АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу

Читайте также:
 1. I. Пропедевтика
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 4. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 5. IV.Контрольно - аналитический этап.
 6. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 7. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ

 

1. Засновником наукової ортопедії прйнято рахувати:

A Ніколя Анрі.*

B Амбруаза Паре.

C П’єра Фошара.

D Стенса.

E Шрота

2. Хто першим запропонував та запровадив використання фарфорових зубів в протезування?

А Дюшато, Дюбуа де Шеман *

B Фонуи

C Уайт

D Петмен

E Стенс.

3. Хто першим почав використовувати віск для зняття відбитків?

A. Пурман*

B. Фошар

C. Шрот

D. Шпей

E. Катц.

4. Хто використав вперше матеріал гіпс для виготовлення моделей зубних рядів?

А. Шрот

B. Стенс

C. Амбруаз Паре

D. Фошар

E. Пфафф.*

5. Які матеріали використовувались для виготовлення перших ортопедичних конструкцій в давні часи?

A. Гіпс

B. Віск

C. Дерево*

D. Фарфор

E. Пластмаси.

6. Хто з вчених запропонував кріпити знімні зубні протези за допомогою пружин, що в подальшому стали називатись його іменем?

A. Катц

B. Бетельман

C.Гофунг

D. Фошар *

E. Астахов.

7. Хто запропонував знімати відбитки з щелеп при допомозі відбиткової ложки?

A Шрот

B Шпей

C Агапов

D Рубінов

E Делабар. *

8. У якому році був створений перший артикулятор?

A. 1865 р.

B. 1805 р.*

C. 1840 р.

D. 1905 р.

E. 1967 р.

9. В ортопедичному відділенні стоматологічної поліклініки планується 12 лікарських посад. Скільки повинно бути посад медичних сестер?

A. 4 посади*

B. 1 посада

C. 2 посади

D. 3 посади

E. 5 посад.

10. У стоматологічній поліклініці організується ортопедичне відділення на 3 стоматологічних крісла. Яку площу (у м2) щонайменше повинне мати відведене для нього приміщення?

A. 21

B. 35

C. 28 *

D. 36

E. 42.

11. У стоматологічній поліклініці організується зуботехнічна лабораторія. Яку площу згідно санітарних вимог необхідно відвести на 1 працівника?

A. 3 м2

B. 5 м2

C. 6 м2

D. 4 м2 *

E. 7 м2.

12. Площа ортопедичного кабінету, в якому розміщено дві стоматологічні установки, складає 25 м2. Яка потрібна резервна площа для розміщення кожної додаткової установки?

A. 9 м2

B. 7,5 м2

C. 8 м2

D. 8,5 м2

E. 7 м2 *

13.При якій кількості міського населення встановлюється одна посада лікаря-стоматолога-ортопеда?A. Десять тисяч *

B. П'ять тисяч

C. П'ятнадцять тисяч

D. Двадцять тисяч

E. Двадцять п'ять тисяч.

14. Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопротезної допомоги. Який заклад охорони здоров’я повинен її здійснити?

A Обласна стоматологічна поліклініка *

B Міська стоматологічна поліклініка

C Медико-санітарна частина

D Дільнична лікарня

E Сільська амбулаторія.

15. Організується міська стоматологічна поліклініка для обслуговування 200 000 дорослого населення. Скільки посад лікарів-стоматологів повинно налічувати ортопедичне відділення?

A 5

B 20 *

C 15

D 10

E 30.

16. Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом “Іпін” і передано для знезараження. Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків.

A Дезоксон 0,1 %

B Гіпохлорид натрію 0,5 %

C Глутаровий альдегід 2,5 % рH 7,0-8,7 *

D Розчин перекису водню 6 %

E Розчин спирту 70 %.

17. Пацієнту С., проводиться протезування. Повні анатомічні компресійні двошарові відбитки знято еластичним силіконовим матеріалом “Спідекс”. Відбитки скеровано на знезараження 0,5\% розчином гіпохлориту натрію. Вкажіть необхідний час для успішної дезинфекції відбитків:

A 60 хв.

B 10 хв.

C 5 хв.

D 30 хв.

E 20 хв. *

18. Потовщиння компактної речовини верхньої щелепи, які розприділяють та передають жувальне напруження по щелепі та на кістки черепа називається:

A траекторіями

B трабекулами

C альвеолами

D контрфорсами *

E перицементом.

19. Контрфорси в/щ бувають:

A прямі та непрямі

B відкриті та закриті

C лобно-носові, виличні, крилопіднебінні, піднебінні*

D повні, неповні, часткові, переривчасті

E носовий, н/щелепний, зубний, очний, лобний.

20. Верхня щелепа являє собою:

А непарну кістку

B рухому кістку

C трубчасту кістку

D парну кістку. *

21. Точками прикріплення жувальних м’язів на верхній щелепі є:

‡агрузка...

A скулові відростки

B нема точок кріплення *

C тверде піднебіння

D нижній край очниці

E fossa canina.

22. Який контрфорс передає жувальний тиск від фронтальної групи зубів?

A виличний

B крилопіднебінний

C лобно-носовий *

D піднебінний

E всі з перелічених.

23. Верхня щелепа в собі має таку порожнину:

A лобну

B гайморову *

C порожнину рота

D очницю

Е суглобову – скронево-нижньощелепного суглобу.

24. Який контрфорс урівнуважує сили, що виникають під час жування у поперечному напрямку?

A піднебінний *

B крилопіднебінний

C виличний

D лобно-носовий

E всі з перелічених.

25. Перекладини губчатої речовини нижньої шелепи, розміщення яких залежить від функціонального навантаження називаються:

A контрфорсами

B трабекулами

C альвеолами

D траєкторіями *

E перицементом.

