АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 6

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. Тапсырма 1
 4. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 5. Тапсырма 3.
 6. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 7. Тапсырма 5
 8. Тапсырма 7
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

Қуық асты безін саусақпен тексеруде сіздің практикалық біліктілігіңізді көрсетіңіз

Бағалау парағы

Студент___________________

Экзамен қабылдаушы_____________________

Тапсырма қадамдарының критерилері 0-0,1 0,2-0,3 0,4-0,5
Тексеруге керекті жабдықтарды тексеру (қолғап, вазелин майы, қолданылған материалдарды салатын контейнер) .      
Науқасқа тексеру мәнін түсіндіру      
Науқастың қалпы (тізе – шынтақпен немесе аяқтарын ішіне жинап оң жақ қырынмен жату)      
Қолғапты кию.      
Сұқ саусақты вазелин майымен майлау.      
Анальды аймағын сыртқы қарау.      
Қуықтың безін саусақпен тексеру (көлемін, контурын, тығыздығын, бөліп аралық жүйесін) және тік ішектің кілегей қабатын тексеру.      
Сұқ саусағын шығару, қолғапты шешу.      
  Қорытынды      

 

 

Әріптік жүйемен бағалау Бағаның сандық эквиваленті % бағалау Дәстүрлі жүйемен бағалау
А 3,84-4 95-100 « өте жақсы »
А - 3,51-3,83 90-94
В + 3,17-3,50 85-89 «жақсы»
В 2,84-3,16 80-84
В - 2,51-2,83 75-79
С + 2,17-2,50 70-74     «қанағаттанарлық»  
С 1,84-2,16 65-69
С - 1,51-1,83 60-64
Д + 1,17-1,5 55-59
Д 1,0-1,16 50-54
F 0-0,99 0-49 «қанағаттанарлықсыз»

 Бағасы _______ Экзамен қабылдаушының қолы_______________

Бағалау критерилерінің эталондары.

Экзамен қабылдаушыларға ақпарат: Қуық асты безін саусақпен тексеруде сіздің практикалық біліктілігіңізді көрсетіңіз

№ п/п Тапсырма қадамдарының критерилері   0 – 0,5
Қуық асты безін тексеруге керекті жабдықтар дұрыс таңдалған (қолғап, вазелин майы, қолданылған материалдарды салатын контейнер)  
Науқасқа түсінікті түрде қуық асты безін тексеру мәнін түсіндіру.  
Науқастың қалпы (тізе – шынтақпен немесе аяқтарын ішіне жинап оң жақ қырынмен жату)  
Қолғапты оң қолға кию.  
Саусаққа вазелин майын жағу.  
Геморроидальді түйіндер, аналді сызаттарды анықтау мақсатында аналь аймағын сыртқы қарау.  
Қуық асты безін тексеру нәтижесін ұқыпты және жеңіл түрде баяндау (көлемін, контурын, тығыздығын, бөліп аралық жүйесін)  
Қолғапты дұрыс шешу.  
  Қорытынды  

 

 

Жоғарғы балл – 4

 

 

Баға _______ Экзамен қабылдаушының қолы _______________

 

Студенттерге арналған емтихандық тапсырма.

Тапсырма 7. Мiндеттi турде тексерушiнiн кору откiрлiгiн аныктау кажет. Сiздiн алдынызда Сивцев-Головина таблицасы

Студент

Емтихан алушы_________________________

 

 

№ п/п Тапсырма сатыларының нышандары 0 - 0,1 орындаған жоқ 0,2 - 0,3 ескертулермен орындады 0,4 - 0,5 толық орындады
Наукасты тексеруге дайындау.      
Кору откiрлiгiн таблица аркылы текскру.      
Егер наукас бiрiншi катарды кормесе кору откiрлiгiн саусакпен тексеру кажет.      
Кору откiрлiгiн мына формула аркылы тексеру кажет. VISUS=d/D        
Жарыкты сезуiн аныктау.      
Жарыкты аныктау адiсiн колдану.      
Алынган натиженi кортындылау.      
Кору откiрлiгiнiн катардан алынган катесi.      
  ҚОРЫТЫНДЫ      

Саты бойынша ең жоғары ұпай – 4,0

‡агрузка...

 

Әріп жүйесімен бағалау Бағаның сандық эквиваленті % мазмұны Дәстүрлі жүйемен бағалау
А 3,84 – 4,0 95-100 «өте жақсы»
А- 3,51 – 3,83 90-94
В+ 3,17 – 3,50 85-89 «Жақсы»
В 2,84 – 3,16 80-84
В- 2,51 – 2,83 75-79
С+ 2,17 – 2,50 70-74 «Қанағаттанарлық»
С 1,84 – 2,16 65-69
С- 1,51 – 1,83 60-64
D+ 1,17 – 1,50 55-59
D 1,0 – 1,16 50-54
F 0 – 0,99 0-49 «Қанағаттанарлықсыз»

 

 

Баға _______ Емтихан алушы қолы _____________

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)