АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз. Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 30 Дж

C) 90 Дж

D) 50 Дж

E) 150 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$002

Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 60 Дж

C) 30 Дж

D) 300 Дж

E) 150 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$003

Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 90 Дж

C) 150 Дж

D) 300 Дж

E) 450 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$004

Массасы 3 кг еркін құлаған дененің Жер бетінен 4 мм қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 120 Дж

C) 150 Дж

D) 600 Дж

E) 90 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$005

Массасы 0,1 кг, тік жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің, көтерілгендегі ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы (g=10м/с2)

A) 0 Дж

B) 5 Дж

C) 10 Дж

D) 100 Дж

E) 50 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$006

Массасы 500 г, 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктіктегі потенциалдық энергия өзгерісі (g=10 м/с2)

A) 5 Дж

B) 4 Дж

C) 2 Дж

D) 3 Дж

E) 0

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$007

Массасы 50 г, 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)A) 90 Дж

B) 20 Дж

C) 35 Дж

D) 40 Дж

E) 60 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$008

Доп жерге соғылып, 2 һ биіктікке ыршып көтерілу үшін, һ биіктіктен түсіретін (υ0) алғашқы жылдамдығы (соғылу абсолют серпінді; g =10 м/с2)

A) υ0 = 0

B) υ0 =

C) υ02 = 8h

D) υ02 =

E) υ02 =

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$009

Ұзындығы 5 м, көлденең қимасы 100 см2 болат бөренені көтергіш кран горизонталь жатқан күйінен 12 м биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысы (ρб=7,8 ·103 кг/м3; g =10 м/с2)

A) ≈500 Дж

B) ≈47 кДж

C) ≈60 кДж

D) ≈98 кДж

E) ≈1000 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$010

Еркін түсіп келе жатқан дененің түсу уақытының 1-ші жартысындағы және 2-ші жартысындағы жұмыстарының қатынасы

A) = 2

B) =

C) = 3

D) =

E) = 1

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С*

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$011

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың барлық жолындағы ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2 )

A) 5 Дж

B) 0

C) -5 Дж

D) 10 Дж

E) -10 Дж

{Правильный ответ} = В

‡агрузка...

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$012

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың жоғары көтерілгендегі модуль бойынша ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2)

A) 1 Дж

B) 5 Дж

C) 0

D) 10 Дж

E) 15 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$013

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың төмен түскендегі ауырлық күшінің жұмысы (g =10м/с2)

A) 78 Дж

B) 5 Дж

C) 0 Дж

D) 10 Дж

E) 158 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$014

15 м биіктіктен еркін құлап түскен, массасы 300 г дененің жерден 5 м қашықтықтағы ауырлық күшінің жұмысы (g =10 м/с2)

A) 40 Дж

B) 30 Дж

C) 50 Дж

D) 150 Дж

E) 200 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$015

Көлбеу жазықтықпен h биіктіктен массасы m дене S орын ауыстырғандағы ауырлық күшінің жұмысы

A) F S cos α

B) mgh

C) mgS sin α

D) F S

E) -mgh

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$016

Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы

A) mgh

B) 0

C) -mgh

D) 2mgh

E) mgh/2

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$017

Денеге әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы

A) A = mgh1 – h2

B) A = – (mgh2 – mgh1)

C) A = mgh2 – mgh1

D) A =

E) A = mgh2

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$018

Массасы 65 кг адам сатымен 3 қабатты үйдің үшінші қабатына көтерілгенде ауырлық күшінің жұмысы (Үйдің әр қабатының биіктігі 2,5 м , g =10м/с2)

A) 3000 Дж

B) 4875 Дж

C) 32,5 кДж

D) 30 кДж

E) 3923 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

$$$019

15 л керосинді 6 м биіктікке көтергендегі ауырлық күшінің жұмысы

кер= 0,8 ∙103 кг/м3, g = 10 м/с2 )