26. Нижня щелепа являє собою:

А рухому кістку *

B нерухому кістку

C трубчасту кістку

D парну кістку .

27. Кінцеве зрощення кістки відбувається:

А на шостий місяць внутріутробного розвитку

В до кінця першого року життя *

С до кінця другого року життя

D на дев’ятий місяць внутріутробного розвитку

E не зрощується.

28. Бугристість на зовнішній поверхні кута нижньої щелепи служить для:

A прикріплення внутрішнього крилоподібного м’язу

B прикріплення власне жувального м’язу *

C зміцнення кута нижньої щелепи

D прикріплення зовнішнього крилоподібного м’язу

E прикріплення заднього черевця двочеревцевого м’язу.

29. Бугристість на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи служить для:

A зміцнення кута нижньої щелепи

B прикріплення власне жувального м’язу

C прикріплення внутрішнього крилоподібного м’язу *

D прикріплення зовнішнього крилоподібного м’язу

E прикріплення заднього черевця двочеревцевого м’язу.

30. До м’язів жувального апарату відносять такі групи м’язів:

A жувальні

B мімічні

C жувальні і мімічні *

D інфрахіоїдні

E жувальні і інфрахіоїдні.

31. До м’язів жувального апарату, які приймають участь у рухах нижньої щелепи відносять такі групи м’язів:

A жувальні *

B мімічні

C жувальні і мімічні

D інфрахіоїдні

E жувальні і інфрахіоїдні.

32. Яка одна з точок прикріплення власне жувального м’язу:

A бугристість кута нижньої щелепи зсередини

B вилична дуга *

C суглобовий відросток нижньої щелепи

D вінцевий відросток нижньої щелепи

E внутрішня коса лінія нижньої щелепи.

33. Який м’яз приймає участь у опусканні нижньої щелепи:

A власне жувальний

B скроневий

C двочеревцевий, переднє черевце *

D двочеревцевий, заднє черевце

E внутрішній крилоподібний

34. Де кріпиться до нижньої щелепи скроневий м’яз:

A суглобовий відросток

B внутрішня бугристість кута

C зовнішня бугристість кута

D внутрішня коса лінія

E вінцевий відросток. *

35. Який з наведених м’язів має дві рухомі точки прикріплення:

A власне жувальний

B зовнішний крилоподібний

C внутрішний крилоподібний

D підборідно-підязиковий *

E скроневий.

36. Який м’яз здійснює рухи нижньої щелепи в горизонтальній площині:

A внутрішний крилоподібний

B зовнішний крилоподібний *

C власне жувальний

D підборідно-підязиковий

E скроневий.

37. Який м’яз при одномоментному скороченні переміщає нижню щелепу у сагітальній площині:

A власне жувальний

B скроневий

C внутрішний крилоподібний

D підборідно-підязиковий

E зовнішний крилоподібний. *

38. Яку функцію виконує круговий м’яз рота:

A звужує ротову щілину *

B тягне нижню губу до низу

C відтягує кут рота вверх і до зовні

D тягне верхню губу вверх

E витягує нижню губу вперед.

39. Наявність чого відносить скронево-нижньощелепний суглоб до діартрозів:

A щілини *

B диску

C капсули

D суглобових поверхонь

E зв’язок.

40. З яким м’язом з’єднаний суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглобу:

A внутрішний крилоподібний м’яз

B зовнішний крилоподібний м’яз *

C власне жувальний м’яз

D заднє черевце двочеревцевого м’язу

E скроневий м’яз.

41. Якою рідиною заповнений простір між суглобовими поверхнями скронево-нижньощелепового суглобу:

A амніотичною

B плевральною

C синовіальною *

D плазмою

E ротовою.

42. Скронево-нижньожелепний суглоб прийнято вважати інконгруєнтним. Яка ознака надає йому таку характеристику:

A рухи в різних площинах

B наявність суглобового бугорка

C наявність суглобового диска

D невідповідність розміру і форми головки до суглобової ямки *

E поділ диском на верхню та нижню частини.

43. Скронево-нижньожелепний суглоб прийнято вважати інконгруєнтним. Які фактори вирівнюють цю інконгруєнтність:

A суглобовий диск і капсула *

B суглобовий бугорок

C суглобовий бугорок і диск

D суглобова головка

E суглобова капсула.

44. Якого з нижче перерахованих анатомічних об’єктів не має скронево-нижньощелепний суглоб:

A зв’язочний апарат

B волокнистут сполучну тканину *

C диск

D капсулу

E суглобоау ямку.

45. Задня стінка суглобової ямки скронево-нижньощелепного суглобу є:

A гілка нижньої щелепи

B дуга скулової кістки

C скронева кістка *

D потилична кістка

E верхня щелепа.

46. Передня стінка суглобової ямки скронево-нижньощелепного суглобу є:

A вінцевий відросток нижньої щелепи

B скронева кістка

C скулова кістка

D потилична кістка

E скуловий відросток верхньої щелепи. *

47. Зубний ряд верхньої щелепи постійного прикусу має форму:

A півкола

B півовала

C півеліпса *

D параболи

E синусоїди.

48. Зубний ряд нижньої щелепи постійного прикусу має форму:

A параболи *

B півкола

C синусоїди

D півеліпса

E півовала.

49. В ортопедичній стоматології принято розрізняти базальну дугу, яка умовно проходить по:

A ріжучим поверхням фронтальних зубів та бугоркам бокових

B верхівкам коренів *

C екватору коронки зуба

D анатомічних шийках зубів

E клінічних шийках зубів.

