АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 3

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. Тапсырма 1
 4. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 5. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 6. Тапсырма 5
 7. Тапсырма 6
 8. Тапсырма 7
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

Тік ішекті тексеру кезіндегі өзіңіздің практикалық дағдыларыңызды қалай меңгергеніңізді көрсетіңіз.

ОҚКЕ бағалау парағы.

 

Студент ________________

Емтихан қабылдаушы__________________

 

Тапсырма этаптарының критерийлері 0 – 0,1 0,2-0,3 0,4-0,5
Тік ішекті тексеру үшін науқасты орналастыру      
Ректальды тексеруге қарсы көрсеткіштер      
Бірінші этап: сфинктердің тонусын бағалау      
Екінші этап: тік ішек ампуласының саңылауының жағдайын бағалау      
Тік ішектін барлық қабырғаларын саусақпен тексеру      
Жақын орналасқан ағзаларды тік ішек қабырғалары арқылы тексеру      
Қолғапта қалған нәжістің түсін және басқа патологиялық бөліністерді анықтап талдау.      
Анықталған мәліметерді интерпретациясы      
  БАРЛЫҒЫ      

 

 

Әріптер жүесіенде бағалау Бағаның цифрлік эквиваленті % құрамы Традициялық жүйінде бағалау
А 3,84-4 95-100 «үздік»
А - 3,51-3,83 90-94
В + 3,17-3,50 85-89 «жақсы»
В 2,84-3,16 80-84
В - 2,51-2,83 75-79
С + 2,17-2,50 70-74 «қанағаттанарлық»
С 1,84-2,16 65-69
С - 1,51-1,83 60-64
Д + 1,17-1,5 55-59
Д 0,51-1,16 50-54
F 0-0,5 0-49 «қанағаттанарлық емес»

 

Баға___________ Емтихан қабылдаушы қолы__________________

 Бағалау критерийлерінің эталондары.

Емтихан қабылдаушыға мәлімет:

Тапсырма № 3.Студенттін төменде келтірілген критериилер бойынша тік ішекті тексеру мүмкіншілігін бағалаңыз.

Тапсырма этаптарының критерийлері 0 – 0,4
Тік ішекті саусақпен тексеру Бұл зерттеу науқастың төрт жағдайында жүргізіледі: 1. Тізе-шынтақ. 2. гинекологиялық креслода (арқасына жатқызып, аяғын тізе және жамбас-сан буындарынан бүгіп). 3. Сол жақ қырында. 4. Жүресінен отырғызу арқылы (тік ішектің қол жетпейтін жоғары бөліктерін бағалау үшін). Әйелдерде тік ішекті саусақпен тексеруді қынапты саусақпен тексерумен толықтыру қажет (ісіктің кіші жамбас қуысында таралу дәрежесін анықтау үшін).  
Тексеруді артқы тесік күрт тарылған жағдайда және ауырсыну сезімі күшті болған кезде, анальгетик жасағанға дейін жүргізуге болмайды  
Бірінші кезең: қолғап киген соң оң қолдың сұқ саусағын вазелинмен майлап, ақырын артқы тесікке енгізеді. Біртіндеп, сипау арқылы аналдық өзектің эластикалылығын, тонусын, артқы тесік қысқышының созылмалылығын, кілегей қабығының жағдайын, ауырсыну сезімінің бар-жоғын тексереді. Спастикалық жағдайлар спастикалық колитте, сызаттарда, аналдық рактің бастапқы кезеңдерінде байқалады. Қысқыштың тонсуының төмендеуі тік ішек түскенде, ішек түйілгенде, жұлын зақымданғанда кездеседі.  
Екінші кезең: саусақпен артқы тесік өзегінің және тік ішектің дисталдық бөліктерінің қабырғасын айналдыра тексеріп шығады. Тік ішек ампуласының жағдайын анықтайды (аңқиып тұруы, немесе тарылуы)  
Тік ішектің ішкі бетін толық саусақ жететін жердің барлығын тексереді.  
    Ер адамдарда қуық түбі безінің жағдайына көңіл бөлінеді. Қуық асты безінің көлемін, консистенциясын, ортаңғы бөлік аралық жүлгенің бар-жоқтығын анықтайды. Тік ішектің жоғарғы бөлігінің, тік ішек маңындағы шел қабаттарының дерттерін анықтау үшін бимануалдық тексеру жүргізу қажет (екінші қолмен құрсақтың алдыңғы қабырғасын қасаға симфизі үстінен басып қарайды). Қынап пен тік ішек арасындағы перденің жағдайын, тік ішектің қабырғасының қынаптың артқы қабырғасы мен жатыр денесіне қатысты қозғалмалылығын бағалау үшін бимануалды саусақпен тік ішекті тексеру жүргізеді.  
Саусақты шығарғаннан кейін бөліністің сипатын бағалайды ( кілегей, қанды, іріңді). Нәжістің түсіне көңіл бөлінеді: қалыпты немесе қара түсті, яғни-мелена.  
Тік ішектің қуысы туралы толық деректеме құрастыру қажет. Ішек қуысы толық немесе ішінара ісікпен толып тұруы мүмкін (қатерсіз ісіктер, бүртікті ісіктер, саркомалар, рак). Ісік анықталған жағдайда оның көлемін, тік ішектің шеңберін қанша жерін зақымдағанын, жылжымалылығын, жамбас қабырғаларына, іргелес ағзаларға қатынасын ( қуық түбі безі, қынапқа, жатырға).  
  БАРЛЫҒЫ  

 

‡агрузка...

Баға___________ Емтихан қабылдаушы қолы__________________

Студенттерге арналған емтихандық тапсырма.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)