АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як зміни у системі суспільних цінностей впливають на підходи до реконструкції міського середовища в аспекті перетворення його ландшафтно- рекреаційних елементів

Читайте также:
 1. Авторитарний і гуманітарний підходи щодо культури в богослов'ї
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Аудит у системі господарського контролю
 4. Баланс часу зміни та коефіцієнт використання часу зміни
 5. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 6. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
 7. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища
 8. Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей
 9. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на код
 10. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на струм чи напругу
 11. Вимірювання кута фазового зсуву методом зрівноважуючого перетворення
 12. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору

Соціальні замовлення, що змінюються з часом. потребують перетворення і відновлення матеріально-просторового середовища з метою забезпечення соціально-функціональних потреб у відповідності з сучасним вимогам. Місто колиска цивілізації й культури. Тому ці соціальні вимоги до міського середовища мають два аспекти: функціонально – утилітарний та художньо –образний.

Потреби у реконструкції міста сучасна наука розглядає якрезультат складання багатьох „векторів” інтересів, потреб, факторів. Місто просторова форма, що штучно організує велику кількості матеріальних елементів. При чому, різні елементи міста мають різну динаміку функціонування і потреб у змінах. ( забудова різної ступені капітальності, інженерна та транспортна інфраструктура, елементи ландшафтного упорядкування. Так, Бабуров А.В.підкреслює, що з розвитком міста «…функции приобретают качественно иные масштабы, и в сочетании с новыми, ими же порожденными функциями, требуют перерождения той материальной среды, ради которой были рождены». Цейдинамізм є основою, причиною потребою у постійній реконструкції. Ціль реконструкції (проектування) є досягнення максимальної відповідності просторової організації міського середовища соціально-функціональній програмі діяльності.

10.Охарактеризуйте реконструкцію міського середовища як процес його вдосконалення комунікаційного каркасу

Аналіз наукового досвіду позволяє виявити основні напрямки досліджень, що відбивають різні аспекти реконструкціїтранспортно-комунікаційних вузліву напрямку перетворення їх на багатофункціональні центри суспільного обслуговування. Можна виділити такі особливості їх реконструкції:

- утворення ієрархізованої системи транспортно-комунікаційних вузлів в структурі міста;

- залучення новітніх будівельних і транспортних технологій (приклад) для активного освоєння підземного і надземного простору;

- охоплення в ході реконструкції значної території, приблизно в радіусі пішохідної досяжності;

- насичення комплексу не тільки транспортними функціями, але і функціями громадського обслуговування;

- пошуки індивідуального обрзу гуманізація середовища комплексів;

- вирішення екологічних завдань в ході реконструкції;

- збереження історично цінної забудови території комплексу:Особливий блок складають дослідження транспортної інфраструктури систем населених місць, що розкривають важливість утворення вузлів багатофункціональних транспортних комплексів (БТК) в умовах подальшого розвитку транспортно-комунікаційного каркасу систем населених місць. Формування БТК є також проявом важливого процесу сучасної урбанізації – територіального угруповання взаємозв’язаних функцій: транспортних, торгових, розважальних, ділових, інформаційних, тощо.

Сучасний етап розвитку урбанізованого середовища вимагає теоретичного осмислення руху науково-проектної думки в області формування багатофункціональних транспортних комплексів шляхом реконструкції та пошуку нових методів їхньої функціональної та композиційної організації, які забезпечують взаємозв'язок усіх стадій проектування – від районного планування до елементів комплексу, а також найбільш повне врахування факторів соціальних норм і цінностей, естетичних ідеалів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)