50. У ортопедичній стоматології частину зуба, що виступає над яснами називають:

A клінічною коронкою *

B порожниною зуба

C анатомічною коронкою

D ріжучим краєм

E зубним бугорком.

51. За життя людини зміна зубів відбувається:

A жодного разу

B один раз *

C два рази

D три рази

E постійно протягом життя.

52. Який один із факторів стійкості зубного ряду:

A язик

B слизова оболонка

C цемент

D мімічні м’язи

E пародонт. *

53. Яка з дуг, що умовно розрізняють у ортопедичній стоматології є найбільшою за діаметом:

A зубна верхньої щелепи

B зубна нижньї щелепи

C базальна верхньої щелепи

D базальна нижньої щелепи *

E альвеолярні верхньої та нижньої щелеп.

54. Прикусом в ортопедичній стоматології прийнято називати:

A взаємовідношення між зубними рядами в стані центральної оклюзії *

B положення зубів у зубному ряді

C характер відкушування та пережовування їжі

D характер рухів нижньої щелепи

E сила змикання між щелепами

55. Прикуси бувають:

A верхньощелепні і нижньощелепні

B фізіологічні і патологічні *

C статичні і динамічні

D одномоментні і багаторазові

E часткові і повні.

56. Які з вказаних прикусів не відносяться до фізіологічних:

A ортогнатичний

B прямий

C опістогнатія

D зубоальвеолярна прогнатія

E прогнатія. *

57. Який з вказаних прикусів не відноситься до патологічних:

A прогенія

B глибокий

C глибоке перекриття *

D перехресний або косий односторонній

E перехресний або косий двосторонній.

58. Чим характеризуються патологічні прикуси:

A зміною кольору зубів

B дефектом твердих тканин зубів

C рухомістю зубів

D порушенням функції зубощелепної системи *

E відсутністю групи зубів.

59. Які з наведених зубів не має додаткового антагоніста:

A третій моляр верхньої щелепи *

B третій моляр нижньої щелепи

C центральний різець верхньої щелепи

D латеральний різець верхньої щелепи

E всі з наведених.

60. Глибокий прикус характеризується:

A відсутністю контактів між боковими зубами

B відсутністю ріжучобугоркового контакту *

C перекриттям нижніх фронтальних зубів верхніми

D зміщення дистально нижніх бокових зубів.

E перекриттям верхніми фронтальними нижніх на третину.

61. Прямий прикус відрізняється від ортогнатичного:

A напрямком альвеолярних гребенів

B відсутністю котактів між боковими зубами

C характером змикання бокової групи зубів

D відсутністю контактів між фронтальними зубами

E характером змикання фронтальної групи зубів. *

62. Відкритий прикус характеризується:

A травмою слизової зубами

B нижня щелепа висунута вперед по відношенню до верхньої

C затрудненим відкушуванням їжі *

D верхня щелепе черезмірно висунута вперед по відношенню до нижньої

E порушенням прикусу у трансверзальному напрямку.

63. Перехресний прикус характеризується:

A верхня щелепе черезмірно висунута вперед по відношенню до нижньої

B затрудненим відкушуванням їжі

C нижня щелепа висунута вперед по відношенню до верхньої

D порушенням прикусу у трансверзальному напрямку *

E травмою слизової зубами.

64. Змиканням зубів у ортопедичній стоматології прийнято називати:

A артикуляцією

B оклюзією *

C центральною оклюзією

D боковою оклюзією

E передньою оклюзією.

65. Всеможливі положення і переміщення нижньої щелепи по відношенню верхньої, що здійснюються при допомозі жувальних м’язів у ортопедичній стоматології назикається:

A артикуляцією *

B оклюзією

C центральною оклюзією

D боковою оклюзією

E передньою оклюзією.

66. Які з наведених ознак не характерні для стану відносного фізіологічного спокою:

A проміжок між фронтальними зубами

B жувальна мускулатура в стані мінімального напруження

C фронтальні зуби зімкнуті *

D губи зімкнуті

E почергове скорочення різних груп волокон м’язів.

67. Кривою Шпеє в ортопедичній стоматології називають:

A форму зубного ряду нижньої щелепи

B форму зубного ряду верхньої щелепи

C трансверзальну криву

D сагітальну криву *

E форму твердого піднебіння.

68. Кривою Уілсона в ортопедичній стоматології називають:

A трансверзальну криву *

B форму зубного ряду верхньої щелепи

C форму зубного ряду нижньої щелепи

D форму твердого піднебіння

E сагітальну криву

69. Яка з наведених ознак не характерна для центральної оклюзії:

A рівномірне і одномоментне скорочення м’язів піднімачів

B головка нижньої щелепи біля вершини суглобового бугорка *

C головка нижньої щелепи на скаті суглобового бугорка, біля основи

D середня лінія лиця співпадає з лінією між центральними різцями

E максимальна кількість контактів між зубами.

70. У стані відносного спокою нижня щелепа опускається, і відстань між фронтальними зубами обох щелеп в середньому прийнято рахувати:

A 1-2мм

B 2-3 мм *

C 3-4 мм

D 4-5 мм

E 5-6 мм

71. Яка знаведених ознак не характерна для передньої оклюзії:

A двустороннє скорочення латеральних криловидних м’язів

B головка нижньої щелепи біля вершини суглобового бугорка

C головка нижньої щелепи на скаті суглобового бугорка, біля основи *

D середня лінія лиця співпадає з лінією між центральними різцями

E нижня щелепа висунута до переду.

