АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 5

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. Тапсырма 1
 4. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 5. Тапсырма 3.
 6. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 7. Тапсырма 6
 8. Тапсырма 7
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

Емтихан алушыға ақпарат: теріге тігіс салу мен тігісті алу техникасынның алгоритмі бойынша, төменде көрсетілген нышандарға сай студентті бағалаңыз.

Қадамдар аталуы Іс әрекеті Мотивация
1. Теріге түйінді тігіс салу көрсеткішін анықтау Жарақат жиектерінің терісін беттемстіргенде тартылып тұрмауы, тері жиектері қанмен қамтамасыз етілген, жергілікті қабыну мен өлеттенген тіндердің болмауы. Теріге тігіс салуда нақты көрсеткіштер болмаса асқыну қауіптілігі өте жоғары
2. Теріге тігіс салуға қажетті жабдықтарды жинау Шприц 10 мл – 1 дана. ұзындығы 4-5 см, диаметрі 1,5-2,0 мм., мақталы немесе дәкелі шарик, спирт, йод ертіндісі, 2% лидокаина немесе 0,5-1,0% новокаина - 5 мл. ертіндісі, тігетін жіп, дөңес өткір ине, инеұстағыш, хирургиялық пинцет. Тігіс салуға қажетті жабдықты дұрыс жинау, теріге тігіс салу техникасын жоғары орындауға септігін тигізеді
3. Қол мен тігіс салатын тері аймағын дайындау   1. Қолды жуып, спиртпен өңдеу 2. Жарақат аймағындағы теріні йод ертіндісімен өңдеп, спиртпен сүрту   Теріге тігіс салуда асқынудың алдын алу, тігіс салу кезінде асептика мен антисептиканың дұрыс сақталуында
4. Теріге тігіс салу орнын жансыздандыру Тігіс салатын аймақты новокаин немесе лидокаин ертіндісімен жансыздандыру(лимон қабығы) қажет, қабат қабатымен тері, тері асты шел май қабатын. Ауырсынуды алдын алу
5. Теріге тігіс салуды орындау Анестезиядан соң орындалу алгоритмі. Хирургиялық пинцетпен терінің тігіс салатын жиегін көтеріп инені енгіземіз, тері мен тері асты қабатынан өтіп, пинцетпен қарсы беттегі теріні көтеріп инені ендіреміз. Теріден шыққан инені пинцетпен қыса отырып, инеұстағышты босатып, теріні жылжыта отырып, келесі бетінен иненің ұшынан инеұстағышпен қыса отырып, теріден шығарып тігіс салып, түйіндеп байлаймыз. Тігіс салу техникасын сақтау, теріге дұрыс тігіс салуға септігін тигізеді.
6. Тігісті алу әдісі Тігісті алу мерзімі жарақаттың орналасуы мен бітісуіне байланысты жүргізіледі Сызықты жарақаттарда түйінді тігісті «жартылай бөліп» 5,7,9-тәуліктерде алады.
7. Тігісті алатын жабдықтар Дәкелі шарик, спирт, хирургиялық пинцет, өткір ұшты қайшы. Скальпел алмастарын қолдануға болмайды.
8. Түйінді тігістерді алуды орындау. Жарақат жиектерін(тігістің аймағын) антисептикпен өңдеген соң, хирургиялық пинцетпен түйінді қыса отырып 2-3 мм бір жанына тартамыз, жіптің жиегі көрінгенше (осы кезде жіптің ағарған шеті көрінеді). Жіптің ағарған шетінен өткір ұшты қайшымен түйін түбінен кесіп, тігіс жібін біртіндеп алып, дәкелі шарикке саламыз. Жарақат тыртығын антисептикпен өңдейміз. Техниканы сақтау тігісті дұрыс алуға мүмкіндік береді, сонымен қатар жарақат жиектері ашылып кетпейді.

 Студенттерге арналған емтихандық тапсырма.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)