АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блокуючий пристрій

Читайте также:
  1. Пристрій для виявлення детонацій в окремих циліндрах двигуна внутрішнього згоряння

 

Блокуючий пристрій служить для виключення можливості здійснення пострілу навідником за допомогою ручного спуска до отримання команди від командира танка.

Блокуючий пристрій складається з важеля, насадженого на квадратний кінець осі, що фіксується на ній шплінтом. До іншого кінця осі приварений важіль, який блокує рукоятку спуска. Важіль підтиснений пружиною так, що постійно упирається в рукоятку спуска. Важіль розміщено в корпусі стопора в зборі, який болтамиі штифтомкріпиться до правого щита огородження.

 

Рис.1.9. Стопор у зборі

Стопор у зборі (Рис.1.9) складається з кожуха в зборі і осі, на якій знаходиться важіль. У важіль угвинчений регулятор, що фіксується гайкою і скобою.

У заблокованому положенні важіль знаходиться між огорожею і планкою. Важіль перешкоджає здійсненню ручного спуска. При натисканні на планку вісь повертається і виводить важіль з-під упора рукоятки спуска. Планка пружиною притискається до огородження і не дозволяє важелю повернутися в заблоковане положення. Спуск розблокований. Під час відкоту регулятор заходить на копір казенника і віджимає важіль від огородження. Важіль під дією пружини повертається в початкове положення, розгортаючи вісь іпланку, яказаходить під упор рукоятки спуска.Ручний спуск знову заблокований. Щоб розблокувати ручний спуск, потрібно перевести важіль уположення «Разбл.».

Для блокування ручного спуска вручну необхідно натиснути на важіль, при цьому важіль провернеться в положення «Забл.».


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)