72. При максимально відкритому роті відстань між нижніми і верхніми різцями у дорослої людини в середньому рівна:

A 3,5 см

B 4 см

C 4,5 см *

D 5 см

E 5,5 см

73. Які м’язи при скороченні переміщають нижню щелепу у сагітальній площині:

A власне жувальні

B скроневі

C внутрішні крилоподібні

D підборідно-підязикові

E зовнішні крилоподібні. *

74. Кут суглобового сагітального шляху за даними Гізі рівний:

A 23º

B 33º *

C 43º

D 53º

E 63º.

75. Кут сагітального різцевого шляху за Гізі рівний:

A 10-20º

B 20-30º

C 30-40º

D 40-50º *

E 50-60º.

76. Триточковий контакт за Бонвілем виникає при:

A положенні нижньої щелепи у передній оклюзії *

B положенні нижньої щелепи у центральній оклюзії

C положенні нижньої щелепи у задній оклюзії

D положенні нижньої щелепи у боковій правій оклюзії

E положенні нижньої щелепи у боковій лівій оклюзії.

77. Який м’яз приймає участь у опусканні нижньої щелепи:

A власне жувальний

B скроневий

C двочеревцевий, переднє черевце *

D двочеревцевий, заднє черевце

E внутрішній крилоподібний

78. Кут трансверзального різцевого шляху в середньому рівний:

A 12-14°

B 15-17°

C 45-47°

D 100-110° *

E 120-130°.

79. Кут трансверзального суглобового шляху в середньому рівний:

A 12-14°

B 15-17° *

C 45-47°

D 100-110°

E 120-130°.

80. Скільки фаз у схемі руху нижньої щелепи за Гізі при розжовуванні їжі:

A 2

B 3

C 4 *

D 5

E 6.

81. Кожна з сторін трикутника Бонвіля має довжину:

A 10 см *

B 20 см

C 30 см

D 40 см

E 50 см.

82. Який уявний кут у біомеханіці рухів нижньої щелепи прийнято називати готичним:

A кут сагітального різцевого шляху

B кут трансверзального різцевого шляху *

C кут сагітального суглобового шляху

D кут трансверзального суглобового шляху

E внутрішній кут трикутника Бонвіля.

83. Який уявний кут у біомеханіці рухів нижньої щелепи прийнято називати кутом Бенета:

A кут сагітального різцевого шляху

B кут трансверзального різцевого шляху

C кут сагітального суглобового шляху

D кут трансверзального суглобового шляху *

E внутрішній кут трикутника Бонвіля.

84. При бокових рухах нижньої щелепи прийнято виділяти робочу сторону щелепи. Робочою стороною називають таку сторону де:

A зуби встановлюються одноіменними бугорками *

B зуби встановлюються різнойменними бугорками

C звична для людини сторона жування

D немає видалених зубів

E відсутні болі при жуванні.

85. У якій фазі жувального циклу за Гізі відбувається трансверзальний рух нижньої щелепи:

A у першій і другій

B у другій і третій

C у другій і четвертій *

D у третій і четвертій

E в усіх фазах.

86. До суб’єктивних методів обстеження відносять:

A оцінка сану зубів

B пальпаторне обстеження скроневонижньощелепного суглобу

C скарги *

D оцінка стану слизової

E обстеження жувальних м’язів.

87. До об’єктивних методів обстеження відносять:

A анамнез життя

B обстеження ротової порожнини *

C анамнез хвороби

D скарги

E суб’ктивний стан.

88. Проводячи обстеження пацієнта, лікар повинен у анамнезі хвороби з’ясувати:

A які відчуття супроводжуються при даній хворобі

B давність виникнення захворювання *

C болючість при пальпації ураженої ділянки

D шкідливі фактори роботи, які впливали на виникнення хвороби

E усе з наведеного.

89. При обстеженні, збираючи анамнез життя пацієнта, лікар повинен з’ясувати:

A які відчуття супроводжуються при даній хворобі

B давність виникнення захворювання

C болючість при пальпації ураженої ділянки

D шкідливі фактори роботи, які впливали на виникнення хвороби*

E усе з наведеного.

90. На прийомі у лікаря стоматолога-ортопеда під час маніпуляцій у пацієнта почався напад епілепсії – судоми. Приступ вдалось ліквідувати. Яку помилку допустив при обстеженні лікар:

A погано зібрав скарги

B погано з’ясував анамнез захворювання

C не достатньо ефективно провів зовнішньоротовий огляд

D погано з’ясував анамнез життя *

E усе з наведеного.

91. При обстеженні ротової порожнини і зокрема зубних рядів було з’ясовано, що зубний ряд верхньої щелепи постійного прикусу має форму:

A півкола

B півовала

C півеліпса *

D параболи

E синусоїди.

92. При обстеженні ротової порожнини і зокрема зубних рядів було з’ясовано, що зубний ряд нижньої щелепи постійного прикусу має форму:

A параболи *

B півкола

C синусоїди

D півеліпса

E півовала.

93. Обстежуючи зубні ряди верхньої та нижньої щелеп при допомозі стоматологічного дзеркала та зонда визначили, що міжзубні контакти розміщуються:

A біля клінічної шийки зуба

B біля анатомічної шийки зуба

C у місцях змикання зубів верхньої та нижньої щелеп

D посередині коронки зуба

E поблизу оклюзійної поверхні зубів. *

94. Жувальний тиск визначається при допомозі такого методу як:

A мастікаціографія

B гнатодинамометрія *

C електроодонтометрія

D жувальними пробами

E одонтопарадонтограмою за Курляндским.

95. Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології. Жувальну ефективність планується визначити за методом Рубінова. Якої ваги горіх слід дати досліджуваному:

A 0,3 г

B 0,5 г

C 0,6 г

D 0,7 г

E 0,8 г. *

96. Хворий років звернувся з приводу протезування зубів. Для вибору метода ортопедичного лікування визначається індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ). Хто запропонував його визначення:

A Мілікевич В.Ю. *

B Копєйкін В.М.

