшып шыққан су 80 см-ге көтерілсе, тәулік бойы болған су шығыны ( )

A) 1560 л

B) 1382 л

C) 1200 л

D) 2000 л

E) 1752 л

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$009

Құбырдың кең жеріндегі судың ағыс жылдамдығы 10 болса, осыдан 4 есе тар жеріндегі ағыс жылдамдығы

A) 40

B) 1,6C) 2,5

D) 2

E) 30

{Правильный ответ} = A

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$010

Егер сумен араласқан топырақ көлемі, топырақ көлемінен 10 есе артық болса,

және топырақ сорғыш 1 сағатта 500 м3 топырақты жерден шығара алса, диаметрі 0,6 м құбырдағы сумен араласқан топырақтың қозғалыс жылдамдығы

A) 4

B) 5

C) 6

D) 2,5

E) 3,4

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$011

Ұшақтың ұшуына қарсы жұмыс атқаратын күштер

A) ауырлық және серпінділік.

B) ауырлық және ауаның үйкеліс күші.

C) бүкіләлемдік және салмақ.

D) үйкеліс және серпінділік.

E) салмақ және серпінділік.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$012

Шыны түтік 0,68м тереңдікке суға батырылғанда, бір жағындағы жабылған пластинка түсіп қалу үшін, түтікке құйылған сынаптың биіктігі

( , )

A) 0,05м

B) 0,005м

C) 0,5м

D) 0,0005м

E) 5м

{Правильный ответ} = A

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1

$$$013

Сұйықтың екі қимасы аудандарының қатынасы S1:S2=5:6 айнымалы құбырмен аққандағы, ағыныны жылдамдықтарының (υ12)-ге қатынасы

A) 5:6

B) 6:5

C) 1

D) 2:3

E) 2:5

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

‡агрузка...

{Четверть} = 1

$$$014

Суы бар ыдыста жүзіп жүрген мұз кесегі еріген кездегі, судың деңгейі

A) өзгереді.

B) өзгеріссіз қалады.

C) артады.

D) кемиді.

E) су төгіледі.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)