АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш

A) 0,2 мН

B) 0,1 мН

C) 1 мН

D) 2 мН

E) 10 мН

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$002

Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50см, 2А тогы бар өткізгішке 0,05Н күш әсер еткендегі, тоқтың бағыты мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш

A) 400

B) 300

C) 600

D) 900

E) 00

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = B

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$003

Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукциясы

A) 24Тл

B) 0,25Тл

C) 2,5Тл

D) 250Тл

E) 0,025Тл

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = B

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$004

Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш

A) 2Н

B) 1Н

C) 3Н

D) 5Н

E) 4Н

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$005

Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы (g = 10м/с2)

A) 30 мТл

B) 20 мТл

C) 40 мТл

D) 50 мТл

E) 10 мТл

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$006

Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болғандағы, магнит индукциясыA) 0,8 Тл

B) 0,08 Тл

C) 0,04 Тл

D) 0,4 Тл

E) 8 Тл

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$007

Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже

A) Оң қол ережесі

B) Сол қол ережесі

C) Ленц ережесі

D) Бұранда ережесі

E) Архимед ережесі

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$008

Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы

A) 600

B) 300

C) 500

D) 400

E) 200

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$009

Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан актив ұзындығы 0,5м өткізгішке 2Н күш әсер еткенде, ондағы ток күші

A) 8А

B) 10А

C) 4А

D) 20А

E) 15А

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$010

Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, магнит өрісі индукциясының шамасы

A) 2Тл

B) 1Тл

C) 3Тл

D) 5Тл

E) 4Тл

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$011

Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы

‡агрузка...

A) 10 Тл

B) 12 Тл

C) 14 Тл

D) 8 Тл

E) 6 Тл

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$012

Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні

A) 10 А

B) 8 А

C) 6 А

D) 4 А

E) 2А

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$013

Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң

A) Ньютон заңы

B) Ампер заңы

C) Лоренц заңы

D) Фарадей заңы

E) Архимед заңы

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$014

Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш

A) Тартылыс күші

B) Ампер күші

C) Архимед күші

D) Үйкеліс күші

E) Серпінділік күші

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$015

Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш

A) ең аз мәнге ие.

B) ең үлкен мәнге ие.

C) 0-ге тең

D) әсер етпейді.

E) өзгермейді.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

$$$016

Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш

A) α =0

B) α =900

C) α =300

D) α =1800

E) α =600

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы

{Класс} = 10

{Четверть} = 3

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)