C Щербаков О.С.

D Курляндський В.Ю.

E Гаврилов Є.І.

97. Хворий 52 років звернувся зі скаргами на металевий присмак у роті та печію язика. Визначили, що доцільно провести вимірювання електропотенціалів в ротовій порожнині. Яке обстеження зможе це визначити:

A оклюзіографія

B гнатодинамометрія

C мастикаціографія

D гальванометрія *

E електроміографія.

98. Жінка 18 років звернулась в зв'язку з побутовою травмою обличчя. Для правильного встановлення діагнозу потрібно визначити життєздатність пульпи 21 зуба. Яке дослідження необхідно провести:

A термометрію

B рентгенографію

C електроодонтометрію *

D люмінесцентну діагностику

E реографію.

99. Хворий Т., 35 років лікар рекомендує зробити оклюзійне пришліфовування зубів. Який метод найбільш об’єктивний для визначення топографії пришліфовування?

A мастикаціографія

B рентгенографія

C гнатодинамографія

D жувальна проба за Рубіновим

E оклюзіографія. *

100. Пацієнту в клініці ортопедичної стоматології потрібно визначити характер змикання зубів у центральній оклюзії. Який із перелічених методів обстеження слід використати:

A гнатодинамометрію

B аналіз діагностичних моделей щелеп *

C мастикаціографію

D рентгенографію

E електроміографію.

101. Як називається метод реєстрації жувальних рухів нижньої щелепи:

A електроміографія

B мастікаціографія *

C ЕОД

D реографія

E гальванометрія.

102. Краї відбиткової ложки можна подовжити за допомогою:

A гіпсом

B лейкопластирем

C цементом для фіксації

D картоном

E воском *.

103. При знятті анатомічного відбитку з верхньої щелепи ложку притискають:

A ззаду доперед *

B зпереду дозаду

C зправа наліво

D зліва направо

E рівномірно по всій площині.

104. При знятті анатомічного відбитку з нижньої щелепи ложку притискають:

A ззаду допереду

B зпереду дозаду *

C зправа наліво

D зліва направо

E рівномірно по всій площині.

105. Перфорації у відбитковій ложці потрібні для:

A контролю кількісті матеріалу, що витискається

B контроль для замішування, щоб не витікав через перфорації

C доступу повітря, з метою швидшої кристалізації

D кращої ретенції відбиткової маси до ложки *

E економії матеріалу при виготовленні ложки.

105. При знятті відбитків найбільш частим ускладненням є:

A сльозотеча

B виникнення рвотного рефлексу *

C головокружіння

D втрата свідомості

E виникнення судом.

107. Відбиткові ложки бувають:

A стандартні та індивідуальні *

B робочі та допоміжні

C анатомічні та функціональні

D компресійні та декомпресійні

E діагностичні та контрольні.

108. При знятті відбитка у пацієнта виникли позиви на рвоту. Що потрібно зробити для того, щоб продовщити знімати відбиток:

A опустити спинку крісла

B нахилити голову пацієнта вниз

C вийняти відбиток з рота і ще раз розпочати зняття

D дати вдихнути нашатирний спирт

E злегка нахилити голову вперед і рекомендувати дихати носом. *

109. Вкажіть матеріал з хімічною формулою СаSO4 х 2Н2О:

A природний гіпс *

B дентол

C віск

D медичний гіпс

E репін.

110. Пацієнтка С., 36 років звернулася до клініки з метою протезування. Після обстеження було прийнято рішення виготовити протез на 17 зуб. Під час приготування розчину для відбитку з гіпсу слід використовувати:

A 1 % розчин кухонної солі

B 2 % розчин кухонної солі

C 3 % розчин кухонної солі *

D 5 % розчин кухонної солі

E 7 % розчин кухонної солі

111. Пацієнт Н., звернувася з метою протезування. Лікар – ортопед стоматолог при знятті відбитків з гіпсу використав водний розчин NaCl, для того щоб:

A надати смак відбитковому матеріалу

B прискорити кристалізацію гіпсу *

C сповільнити кристалізацію гіпсу

D зміцнити відбиток

E для кращого виведення з ротової порожнини.

112. Цинкоксидевгенолові відбиткові матеріали прийнято застосовувати для:

A зняття відбитку при рухомих зубах

B зняття відбитку при наявності на щелепі 2-6 зубів

C зняття відбитку при наявності на щелепі 6-10 зубів

D зняття відбитку при наявності на щелепі 10-16 зубів

E зняття відбитку з беззубих щелеп *.

113. Гіпс твердості якого класу використовується для зняття відбитків:

A I класу *

B II класу

C III класу

D IV класу

E V класу.

114. В якому році Стенс запропонував використовувати свій відбитковий матеріал, в подальшому названий його іменем:

A 1826 р.

B 1836 р.

C 1846 р.

D 1856 р. *

E 1866 р.

115. Який з запропонованих термопластичних матеріалів був використаний вперше:

A стенс

B ортокор

C гутаперча *

D дентафоль

E маса Керра.

116. Одним з етапів виготовлення повного знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття функціонального відбитка. Яким із перерахованих матеріалів проводиться функціональне оформлення країв індивідуальної ложки:

A масою Келлі

B дентолом

C репіном

D гіпсом

E ортокором. *

117. Хто вперше запропонував ідею і методику зняття функціонального відбитку:

A Гербст

B Шрот *

C Стенс

D Делабар

E Пфафф.

118. Які з перерахованих відбиткових мас не належать до термопластичних:

A стенс

B дентол *

C дентафоль

D МСТ-03

E ортокор.