A) 120 кДж

B) 720 Дж

C) 500 Дж

D) 90 кДж

E) 130 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 

_04_Физика_каз.

$$$001

20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы

A) 1 Дж

B) 0,3 Дж

C) 0,5 Дж

D) 2 Дж

E) 2,5 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$002

Қатаңдығы 40 кН/м серіппені 0,5 см –ге созу үшін қажетті атқарылатын жұмыс

A) 1 Дж

B) 0,5 Дж

C) 0,6 Дж

D) 2 Дж

E) 2,5 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$003

Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс

A) 1 Дж

B) 2 Дж

C) 3 Дж

D) 4 Дж

E) 2,5 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$004

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, қатаңдығы 1 кН/м серіппені 3 см-ге жиырғанда массасы 45 г «снарядтың» горизонталь бағытта ие болатын жылдамдығы

A) 10 м/с

B) 4,5 м/с

C) 4 м/с

D) 7 м/с

E) 3 м/с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$005

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы жылдамдығы

A) 2 есе өседі.

B) есе өседі.

C) есе кемиді.

D) 2 есе кемиді.

E) өзгермейді.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$006

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған оқтың массасын 2 есе арттырғанда, жылдамдығы

A) өзгермейді.

B) есе кемиді.

C) есе артады.

D) 2 есе артады.

E) 2 есе кемиді.

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$007

Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2)

A) υ = .

B) υ =

C) υ =

D) υ =

E) υ =

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$008

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 162 г снаряд горизонталь бағытта 8,6 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы

A) 50 мм

B) 48 мм

C) 30 мм

D) 45 мм

E) 49 мм

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$009

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 0,097 кг снаряд горизонталь бағытта 11,1 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы

A) 60 мм

B) 48 мм

C) 50 мм

D) 70 мм

E) 55 мм

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$010

Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен 10 см –ге созылған серіппенің қатаңдығы

A) 240 Н/м

B) 24 Н/м

C) 240 Н/см

D) 0,24 Н/см

E) 2,4 Н/м

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$011

Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен қатаңдағы 24Н/м серіппенің созылуы

A) 10 м

B) 10 см

C) 0,1см

D) 1 см

E) 100 см

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$012

Серпінділік күшінің жұмысын анықтайтын формула

A) A =

B) A=

C) A =

D) A =

E) A = – kx

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$013

Жоғарғы жағы бекітілгенен, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы

10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден 15см-ге созғандағы сыртқы күштердің жұмысы

A) ≈ 20 Дж

B) ≈ 16 Дж

C) ≈ 15 Дж

D) ≈ 18 Дж

E) ≈ 17 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$014

Серіппесінің қатаңдығы 10 кН/м динамометрді созған бала, максимал күшті

400 Н-ға жеткізгенде істеген жұмысы

A) 16 Дж

B) 8 Дж

C) 10 Дж

D) 4 Дж

E) 12 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$015

Қатаңдықтары бірдей екі серіппенің бірін 5 см-ге созғанда, екіншісін 5 см-ге сыққандағы, осы серіппелердің потенциалдық энергиялары

A) E1=

B) E1 = E2

C) E1 = 2E2

D) E2 =

E) E1 = E2 = 0

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$016

Қатаңдағы 400 Н/м серіппені 10 см-ге созғандағы дененің потенциалдық энергиясы

A) 200 Дж

B) 2 Дж

C) 20 Дж

D) 2 кДж

E) 0,2 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$017

Қатаңдығы 104 Н/м, бекітілген, 400 Н күштін әсерінен сығылған, серіппенің потенциалдық энергиясы

A) 10 Дж

B) 8 Дж

C) 6 Дж

D) 80 Дж

E) 60 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

$$$018

Бекітілген, 400 Н күштің әсерінен сығылған, потенциалдық энергиясы 8 Дж серіппенің қатаңдығы

A) 103 Н/м

B) 104 Н/м

C) 102 Н/м

D) 103 кН/м

E) 102 кН/м

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 3

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.049 сек.)