АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який пристрій використовується для автоматичного вмикання пристрою повороту лотків інкубатора “Універсал 55”?

Читайте также:
 1. Блокуючий пристрій
 2. Будова і принцип роботи пристрою
 3. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування кутової швидкості обертання мішалки ферментера»
 4. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування температури середовища у ферментера» (варіанти 8-14)
 5. Для чого використовується розчин перекису водню в аптечці?
 6. Класифікація інформації, що використовується в системі органів державного управління
 7. МУФТА АВТОМАТИЧНОГО ВИПЕРЕДЖЕННЯ УПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА
 8. Основні поняття, використовувані в даній лабораторній роботі: контекст пристрою, контекст відтворення, формат піксела.
 9. Пристрій для виявлення детонацій в окремих циліндрах двигуна внутрішнього згоряння
 10. Розрахунок резистивного дільника бази, резистора, що використовується для подачі зміщення на базу, розділових конденсаторів
 11. РОСТ(відомі У; відомі Х; нові Х) – використовується у задачах прогнозування для довгострокової нелілінійного прогнозу
 12. Технічна характеристика пристрою

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ”


Укладачі: Ревенко Л.В., викладач Коледжу електрифікації Дніпропетровського ДАУ;
  Чередниченко П.Е., викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ков­пака Сумського НАУ;
  Устименко О.А., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА
  Барало О.В., викладач Таращанського агротехнічного коледжу
   
Рецензенти: Деркач А.В, Циганок О.М., викладачі Прилуцького агротехнічного коледжу;
  Скочиляс О.Р., викладач Борщівського агротехнічного коледжу;
  Ковальов В.О., викладач ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”;
  Подсвєтов В.В., викладач ВСП “Тальянківський коледж Уманського НУС”
  Манжара В.М., викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ
  Кушней Н.Д., викладач Стрийського коледжу Львівського НАУ
   
Редактор Цибенко Н.В.
   
Відповідальний за випуск   Гач М.Г.

1) Залежно від обсягу завдань, які на неї покладені, автоматизація класифікується:

1) +часткова, комплексна, повна

2) часткова, комплексна, періодична

3) часткова, повна, неповна

4) часткова, неповна, періодична

Л-1, с. 5

2) Об’єктом управління автоматизації є:

1) автоматичний вимикач

2) +кожний агрегат, механізм, технологічний процес, виробництво, які підлягають автоматизації

3) електродвигун

4) усі перераховані

Л-1, с. 5

3) Залежно від функцій, що виконують спеціальні автоматичні пристрої, розрізняють наступні основні види автоматизації:

1) автоматичний контроль

2) автоматичний захист

3) + усі перераховані

4) автоматичне і дистанційне керування

Л-4, с.6

4) Що містить у собі автоматичний контроль:

1) автоматичний вимір

2) сортування і збір інформації

3) автоматичну сигналізацію

4) + усі перераховані

Л-4, с.6

5) У проектах автоматизації сільськогосподарського виробництва використовують такі схеми:1) структурні

2) функціонально-технологічні

3) підключень

4) + усі перераховані

Л-1, с. 6


6) Структурною схемою називається:

1) основний технічний документ, що визначає функціонально-блочну структуру окремих вузлів автоматичного контролю, керування і регулювання технологічного процесу, оснащення об’єкта керування приладами і засобами автоматизації

2) проектний документ, на якому показується дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) +схема, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частин і зв’язків між ними. Зв’язок показується лінією, а його напрям – стрілкою

4) жодна із перерахованих

Л-3, с.15

7) Функціонально-технологічною схемою називають:

1) схему, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частини і зв’язків між ними. Зв’язок показано лінією, а його напрям стрілкою

2) проектний документ, на якому показано дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) +основний технічний документ, що визначає функціонально-блочну структуру окремих вузлів автоматичного контролю, керування і регулювання технологічного процесу, оснащення об’єкта керування приладами і засобами автоматизації

4) усі перераховані

Л-3, с.16

 

8) Принциповою схемою називають:

1) схему, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частин і зв’язків між ними. Зв’язок показано лінією, а його напрям стрілкою

2) схему, на яких показують розміщення обладнання на планах приміщень, траси прокладання кабелів, спосіб прокладання, марки проводів і кабелів, довжину проводки

3) +проектний документ, розроблений на основі схем автоматизації, який визначає повний склад елементів та зв’язків між ними, а також дає детальне уявлення про принцип роботи схем

4) всі перераховані

Л-3, с.25

 

9) Схемою підключення називають:

‡агрузка...

1) +схему, на якій показано зовнішні з’єднання і вказано порядковий номер кабелів, їх марку, спосіб прокладання і довжину

2) проектний документ, на якому показано дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) схему, на якій показано розміщення обладнання на планах приміщень, траси прокладання кабелів і проводів, спосіб прокладки, марки проводів і кабелів, довжину проводки

4) всі перераховані

Л-3, с.37

 

10) Маркування силових кіл на принципових схемах здійснюється:

1) 1, 2, 3

2) С1, С2, С3

3) +L1, L2, L3

4) А1, А2, А3

Л-4, с.64

 

11) Маркування кіл керування на принципових схемах здійснюється:

1) арабськими цифрами справа наліво і зверху вниз

2) +арабськими цифрами зліва направо і зверху вниз

3) латинськими літерами і цифрами зліва направо і зверху вниз

4) латинськими літерами справа наліво

Л-3, с.32

 

