АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тапсырма 7

Читайте также:
 1. Интерактивті тапсырмалар
 2. Тапсырма 1
 3. Тапсырма 1
 4. ТАПСЫРМА 1. Excel кестелік процессорымен танысу
 5. Тапсырма 3.
 6. ТАПСЫРМА 3. Абсолютті адрес
 7. Тапсырма 5
 8. Тапсырма 6
 9. ТАПСЫРМАЛАР
 10. Тапсырмасы: «Товары» кестесін толтыру.
 11. Тест тапсырмасы

Емтихан алушыға ақпарат: тексерушiнiн кору откiрлiгiн байланысты төменде көрсетілген нышандарға сай бағалауыңыз сұралады

Уақыты – 6 минут.

 

Тапсырма сатыларының нышандары Ұпайлар
0-0,1 орындаған жоқ 0,2-0,3 ескертулермен орындады 0,4-0,5 толық орындады
Алдын ала наукасты Сивцев таблицасынан 5 метр кашыктыкта отыргызып,сол козiн жабуды сураймыз (алдымен он коздi кейiн он коздi)      
Арiптердi корсетемiз (оптотип) жогарыдан томенге карай.Катесiз окыган катарга токталамыз.Катардын он жагында кору откiрлiгi корсетiлген, бiрлiк бойынша корсетiлген.      
Егер тексерiлушi таблицадагы бiрiншi катарды кормесе, тексерушi саусакпен кандай кашыктыкта коретiнiн аныктайды.      
Формула бойынша кору откiрлiгiн аныктаймыз.VISUS=d/D d-дегенiмiз тексерiлiп жаткан кашыктык,ал D-дегенiмiз бул калыпты коздiн катардагы арiптi окуы.(катардын сол жагына койылган)      
Егер коз кору откiрлiгi томен,заттарды коре алмай,тек жарыкты сезетiн болса онда кору откiрлiгiн жарык сезiмiмен тенейдi. VISUS=1/∞ p.l.e.Жарык сезiмiн офтальмоскоп немесее фонарик адiсiмен аныктайды.      
Жарыкты коздiн ар тусынан тексередi.Егер тексерiлушi жарыкты сезiп дурыс аныктаса,онда дурыс жарык проекциясы VISUS=1/∞ proectia lucus certa немесе кыскартып жазады VISUS=1/∞ l.c.е.      
Егер тексерiлушi жарык сезiмiн дурыс сезбесе,тек бiр жактык болса да бул жарык проекциясы дурыс емес болып саналады VISUS=1/∞ proectia lucus incerta немесе кыскаша VISUS=1/∞ p.l.in c.      
Кору откiрiгiн тессерушiнiн дурыс санаган катарына дейiн аныкталады 0,3-0,6 катарында бiр дурыс айтылмаган арiптi,ал 0,7-1,0екi арiп кате жiберуiне болады,бiрак оны жакшага жазып кетуiмiз керек.      
  Қорытынды     4,0

  

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)