119. Які з наведених нижче недоліки притаманні альгінатним відбитковим матеріалам:

A розчинність в слині

B неточність відбитка

C неприємний смак

D низька еластичність

E висока усадка. *

120. Альгінатні відбиткові матеріали – це відбиткові матеріали, які виготовлені на основі:

A окису цинку

B каоліну

C альгінату натрію *

D карбонату натрію

E тальку.

121. З відбитку отриманому з альгінатних відбиткових мас модель повинна бути виготовлена не пізніше:

A 2 годин

B 24 годин

C 2 діб

D відразу ж *

E не має значення.

122. При знятті відбитків альгінатними масами, яку особливість повинна мати відбиткова ложка:

A бути повною

B бути індивідуальною

C бути перферованою *

D бути металевою

E бути пластмасовою.

123. Хто вперше запропонував використати гіпс у якості відбиткового матеріалу:

A Двінел *

B Стенс

C Пфафф

D Пурман

E Полер.

124. Яку речовину було вперше використано, як відбитковий матеріал:

A парафін

B глина

C гіпс

D віск *

E пластилін.

125. Перфорації у відбитковій ложці при знятті відбитку силіконовими матеріалами потрібні для:

A контролю кількісті матеріалу, що витискається

B зменшення тиску на протезне ложе

C доступу повітря, з метою швидшої кристалізації

D кращої ретенції відбиткової маси до ложки *

E економії матеріалу при виготовленні ложки.

126. Які з наведених нижче недоліки притаманні силіконовим відбитковим матеріалам:

A погана адгезія до ложки *

B неточність відбитка

C неприємний смак

D низька еластичність

E висока усадка.

127. Силіконові відбиткові матеріали – це відбиткові матеріали, які виготовлені на основі:

A окису цинку

B каоліну

C альгінату натрію

D карбонату натрію

E каучуку. *

128. До якої групи відноситься відбитковий матеріал “Стенс”

A альгінатної

B силіконової

C цинкоксидевгенолової

D термопластичних *

E гіпсів.

129. З якою метою на етапі виготовлення ортопедичних конструкцій використовують гідроколоїдні матеріали:

A для зняття відбитків в порожнині рота

B для моделювання

C для дублювання моделей *

D для виготовлення моделей

E для насичення водою гіпсової моделі .

130. Хворому 38 років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі. Яку масу можна використовувати для дублювання:

A гелін *

B стомапласт

C стомальгін

D ортокор

E дентафоль

131. Хворому у клініці ортопедичної стоматології виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Виготовлення суцільнолитого каркасу планується на вогнетривкій моделі. З якого матеріалу, на Вашу думку, потрібно виготовити модель:

A гіпс

B стомафлекс

C стенс

D ортокор

E силамін. *

132. Якими властивостями повинні володіти маси для виготовлення вогнетривких моделей:

A бути дуже твердими

B мати приємний смак

C бути термічно стійкими *

D не розширятися при нагріванні

E використовуватися декілька разів.

133. На основі якого матеріалу виготовляють гідроколоїдні дублювальні матеріали:

A силікону

B агару *

C альгінату натрію

D води

E гіпсу.

134. До якої групи відбиткових матеріалів відноситься матеріал Спідекс:

A альгінатної

B силіконової *

C цинкоксидевгенолової

D термопластичних

E гіпсів.

135. З якою метою потрібне розширення вогнетривкої моделі при нагріванні:

A щоб компенсувати усадку металу *

B для зручності в роботі із більшою моделлю

C стає міцнішою

D утворюються пори, які потрібні для проникнення затверджувача

E побічний ефект, який не використовується.

136. До якої групи відноситься відбитковий матеріал “Стомафлєкс”

A альгінатної

B силіконової *

C цинкоксидевгенолової

D термопластичної

E гіпсів.

137. До якої групи відноситься відбитковий матеріал “Ypeen”

A термопластичної

B силіконової

C цинкоксидевгенолової

D альгінатної *

E гіпсів.

138. Робочі моделі використовують для:

A виготовлення ортопедичних конструкцій *

B встановлення діагнозу

C планування ортопедичних конструкцій

D моделювання оклюзійної поверхні протезу

E навчальних цілей.

139. Під яким кутом вигнута нижня рама оклюдатора:

A 90°-100°

B 100°-110° *

C 110°-120°

D 120°-130°

E 130°-140°.

140. До якої групи матеріалів відносять воски:

A конструкційні

B моделювальні *

C формуючі

D ізолюючі

E флюси.

141. Якого виду воску не має:

A тваринного

B рослинного

C лишайникового *

D мінерального

E синтетичного.

142. До тваринних восків відносять:

A карнаубський

B монтаний

C стеарин *

D канделільський

E японський.

143.До рослинних восків відносять:

A стеарин

B озокерит

C монтанний

D японський *

E парафін.

144.Які з нижче перерахованих восків відносять до мінеральних:

A парафін *

B японський

C канделільський

D бджолиний

E карнаубський.

145. Воскові композиції створюють для:

A отримання широкої гами кольорів восків

B економії бджолиного воску

C отримання певних властивостей *

D здешевлення виробництва

E збільшення терміну придатності.

146. На основі якого воску виготовлено більшість воскових композицій:

A японського

B парафіну *

C карнаубського

D монтанного

E бджолиного.

147. Віск-парафін отримують головним чином:

A з бджолиних сот

B з листків пальм

C з деревини

D при переробці нафти *

E з плодів дерев.

148. До недоліків пластмас холодної полімеризації належать:

A тривалість полімеризації

B високий вміст залишкового мономеру *

C погано піддаються механічній обробці

D складність технології застосування

E дорогі у використанні.

