АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) Прямий (декартів) добуток множин

Читайте также:
  1. А) Означення множини. Операції над множинами
  2. Б) Основні властивості операцій над множинами
  3. Б. Непрямий розвиток комах
  4. Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці
  5. Множинна регресія
  6. Модель трансформування доходів і витрат поточної діяльності у грошовий потік ( прямий метод ).
  7. Модуль 1. Теоретико-множинне визначення системи. Методи опису та характеристики систем
  8. Оцінка тісноти та значимості зв'язку між змінними у множинній регресії
  9. Продуктивні і креативні множини, їх властивості
  10. Прості множини

Нехай А та В – довільні множини. Пару (а,b) елементів взятих в даному порядку, називають впорядкованою парою. Дві впорядковані пари та рівні тоді і тільки тоді, коли рівними є їх відповідні елементи:

Прямим або декартовим добутком добутком множин А та В називається множина всіх упорядкованих пар (а,b) елементів, із яких перший належить першій множині А, а другий – другій множині В. Символічний запис:

Приклад.

Ясно, що операція декартового множення є некомутативною. Множину називають декартовим квадратом і позначають , - декартовим кубом і т.д.

Прямим або декартовим добутком множин називається множина всіх упорядкованих сукупностей п елементів, із яких перший належить першій множині , другий – другій , і т.д., останній – .

Якщо , то матимемо

п-ий декартів степінь множини А. Елементами є рядки довжиною п.

Приклад.

– множина всеможливих точок дійсного тривимірного простору (декартів куб).

§2. Відображення

При заданих множинах X і Y відображення f із областю визначення X і областю значень Y ставить у відповідність кожному елементу елемент . Символічний запис:

або .

У випадку відображення f називають перетворенням f множини X в себе.

Образом при відображенні f називається множина всіх елементів виду . Позначається Im f (Im – від image – англ.). Символічний запис:

Множина називається прообразом елемента . Аналогічно вводиться поняття прообразу множини

Відображення називається сюр’єктивним (або відображенням на), якщо , тобто якщо кожен елемент множини Y має прообраз.

Відображення називається ін’єктивним, якщо із випливає тобто якщо різним елементам із прообразу співставляються різні елементи із образу.

Відображення називається бієктивним або взаємно однозначним, якщо воно одночасно сюр’єктивне та ін’єктивне.

Два відображення f та g називаються рівними, якщо їх відповідні області визначення та значень співпадають, причому

Одиничним (або тотожнім) відображенням називається відображення, яке переводить кожний елемент в себе.

Якщо X – підмножина Y, то відображення , яке кожному елементу ставить у відповідність той же елемент x, але вже в множині Y, називається вкладенням .

Відображення називається звуженням (або обмеженням) відображення , якщо і В свою чергу відображення g називається продовженням відображення f.Добутком (або композицією) двох відображень і називається відображення , яке визначається умовою

 

 

 
 

Суть добре видно із трикутної діаграми

 

g
 
 
X
Z

Y

 


Це комутативна діаграма, оскільки результат переходу від X до Z не залежить від того, чи здійснюється він з допомогою , чи використовується проміжний етап Y.

Ясно, що композиція визначена не для будь-яких відображень f і g, оскільки для цього необхідною є спільна множина Y. Для простоти замість пишуть просто

Композиція відображень в загальному некомутативна, тобто

Композиція відображень асоціативна, тобто якщо то Дійсно,

Нехай і – деякі відображення, такі що композиції і визначені. Якщо , то f називається лівим оберненим до g, а gправим оберненим до f . Якщо ж , то g називається двостороннім оберненим до ff – до g) і позначається . Обернене до себе має тільки взаємно однозначне (бієктивне) відображення f, причому це обернене відображення теж бієктивне.

 

§3. Бінарні відношення на множині


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.047 сек.)