АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чим виміряється економічна ефективність автоматизації?

Читайте также:
 1. Безпека як економічна категорія
 2. Економічна діагностика: сутність, класифікація за ознаками
 3. Економічна думка античного світу
 4. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва
 5. Економічна думка середньовіччя
 6. Економічна думка стародавнього сходу
 7. Економічна залежність ЗМІ — могильниця їхньої незалежності
 8. Економічна інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність та зони спільного підприємництва
 9. Економічна концепція Прудона.
 10. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. Основні шляхи та резерви підвищення ефективності його використання
 11. Економічна програма народництва.
 12. Економічна роль держави в країнах, що розвиваються

2) +ступенем зменшення сукупної праці, що затрачується на виробництво одиниці продукції

90) Який пристрій потрібно використовувати в побутовому холодильнику для автоматичного вмикання освітлення в холодильній камері при відкриванні дверей?+ кінцевий вимикач або мікровимикач

91) Установка УО-4М призначена для:+опромінення тварин і птиці в клітках та станках

92) Черговість зволоження окремих ділянок при краплинному зволожені здійснюється за допомогою...+клапанів з електромагнітним приводом, керованих програмним пристроєм.

93) Які особливості впливають на первинні перетворювачі і ни автоматики? +широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища

94) Які засоби автоматизації використовуються в тельферах: +кінцеві (шляхові) вимикачі

95) Які методи використовують для одержання якісного нарощу­вання металів гальванічним способом: +зміни поляості і форми струму електролізу

96) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за типом технологічних процесів?) +механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

97) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за взаємо­зв’язком тогічного і транортного руху? +з несполученим, сполученим і незалежнимрухом

98) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного циклу?+ неперервні та періодичні

99) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за динамічними властивостями об’єкта?+безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

100) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за агрегатним станом оброблюваного матеріалу? +газоподібні, рідкі, тістоподібні

101) Скільки величин (параметрів) мають найпростіші об’єкти автоматизації?+одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив

102) Скільки величин мають складні об’єкти автоматизації?+ кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат, які вимагають обліку взаємного впливу, суміжних впливів і параметрі

103) Якими узагальненими координатами характеризуються об’єкти керування?+ перша координата – вихідна величина, друга – збурювання, третя – регулюючий вхідний вплив

104) При дотриманні якої умови об’єкт буде знаходитись в рівновазі?+ регулюючий вхідний вплив відповідає величині збурювання105) Що таке статична характеристика об’єктів керування? +залежність між вихідною координатою і результуючим значенням вхідної координати – впливом при сталих режимах

106) Що визначає функціональна схема? +основні процеси, що протікають в окремих функціональних колах виробу (установки) чи у виробі (установці) в цілому

107) Які засоби автоматизації використовують в типових системах керування установками зволоження повітря?+двохпозиційні регулятори вологості повітря в приміщенні.

108) Які функції виконує автоматизована система управління станції керування ТСУ-4-КЛ.?+всі перелічені відповіді

109) Який автоматичний пристрій використовується для подачі пари в пастеризаторі ОПФ-1?+Електромагнітним клапаном

110) Які основні операції виконують системи автоматичного керування котловими установками?+всі перелічені варіанти

111) Для чого використовують структурні схеми?)+ щоб показати вхідні, вихідні параметри та параметри, що викликають збурення

112) Як показують об’єкт автоматизації на структурній схемі?+у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають стрілками

113) Як направть напрямок дії керуючого сигналу на функй схемі?+ відповідно до послідовності спрацювання елементів або пристроїв на установці.

114) Як показують датчики та вторинні прилади на функціонально-технологічних схемах автоматизації?+колом діаметром 10мм

115) Як зображують виконавчі механізми на функціонально-технологічних схемах автоматизації?+колом, діаметр якого 5мм

116) Як зображують прилади, розміщені на щиті управлія на функцльно-технолних схемах аватизації?+колом діаметром 10мм з рискоюпосередин

117) Що проставляють на нижній частині кола на функціонально - технологічних схемах автоматизації?+позиційне позначення

118) З чого складаються позиційні позначення на функльно-технологі схемах аатизації?+порядкового номера об’єкта або комплекту і малої літери

119) З чого складаються позиційні позначення на принципових електричних схемах?+у першій частині одна або дві літери латинського алфавіту (вид елемента), у другій — одна або кілька цифр (номер), у третій – одна або кілька латинських літер (функція елемента)

‡агрузка...

120) Як рекомендується розміщувати на аркуші принципові електричні схеми?+у лівій частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що пояснює дію схеми, а в правій частині — текстовий матеріал

121) Де проставляють позиційне познач на принципх схемах?+біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з правого боку або над ними

122) Для чого служать позначення ділянок кола на принципових електричних схемах?+для їх розпізнавання і може відображати їх функціональне призначення в електричній схемі

123) Яке позначення повинні мати ділянки кола, розділені контактами апаратів, обмотками реле, приладів, машин, резисторами й іншими елементами на принципових електричних схемах?+різне

124) Якої послідовності позначення кіл необхідно дотримуватись на принципових електричних схемах?+від вводу джерела живлення до споживача, а ділянки кола, що розгалужуються, позначають зверху донизу у напрямку зліва направо

125) Для чого використовують схеми з'єднань?+ при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт на об'єкті, а також у процесі його експлуатації

126) Які застосовують способи виконання схем з'єднань?+адресний, графічний і табличний

127) За якими умовами вибирають реле часу?+за витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу), за напругою живлення, розривною потужністю контактів, кількістю програм тощо

128) Як вибирають виконавчі механізми з електродвигунним приводом?+залежно від значень моменту, необхідного для приводу заслінок

129 Як вибирають сигнальні апарати?+ за напругою, кольором лінз

130 Для чого призначені щити і пульти системи автоматизації+для розміщення засобів контролю і керування технологічним процесом
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)