АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 1. «Фирма» мқ құру, Бұл мәліметтер қоры екі кестеден тұрады: «Товар» (1кесте) және «Поставщик» (2 кесте)

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 4. Тапсырма 3.
 5. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 6. Тапсырма 5
 7. Тапсырма 6
 8. Тапсырма 7
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

«Фирма» мқ құру, Бұл мәліметтер қоры екі кестеден тұрады: «Товар» (1кесте) және «Поставщик» (2 кесте).

MS Access программасын жүктеу. ПУСК – Программы - Microsoft Office - MS Access 2010 осы кезде автоматты түрде төмендегі терезе пайда болады:

 

 

Осы жерден арнайы команда Новая база данных таңдау керек және Имя файла өрісіне Фирма деп ат беру қажет. МҚ сақтау керек. (ол үшін C:\Студенты\ “факультет”\ “группа”\).) және ОКбатырмасын таңдау.

1.1 тапсырмасы: “Товар” кестесін құру. (1 кесте),

Ол үшін:

Создание қаптамасы –Конструктор таблицарқылы орындау керек. Конструктор терезесі пайда болады.

1. Конструктор терезесінде Имя поля бағанында “Код товара” мәтінін енгізіңіз.

2. ТАВ пернесі арқылы немесе тышқанның көмегімен «Тип данных» бағанына өтіп, сол бағанның оң жағындағы стрелканы шертіп “Счетчик” типін таңдау

3. ТАВ пернесі арқылы немесе тышқанның көмегімен «Описание» бағанына өту. Оны бос қалдырыңыз.

4. ТАВ пернесін басып немесе тышқанның көмегімен «Имя поля» бағанына өтіңіз «Название»мәтінін енгізіңіз.

5. ТАВ пернесін басып немесе тышқанның көмегімен «Тип данных» бағанына өтіңіз. Сол бағанның оң жағындағы стрелканы шертіп «Мастер подстановок» мәліметтер типін таңдаңыз.

6. “Создание подстановки”диалогтық терезесі ашылады. Бұл терезеде подстановка бағаны өз мәнін алу тәсілін көрсету қажет. Ол үшін «Создание подстановки» терезесінде Будет введен фиксированный набор значенийдеген терезеге белгі қойып, Далее батырмасын шертіңіз.

7. Келесіде “Создание подстановки” диалогтық терезесі ашылады. Число столбцов терезесінде 1 көрсету керек. Столбец графасының бірінші жолға “Фонендоскоп”, тышқанның көмегімен екінші жолға өтіп “Кардиограф”, үшінші жолға “Энцефалограф”, төртінші жолға “Тонометр” жазулардын енгізу керек.8. Далее батырмасын басыңыз.

9. “Создание подстановки” диалогтық терезесі ашылады. Задайте подпись, которую содержит столбец подстановки терезесінде Название жазуы болу керек.

10. Готово батырмасын басыңыз.

11. Кесте конструкторының терезесі ашылады. Бұл терезеде “Название” жолының атына Текстовый типі бекітілген.

12. ТАВ пернесін басып немесе тышқанның көмегімен «Описание» бағанына өтіңіз. Оны бос қалдырыңыз.

13. ТАВ пернесінің көмегімен «Имя поля» бағанына өтіңіз. “Марка товара”

мәтінін енгізіп, «Текстовый» типін таңдаңыз. «Описание» бағанына өтіңіз де, оны бос қалдырыңыз..

14. ТАВ пернесінің көмегімен «Имя поля» бағанына өтіңіз. “Цена” мәтінін енгізіңіз. «Тип данных» бағанына өтіп, типін «Денежный» таңдаймыз.

«Код товара» жолында бастапқы кілтті орнатыңыз. Ол үшін:

1 . “Код товара” жолын белгілеп алыңыз.

2 . Конструктор қаптамасындағы - батырмасын басу керек.

3 . Құрылған кестені «Товар» деген атпен сақтау керек. Ол үшін батырмасын басыңыз. Конструктор режиміндегі құрылған «Товары» кестесінің көрінісі келесі түрге ие болады:

 

4 . Конструктор терезесін жабыңыз.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)