149. Який вид робіт не виконують з пластмас холодної полімеризації:

A постійні протези *

B тимчасові протези

C перебазування протезів

D лагодження протезів

E індивідуальні ложки.

150. Мономер акрилової пластмаси за хімічним складом це:

A альгінова кислота

B гутаперча

C метиловий ефір метакрилової кислоти *

D каучук

E поліметилметакрилат.

151. Полімер акрилової пластмаси за хімічним складом це:

A альгінова кислота

B гутаперча

C метиловий ефір метакрилової кислоти

D каучук

E поліметилметакрилат. *

152. Які недоліки використання каучуку для базисів знімних протезів:

A низька міцність

B погана технологічність

C висока собівартість

D висока пористість *

E токсичність в ротовій порожнині.

153. Яких стадій у дозріванні пластмасового тіста немає:

A піскоподібної

B ниткоподібної

C тісоподібної

D гумоподібної

E пластмасоподібної. *

154. Яка стадія дозрівання пластмасового тіста найкраща для формування:

A піскоподібна

B ниткоподібна

C тістоподібна *

D гумоподібна

E будь яка.

155. Які пластмаси належать до базисних:

A протакрил

B фторакс *

C синма М

D редонт

E отосил.

156. Які пластмаси належать до пластмас гарячої полімеризації:

A етакрил *

B протакрил

C корбодент

D редонт

E молосил.

157. Газова пористість у пластмасі виникає при:

A малому тиску в кюветі

B пробному відкриванні форм при пересуванні

C надлишку мономеру

D швидкому зростанні температури всередині кювети *

E недостатній кількості мономеру.

158. Які пластмаси належать до пластмас холодної полімеризації:

A акрел

B редонт *

C синма М

D етакрил

E фторакс.

159. Яку пластмасу використовують для виготовлення незнімних мостоподібних протезів:

A синма М *

B фторакс

C протарил

D акрилоксид

E карбодент.

160. Гранулярна пористість у пластмасі виникає при:

A малому тиску в кюветі

B пробному відкриванні форм при пересуванні

C надлишку мономеру

D швидкому зростанні температури всередині кювети

E недостатній кількості мономеру. *

161. З якою метою не використовують кераміку в стоматології:

A виготовлення вкладок

B облицювання каркасів незнімних протезів

C виготовлення коронок

D виготовлення базисів знімних протезів *

E виготовлення штучних зубів в знімних протезах.

162. Кварц у керамічній масі надає їй:

A зменшення текучості

B колір

C твердість *

D гладку поверхню

E еластичність.

163. Польовий шпат у керамічній масі надає їй:

A зменшення текучості

B колір

C твердість

D гладку поверхню *

E еластичність.

164. Каолін у керамічній масі надає їй:

A зменшення текучості *

B колір

C твердість

D гладку поверхню

E еластичність.

165. Тугоплавка керамічна маса використовується для:

A вкладок

B фабричного виготовлення штучних зубів *

C коронок

D облицювання мостоподібних протезів

E всіх вище вказаних.

166. З’єднання металу з керамікою відбувається за рахунок:

A хімічного звязку *

B механічних пунктів ретенції

C тиском при формуванні

D механічного сполучення при плавленні

E усіх вище вказаних.

167. До конструкційних матеріалів належать:

A гіпси

B пластмаси *

C відбиткові матеріали

D воскові композиції

E формувальні суміші

168. Чому в ортопедичній стоматології використовують сплави, а не чисті метали:

A тільки сплави відповідають фізико-хімічним та технологічним вимогам до конструкційних матеріалів *

B сплави легше піддаються механічній обробці

C сплави дешевші

D чисті метали важко виділити з руд

E чисті метали мають високу температуру плавлення.

169. Температура плавлення золота:

A 1076ºС

B 1100ºС

C 1064ºС *

D 1000ºС

E 1200ºС.

170. Чим досягається підвищення механічних властивостей сплавів золота:

A додаванням срібла

B додаванням вісмуту

C додаванням кадмію

D додаванням платини *

E додаванням нікелю

171. Які з наведених нижче металів зустрічаються в природі в чистому вигляді:

A мідь

B залізо

C титан

D срібло

E платина. *

172. Афінаж це:

A виготовлення коронок із золота

B виділення чистого золота із металевих сумішей *

C виготовлення золотого сплаву

D насичення золота сріблом

E насичення золота міддю.

173. Сплав золота 900-ї проби використовують для:

A спаювання частин протезів

B виготовлення каркасів бюгельних протезів

C виготовлення кламерів

D виготовлення коронок *

E для виготовлення вкладок.

174. Сплав золота 750-ї проби використовують для:

A спаювання частин протезів

B виготовлення каркасів бюгельних протезів *

C виготовлення штампованих коронок

D відливання дисків для виготовлення коронок

E відливання зливків для виготовлення проміжної частини мостоподібного протезу.

175. Антикорозійна стійкість нержавіючої сталі забезпечується вмістом:

A хрому *

B нікелю

C титану

D молібдену

E срібла.

176. Температура плавлення нержавіючої сталі:

A 1100º С

B 1250º С

C 1300º С

D 1450º С *

E 1500º С.

177. Марка нержавіючої сталі 1Х18Н9Т використовується для виготовлення:

A вкладок

B литих коронок

C штампованих коронок *

D литих мостоподібних протезів

E каркасів знімних протезів.

178. Температура плавлення КХС:

A 1450º С

B 1600º С

C 1520º С

D 1460º С *

E 1500º С.

179. Лігатурні метали використовуються для:

A виготовлення коронок

B наданя певних властивостей сплавам *

C виготовлення лігатур

D очищення сплавів від шкідливих речовин

E як основу для створення нового сплаву.

