АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Протокол IGMP

Читайте также:
 1. Александрійський протокол
 2. Анафілактичний шок. Протокол надання медичної допомоги при анафілактичному шоці
 3. В дипломатическом протоколе мелочей нет
 4. В отношении использования различных видов приемов действующая российская протокольная
 5. Виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається.
 6. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 7. Возбуждение дел об административных правонарушениях: поводы и основание, составление протокола.
 8. Война и протокол. Разрыв дипломатических отношений
 9. Вопрос 7 Что является наиболее часто используемым протоколом внешней маршрутизации?
 10. Выбор сетевого оборудования и протокола
 11. Говоря об истории становления нашей протокольной практики, следует упомянуть и
 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОТОКОЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 

Протокол ІGMP (Іnternet Group Management Protocol - протокол керування групами Іnternet) використається хостами ІP для передачі інформації про їхній приналежності до груп будь-яким маршрутизаторам із числа найближчих сусідів.

Протокол ІGMP інтегрований у стек ІP і повинен бути реалізований на всіх хостах, що відповідає специфікації групової адресації ІP для канального рівня. Повідомлення ІGMP инкапсулируются в дейтаграммы ІP з полем протоколу, що має значення 2. (відповідно до ІETF RFC1112, серпень 1989).

Передача мультимедийных даних по мережах Інтернет є одним з найбільш важливих напрямків. Цей вид інформації передається звичайно в режимі без установлення з'єднання (протокол UDP-RTP). Найбільш типовою схемою в цьому випадку є наявність одного передавача й великої кількості приймачів. Ця схема реалізується з використанням мультикастинг-адресации. Мультикастинг-адресация може здійснюватися на ІP- і MAC-рівнях. В Ethernet для цих цілей зарезервований блок адрес у діапазоні від 01:00:5E:00:00:00 до 01:00:5E:7F:FF:FF. Перший байт адреси, рівний 01, указує на те, що адреса є мультикастным. Дана схема резервування адресного простору дозволяє використати 23 біта Ethernet-адреси для ідентифікації групи розсилання при ІP-мультикастинге (див. мал. 1.).

 

Рис. 1. Співвідношення мультикастинговых MAC- и IP-адрес

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)