АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Физика_каз. Массасы 6,6т, 7,8 м/с жылдамдықпен қозғалған «Союз» сериялы ғарышкеменің кинетикалық энергиясы

Читайте также:
 1. Физика_каз.
 2. Физика_каз.
 3. Физика_каз.
 4. Физика_каз.
 5. Физика_каз.
 6. Физика_каз.
 7. Физика_каз.
 8. Физика_каз.
 9. Физика_каз.
 10. Физика_каз.
 11. Физика_каз.

$$$001

Массасы 6,6т, 7,8 м/с жылдамдықпен қозғалған «Союз» сериялы ғарышкеменің кинетикалық энергиясы

A) 200 МДж

B) 200 ГДж

C) 200 кДж

D) 200 мДж

E) 200 Дж

{Правильный ответ} = C

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$002

Жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2 м/с -тен 8 м/с –қа артқан, массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің, осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы

(g = 10м/с2)

A) 1,2 Дж

B) 120 Дж

C) 12 Дж

D) 12 кДж

E) 120 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$003

Футбол добының, массасы хоккей шайбасының массасынан 3 есе көп, жылдамдығы 3 есе кем, болса кинетикалық энергияларының қатынасы Wф /Wш

A) 3

B) 1/3

C) 9

D) 1/9

E) 1

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = A

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$004

Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг м/с дененің жылдамдығы

A) 2 м/с

B) 4 м/с

C) 1 м/с

D) 3 м/с

E) 5 м/с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$005

Ұзындығы 40 см, вертикальмен 600 жасай горизанталь жазықтықта шеңбер сызатын жіпке ілінген массасы 100 г шардың кинетикалық энергиясы

(g = 10 м/с2, sin 600 = 0,8660)

A) 1 Дж

B) 0,3 Дж

C) 0,5 Дж

D) 0,2 Дж

E) 0,4 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С*

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$006

Өзі түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобилдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы Wт/Wж

A) 1

B) 1/2

C) 2

D) 3

E) 1/4

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$007

Жерден биіктігі 20м «американ тауының» ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түскендегі, 2м биіктіктегі жылдамдығы (g=10м/с2)A) ≈18 м/с

B) ≈19 м/с

C) ≈23 м/с

D) ≈29 м/с

E) ≈0,5 м/с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$008

4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы

A) 12 Дж

B) 24 Дж

C) 36 Дж

D) 48 Дж

E) 18 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$009

Дененің жылдамдығын екі есе азайтып, массасын 2 есе арттырғанда кенетикалық энергия

A) 4 есе азайады

B) 2 есе азайады

C) 2 есе артады

D) 4 есе артады

E) өзгермейді

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$010

Брстапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 1 кг, 3 Н күштің әсерінен қозғалған дененің 2 с-тан кейінгі кинетикалық энергиясы

A) 16 Дж

B) 18 Дж

C) 6 Дж

D) 15 Дж

E) 9 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$011

Бастапқы жылдамдығы 8 м/с, массасы 2 кг денені тоқтату үшін атқарылатын жұмыс

A) 16 Дж

B) 64 Дж

C) 32 Дж

D) 0 Дж

E) 8 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$012

Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігінің графигі арқылы, массасы 20 т автобустың, кедергі коэффициенті 0,05-ке тең болған жағдайда 20 с ішіндегі кинетикалық энергияның өзгерісі

‡агрузка...

t,с
υ,м/с

A) 6 МДж

B) 3 МДж

C) 2 МДж

D) 5 МДж

E) 4 МДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$013

Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, тоқтаған автомобильдің кинетикалық энергиясының өзгерісі

A) -40 кДж

B) -400 кДж

C) -400 Дж

D) -40 Дж

E) -4 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$014

Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, барып тоқтаған автомобильдің үйкеліс күші жұмысы

A) 400 кДж

B) -400 кДж

C) -400 Дж

D) 400 Дж

E) -40 кДж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = С

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$015

Массасы 1,5 106 кг пойыз 150 кН тежеуші күші әсерінен 500 м жол жүріп барып тоқтады. Оның келе жатқан жылдамдығы

A) 20 м/с

B) 10 м/с

C) 100 м/с

D) 40 м/с

E) 15 м/с

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$016

Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг·м/с дененің массасы

A) 4 кг

B) 2 кг

C) 16 кг

D) 8 кг

E) 1 кг

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$017

Массасы 400 г, 300 см биіктіктен құлап түскен дененің жерге ұрылғандағы кинетикалық энергиясы (g=10м/с2)

A) 18 Дж

B) 12 Дж

C) 9 Дж

D) 4,5 Дж

E) 2 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$018

4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2)

A) 6 Дж

B) -4 Дж

C) 2 Дж

D) -2 Дж

E) 0

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$019

Жылдамдығы 4 м/с, массасы 0,5 кг тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 5 Дж

B) -4 Дж

C) 2 Дж

D) -2 Дж

E) 0

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$020

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 60 Дж

B) 90 Дж

C) 80 Дж

D) 70 Дж

E) 50 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$021

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 60 Дж

C) 80 Дж

D) 30 Дж

E) 50 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4

$$$025

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2)

A) 90 Дж

B) 120 Дж

C) 60 Дж

D) 100 Дж

E) 30 Дж

{Правильный ответ} = В

{Сложность} = В А

{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы

{Класс} = 9

{Четверть} = 4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)