180. До якої групи матеріалів відносять сплави металів:

A конструкційні *

B моделювальні

C формуючі

D відбиткові

E абразивні.

181. Якою з перерахованих властивостей не повинні володіти воскові композиції:

A не бути шкідливими при роботі в ротовій порожнині та лабораторії

B мати хороші пластичні якості в певних умовах

C мати достатню пружність та твердість по завершенню моделювання

D не деформуватися, мати малий відсоток усадки

E мати високий залишок після вигорання. *

182. У якій класифікації закладено коефіцієнт руйнування зуба для вибору конструкції, яка відновлює коронкову частину зуба:

A Гавлілова

B Блека

C Гофунда

D Мілікевича *

E Бетельмана.

183. Який коефіцієнт ІРОПЗ дозволяє виготовлення в якості конструкції для відновлення коронкової частини зуба вкладку:

A до 0,55

B 0,55-0,6 *

C 0,6-0,8

D 0,8-1,0

E 1,0 і більше.

184. З яких матеріалів не виготовляються вкладки:

A цементи *

B сплави металів

C кераміка

D пластмаси

E композити.

185. Які з перерахованих захворювань не є показом до виготовлення вкладок:

A карієс

B флюороз

C відсутність зуба *

D механічна травма

E клиновидний дефект

186. Який коефіцієнт ІРОПЗ дозволяє виготовлення в якості конструкції для відновлення коронкової частини зуба куксову вкладку:

A до 0,55

B 0,55-0,6

C 0,6-0,8

D 0,8-1,0 *

E 1,0 і більше.

187. У пацієнта В., індекс руйнування зуба становить 0,9, тканини кореня тверді, за даними рентгенографії канал запломбовано до верхівки, хронічних запальних процесів періодонту не виявлено. Яка із перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба?

A напівкороку

B штучну коронку

C вкладку

D штифтову *

E вінір

188. Хвора Д., 39 р., звернулася до клініки з метою протезування. Об‘єктивно: коронка 23 зуба зруйнована на 2/3 висоти, кукса виступає над рівнем ясен на 3 мм. На рентгенограмі канал кореня запломбовано до верхівки. Вирішено виготовити штифтову конструкцію. На яку глибину слід розкрити канал кореня зуба під дану конструкцію?

A на 2/3 висоти майбутньої конструкції

B на 2/3 довжини кореня *

C на 3/4 довжини кореня

D на 1/3 довжини кореня

E на всю глибину канала

189. Хвора скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі і чищення зубів з області штампованої коронки, що виготовлена 2 тижні тому. Коронка, заходить під ясеневий край на 1-1,5 мм, при доторкуванні кровоточить. Перкусія слабо болісна. Яка тактика лікаря у даному випадку.

A Провести полоскання

B Розкрити коронку через жувальну поверхню

C Дати можливість хворій звикнути до протезу

D Зняти коронку і провести лікування крайового пародонту

E Зняти коронку і виготовити нову. *

190. Хворій виготовляється пластмасова коронка на 22 зуб. Отримані робочий та допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним.

A Відливання гіпсової моделі *

B Моделювання коронки із воску

C Гіпсовка моделі в кювєту

D Заміна воску на пластмасу

E Обробка, полірування коронки.

191. Після полірування металевої штампованої коронки лікар виявив отвір на бугорці штампованої коронки. Яка тактика лікаря в такому випадку.

A Запаяти отвір в корорнці

B Зацементувати коронку

C Покрити захисним покриттям

D Виготовити нову коронку *

E Зацементувати коронку на акрилоксид.

192. Пацієнту виготовляють пластмасові коронки. На якому рівні по відношенню до краю ясен необхідно розташувати уступ.

A Нижче краю ясен на 1 мм

B Вище краю ясен на 1,5 мм

C Вище краю ясен на 1 мм

D Нижче краю ясен на 0,5 мм

E На рівні краю ясен. *

193. Юнак протезується штучною коронкою в зв'язку з відломом 1/3 коронкової частини центрального різця. Яку коронку слід вважати найкращою.

A пластмасову

B телескопічну

C металокерамічну *

D бюгельну

E металеву.

194. Яким відбитковим матеріалом слід знімати допоміжний відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

A альгінатним *

B термрпластичним

C гіпсами

D силіконовим

E цинкоксидевгенольними.

195. Пацієнтці виготовляється металокерамічна коронка. Отримані робочий та допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним.

A виготовлення воскового ковпачка

B виготовлення розбірної моделі *

C глазурування

D литво

E нанесення керамічної маси на ковпачок.

196. Пацієнтка скаржиться на зміну кольору 11 зуба. В анамнезі алергія на пластмасу. Яку з перерахованих коронок доцільно застосувати

A штамповану

B литу

C металопластмасову

D пластмасову

E металокерамічну. *

197. Яким відбитковим матеріалом слід знімати робочий відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

A альгінатним

B термрпластичним

C гіпсами

D силіконовим *

E цинкоксидевгенольними.

198. Які складові частини має мостоподібний протез:

A опори, проміжна частина *

B опори, зовнішня частина

C опори

D проміжна і зовнішня частина

E опори, проміжна і зовнішня частина.

199. Пацієнту припасовують каркас суцільнолитого мостоподібного протезу. Який наступний етап у виготовленні даної конструкції:

A зняття відбитка

B виготовлення облицювання *

C препарування опорних коронок

D виготовлення моделей

E фіксація готового протезу.

200. Яким відбитковим матеріалом слід знімати допоміжний відбиток для виготовлення суцільнолитого мостоподібного протезу.

A альгінатним *

B термрпластичним

C гіпсами

D силіконовим

E цинкоксидевгенольними.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.281 сек.)