АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чим виміряється економічна ефективність автоматизації? 1) вартістю капітальних витрат

Читайте также:
 1. Безпека як економічна категорія
 2. Економічна діагностика: сутність, класифікація за ознаками
 3. Економічна думка античного світу
 4. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва
 5. Економічна думка середньовіччя
 6. Економічна думка стародавнього сходу
 7. Економічна залежність ЗМІ — могильниця їхньої незалежності
 8. Економічна інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність та зони спільного підприємництва
 9. Економічна концепція Прудона.
 10. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. Основні шляхи та резерви підвищення ефективності його використання
 11. Економічна програма народництва.
 12. Економічна роль держави в країнах, що розвиваються

1) вартістю капітальних витрат

2) +ступенем зменшення сукупної праці, що затрачується на виробництво одиниці продукції

3) експлуатаційними витратами на одиницю продукції

4) правильна відповідь відсутня

Л-4, с.12

 

90) Для автоматизації освітлення застосовують установки:

1) +УПУС-1, УПУС-2, ПРУС-1, ПРУС-2

2) УПУС-1, УПУС-2, ПРУС-1, ПРУС-2, ІКУФ

3) УПУС-1, УПУС-2, ПРУС-1, ПРУС-2, УО-4М

4) всі перераховані

Л-4, с.261

 

91) Установка УО-4М призначена для:

1) освітлення і обігріву тварин і птиці в клітках та станках

2)+опромінення тварин і птиці в клітках та станках

3) освітлення рослин і тварин

4) освітлення тварин і птиці

Л-4, с.267

 

92) В установці УО-4М застосовують опромінювачі з лампами типу:

1) ИКЗК

2) ДРЛ400

3) +ДРТ400

4) ТЕНи

Л-4, с.267

Які особливості впливають на первинні перетворювачі і виконавчі органи автоматики?

1) +широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища

2) мала небезпека відмов

3) широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища, мала імовірність відмов

4) велика небезпека відмов

Л-4, с.16

 

94) Які засоби автоматизації використовуються в тельферах:

1) +кінцеві (шляхові) вимикачі

2) реле часу

3) програмні пристрої

4) датчик температури

Л-4, с.519

95) Які методи використовують для одержання якісного нарощу­вання металів гальванічним способом:

1) +зміни полярності і форми струму електролізу

2) зміни форми струму електролізу

3) зміни полярності струму електролізу

4) нічого з перерахованого

Л-4, с.521

 


Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за типом технологічних процесів?

1) +механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

2) безінерційні, аперіодичні

3) коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4)аперіодичні і коливальні

Л-4, с.23

 

97) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за взаємо­зв’язком технологічного і транспортного руху?

1) безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

2)+з несполученим, сполученим і незалежним рухом

3) неперервні та періодичні4) газоподібні і рідкі

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного циклу?

1)+ неперервні та періодичні

2)газоподібні, рідкі, тістоподібні

3) механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

4) механічні, електричні

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за динамічними властивостями об’єкта?

1) з несполученим, незалежним рухом

2) неперервні та періодичні

3) +безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4) зі сполученим незалежним рухом

Л-4, с.24

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)