АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 4. Тапсырма 3.
 5. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 6. Тапсырма 5
 7. Тапсырма 6
 8. Тапсырма 7
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

Емтихан алушыға ақпарат: Жараға біріншілік хирургиялық өңдеу жүргізу техникасы және тәжірибелік дағды бойынша, төменде көрсетілген нышандарға сай студентті бағалаңыз.

Тапсырма сатыларының нышандары Ұпайлар
0-0,1 орындаған жоқ 0,2-0,3 ескертулермен орындады 0,4-0,5 толық орындады
Дәрігер тактикасы жұмсақ тіндердің зақымдану сипаты мен дәрежесіне сай дұрыс белгіленеді.      
Ережеге сай қолды мұқият жуған соң, екі қолға стирильді резеңке қолғаптарын киеді. Құралдар мен тігіс материалдарын дайындау: хирургиялық пинцет, Гегар ине ұстағышы, шаншығыш және кескіш инелер, скальпель, инесі бар шприц, Фарабеф жара кеңейткіші.      
Жараға тігіс салу қабылданған ережеге сай сақталады: - Жарақаттан соң 6-12 сағ. аралығында жараны тартпай тігіп дренаждайды. - 12 сағ-тан 24 сағ. дейін жара аймағын өңдеу, жараны дренаждау арқылы біріншілік тігіс салынады. - Жарақаттан соң 24 сағ. өткенде – жараны өңдеу жүргізіледі, емі ашық әдісімен жалғасады.      
Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу сатыларын дұрыс белгіледі: 1. Жараға тілік салу, 2. Жарақат өзегін тексеру, 3. Жараның айналасын, қабырғасын, түбін қию, 4. Жара гемостазы, 5. Зақымдалған мүшені, тіндерді толығымен қалпына келтіру, 6. Жараға тігіс салу.      
Жараға біріншілік мерзімінен өткен және екіншілік тігіс салуды дұрыс таңдауды жобалау: - Тігіс 1 нұсқау бойынша мынадай жағдайда салынады, жараға біріншілік өңдеу жүргізген соң 4-5 күн ішінде қабыну белгілері пайда болмаса. - Екіншілік тігіс - жараға қабыну үрдісі тоқтағаннан кейін және грануляция пайда болғаннан кейін салынады.      
Міндетті үрдісті ұстану – аумақты үлкен және терең жарада дренажды негізгі ғана емес, сонымен қатар қосымша жол арқылы (тілік) енгізеді.      
Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу бойынша орындаудағы қателіктерді дұрыс белгілеу: 1. Жара айналасындағы өзгермеген тері арқылы артық тілік жасау 2. Жараға ұзына бойына тілік жасау қажеттілігі 3. Гемостаз мақсатында жараға тығыз тампонада салу 4. Сапасыз дренаждау      
Жараны таңғышпен дұрыс жабылды,      
  Қорытынды     4,0

Студенттерге арналған емтихандық тапсырма.Тапсырма 2. Сыртқы қан кетуді тоқтату

Студент _____.

Емтихан алушы_________________________.

 

 

№ п/п Тапсырма сатыларының нышандары 0 - 0,1 орындаған жоқ 0,2 - 0,3 ескертулермен орындады 0,4 - 0,5 толық орындады
Жараны қарау және қан кетудің түрін анықтау.      
Қан кетуді тоқтатудың алғашқы шаралары және бұрау салуға дайындау.      
Артериальды қан кетуді бұрау салу арқылы тоқтатудың тәсілі.      
Веноздық қан кетуді тоқтатудың тәсілі.      
Бұрауды дұрыс салудың нышаны      
Бұрауды салудың ұзақтығы      
Бұрау салу мен науқасты тасымалдау кезіндегі берілетін нұсқаулар.      
Сыртқы қан кетуді уақытша тоқтатудың басқа да әдістерін атаңыз      
  ҚОРЫТЫНДЫ      

 

‡агрузка...

Саты бойынша ең жоғары ұпай – 4,0

 

Әріп жүйесімен бағалау Бағаның сандық эквиваленті % мазмұны Дәстүрлі жүйемен бағалау
А 3,84 – 4,0 95-100 «өте жақсы»
А- 3,51 – 3,83 90-94
В+ 3,17 – 3,50 85-89 «Жақсы»
В 2,84 – 3,16 80-84
В- 2,51 – 2,83 75-79
С+ 2,17 – 2,50 70-74 «Қанағаттанарлық»
С 1,84 – 2,16 65-69
С- 1,51 – 1,83 60-64
D+ 1,17 – 1,50 55-59
D 1,0 – 1,16 50-54
F 0 – 0,99 0-49 «Қанағаттанарлықсыз»

 

 

Баға _______ Емтихан алушы қолы _____________

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)