12) На принципових електричних схемах графічні умовні зображення елементів можуть бути виконані способами:

1) +рознесеним і суміщеним

2) адресним

3) ручним

4) строчним

Л-4, с.63

 

13) На принципових схемах стан контактів електромагнітних апаратів показаний для випадку, коли:

1) +відсутнє живлення на їх котушці

2) живлення подано на їх котушку

3) живлення подано на вимикач

4) усі перераховані

Л-3, с.30

 

14) Літерне позначення автоматичного вимикача в силових колах принципової електричної схеми:

1) SF

2) +QF

3) FU

4) КМ

Л-4, с.62

 

15) Літерне позначення автоматичного вимикача в колах керування принципової електричної схеми:

1) FU

2) QF

3)+ SF

4) SQ

Л-4, с.62

 

16) Літерне позначення запобіжника в колах принципової електричної схеми:

1) SF

2) +FU

3) QF

4) KV

Л-4, с.61

 

17) Літерне позначення магнітного пускача в колах принципової електричної схеми:

1) +КМ

2) КТ

3) RV

4) KA

Л-4, с.62

 

18) Літерне позначення кнопкового вимикача в колах керування принципової електричної схеми:

1) SA

2) SQ

3)+ SB

4) Sφ

Л-4, с.62

 

19) Літерне позначення реле струму в колах керування принципової електричної схеми:

1) KL

2)+ КА

3) КТ

4) KV

Л-4, с.62

 

20) Літерне позначення реле часу в колах керування принципової електричної схеми:

1)+ KТ

2) КІ


3) КУ

4) KA

Л-4, с.62

 

21) Літерне позначення теплового реле в колах принципової електричної схеми:

1) SK

2) +КK

3) КM

4) KT

Л-4, с.62

 

22) Літерне позначення датчика тиску в колах керування принципової електричної схеми:

1) ВK

2) BR

3)+ BP

4) BM

Л-4, с.61

 

23) Літерне позначення датчика температури в колах керування принципової електричної схеми:

1)+ ВK

2) SL

3) BP

4) KA

Л-4, с.61

 

24) Літерне позначення датчика рівня в колах керування принципової електричної схеми:

1) SP

2)+ SL

3) KV

4) Sφ

Л-4, с.62

 

25) Літерне позначення датчика вологи в колах керування принципової електричної схеми:

1) +Sφ

2) SL

3) BR

4) BK

Л-3, с.28

 

26) На функціонально-технологічній схемі первинний перетворювач тиску умовно позначається:

1) PL

2)+ PE

3) SL

4) BL

Л-4, с.52

 

27) На функціонально-технологічній схемі датчик вологості умовно позначається:

1) ТЕ

2) LE

3) +ME

4) Sφ

Л-4, с.52

 

28) Літерою Н на функціонально-технологічній схемі позначається:

1) часова програма

2)+ ручна дія

3) густина

4) вологість

Л-4, с.49

 

29) Літерою І на функціонально-технологічній схемі позначають:

1) тиск

2) +показ

3) час

4) густину

Л-4, с.49

 

30) Літерою S на функціонально-технологічній схемі позначається:

1) +вмикання, вимикання, перемикання

2) температура

3) час

4) шлях

Л-4, с.50

31) Для чого використовуються командні апарати:

1) для створення вторинних імпульсів (команд) на вмикання електроустановки

2) для створення первинних імпульсів (команд) на вимикання електроустановки


3) +для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну режиму роботи електроустановки

4) для створення первинних імпульсів (команд) на зміну режиму роботи електроустановки

Л-4, с.76

32) Безбаштова насосна установка в автоматичному режимі управляється:

1) датчиком рівня

2) +датчиком тиску

3) датчиком температури

4) датчиком вологості

Л-4, с.110

 

33) Для автоматичного підтримання об’єму повітряної подушки в гідроакумуляторі безбаштової установки застосовують:

1)+ струминний регулятор

2) повітряний насос

3) водяний насос

4) жоден із перерахованих

Л-4, с.108

 

34) При водопостачанні з артезіанської свердловини застосовуються електродвигуни:

1) +заглибні

2) обдуваємі

3) працюючі тільки на поверхні

4) всі перераховані

Л-4, с.112

 

35) В баштових насосних установках застосовують датчики рівня типу:

1) мембранний

2) +електродний

3) мембранний і електродний

4) автоматичний

Л-1, с. 208

36) Електрообігрівач ЕК в схемі керування баштовими установками призначений для:

1)+ обігріву датчика рівня

2) нагріву води в башті


3) обігріву електродвигуна

4) нагріву води в свердловині

Л-1, с. 208

 

37) Захист електронасосу від сухого ходу в артезіанській свердловині здійснюється за допомогою:

1) +датчика рівня

2) теплового реле

3) автоматичного вимикача

4) датчика тиску

Л-4, с.117

 

38) Вентиляційні установки використовуються для підтримання:

1) + температури, вологості, газового складу і чистоти повітря в примі­щенні

2) температури, газового складу

3) температури, швидкості повітря

4) всі перераховані

Л-4, с.147

 

Який пристрій використовується для автоматичного вмикання пристрою повороту лотків інкубатора “Універсал 55”?

1) + реле температури

2) кінцеві вимикачі

3) реле часу

4) вірної відповіді немає

Л-4, с. 177


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)