АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз. 2 км биіктіктен түсіп келе жатқан массасы 20 мг жаңбыр тамшасына әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g=10

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

2 км биіктіктен түсіп келе жатқан массасы 20 мг жаңбыр тамшасына әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2)

A) 0,1 кДж

B) 0,4 кДж

C) 4 Дж

D) 40 Дж

E) 4000 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$002

Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтерген кездегі адамның істеген жұмысы (g=10 м/с2)

A) 50 Дж

B) 26 Дж

C) 60 Дж

D) 600 Дж

E) 6000 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$003

Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2)

A) 50 кДж

B) 45 кДж

C) 45 Дж

D) 450 Дж

E) 4500 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$004

Әр метрдің массасы 400 г арқанмен массасы 8 кг суы бар шелекті тереңдігі 10 м құдықтан көтергендегі істелген жұмыс (g = 10 м/с2)

A) 2 кДж

B) 1,2 кДж

C) 3 кДж

D) 4,2 кДж

E) 5 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$005

Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ, дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН болғандағы двигателдерінің қуаты

A) 140 М Вт

B) 143 М Вт

C) 150 М Вт

D) 145 М Вт

E) 144 М Вт

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$006

Өзара перпендикуляр, 30 және 40 Н күштердің әсерінен дене 10 м қашықтыққа қозғалса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы

A) 300 Дж

B) 500 Дж

C) 400 Дж

D) 700 Дж

E) 100 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9{Четверть} = 4

$$$007

Массасы 50 кг жүк 10 с ішінде еркін құлағандағы, ауырлық күшінің жұмысы

(g = 10м/с2)

A) 2,5·103 Дж

B) 2,5·105 Дж

C) 2,5·102 Дж

D) 2,5·106 Дж

E) 2,5·104 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$008

Қозғалтқышының қуаты 10 кВт және ПӘК-і 80% көтергіш кран массасы 5т жүкті 15 м биіктіке көтеруге жұмсайтын уақыты (g = 10м/с2)

A) 90 с

B) 94 с

C) 92 с

D) 91 с

E) 95 с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$009

0,2 м/с2 тұрақты үдеумен, қозғалыстың алғашқы 4с ішінде массасы 10т лифті көтеретін, арқанның керілу күшінің жұмысы (g = 10м/с2)

A) 16 Дж

B) 163 кДж

C) 1,6 кДж

D) 0,16 кДж

E) 1,6 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$010

Қозғалтқышының қуаты 25 кВт сорғы 100 м3 мұнайды 8 мин. ішінде 6 м биіктікке жеткізетін қондырғының ПӘК-і (g = 10м/с2 ; ρм = 800 кг/м3)

A) 50 %

B) 40 %

C) 100 %

D) 60 %

E) 70 %

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$011

Массасы m үйкеліс коэффициенті μ тұрақты υ жылдамдықпен қозғалатын аэрошананың радиусы r «өлі тұзақтағы» бір айналыс кезіндегі үйкеліс күшінің жұмысы

A) А= F s

B) A= 2π μ m g R

C) A= F 2 π r

D) A= 2π d2 μ m

E) A=

{Правильный ответ} = В

‡агрузка...

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$012

Массасы 5 кг денені 10м биіктікке көтергенде әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 50 Дж

B) 500 Дж

C) 5000 Дж

D) 0,5 Дж

E) 0,05 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$013

Массасы 103 кг 15 м/с жылдамдықпен қозғалған локомотивтің 1 с уақыт ішіндегі жұмысы (үйкеліс коэффициенті 0,01)

A) 15 кДж

B) 113 кДж

C) 150 Дж

D) 11,3 кДж

E) 150 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = C

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$014

Массасы 80 кг адам массасы 20 кг жүкті 10м биіктікке көтергендегі жұмысы (g=10 м/с2)

A) 1000 Дж

B) 10 кДж

C) 100 Дж

D) 100 кДж

E) 10 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$015

Қуаттың өлшем бірлігі 1 Вт-қа тең

A) кг·м/с

B) кг·м с-3

C) кг·м с2

D) кг·м с3

E) кг·м с-1

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$016

Суреттегі денеге әсер ететін F күштің жұмысы

S
Ғ

A) А = 0

B) А < 0

C) А > 0

D) А ≥ 0

E) А ≤ 0

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$017

Масссасы 2 т жүкті, 50 м биіктікке қуаты 10 кВт көтергіш кранның көмегімен көтеруге жұмсалған уақыт (қозғалтқыштың ПӘК-і 75 %, g = 10 м/с2)

A) ≈120 с

B) ≈130 с

C) ≈100 с

D) ≈125 с

E) ≈135 с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$018

Қозғалтқышының қуаты 3 кВт су сорғыш құдықтан 20 м тереңдіктен 2 сағатта көтеретін судың массасы (қозғалтқыштың ПӘК-і 70%, g=10 м/с2)

A) 70 т

B) 77 т

C) 75 т

D) 76 т

E) 73 т

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$019

Биіктігі 30 м су станциясында әрбір секундтта құлаған, 17т судың беретін электр қуаты 10 МВт болса, механикалық энергияның электр энергиясына айналу ПӘК-і (g = 10м/с2)

A) 30 %

B) 51 %

C) 70 %

D) 60 %

E) 40 %

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)