АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова верстата

Читайте также:
 1. БАБА ПРІСЬКА І ПЕРЕБУДОВА
 2. Будова вірусу гепатиту С
 3. Будова деаераторів атмосферного і підвищеного тиску.
 4. Будова дизельного двигуна
 5. Будова і властивості напівпровідників
 6. Будова і властивості полімерів
 7. Будова і принцип роботи порта принтера
 8. Будова і принцип роботи пристрою
 9. Будова і принцип роботи тахеометру
 10. Будова й робота зварювального напівавтомата
 11. Будова прицілу

Загальний вигляд зубодовбального верстата мод.5В12 подано на рис.1.

Основні вузли верстата (рис. 1): А - нижня частина станини; Б - верхня частина станини; В - шпиндельна головка; Г - стіл; Д - привод верстата.

Органи керування (рис. 1): 1 - квадрат валика для ручного обертання приводного вала; 2 - квадрат зміни довжини шатуна; 3 - гайка кріплення шатуна; 4 - квадрат валика для ручного горизонтального переміщення шпиндельної головки; 5 - квадрат валика для ручного обертання кулачка врі­зання; 6 - рукоятка для реверсу обертання і від'єднання шпинделя від кіне­матичного ланцюга верстата;

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 

 


7 - кнопкова станція; 8 - квадрат валика для вста­новлення глибини врізання; 9 - квадрат валика для ручного обертання шпинделя; 10 - гайка кріплення встановленого положення шпиндельної головки.

 

 

Розрахунок настройки кінематичних ланцюгів верстата

Настроювання зубодовбального верстата полягає в підготовці його кінематичних ланцюгів для забезпечення узгоджених рухів робочих органів із заданими швидкостями.

Настроюються такі кінематичні ланцюги: головного руху; ділення й обкатки; колових подач; радіальних подач

Для розрахунку настройки кожного кінематичного ланцюга визначають кінцеві ланки, кінцеві розрахункові переміщення цих ланок, складають рівняння кінематичного балансу ланцюга, з якого виводять формулу для визначення параметра органа настройки ланцюга.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 

 


 

Розрахунок настройки кінематичного ланцюга головного руху

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Кінцевими ланками кінематичного ланцюга головного руху є (рис. 2) вал електродвигуна і шпиндель з довбяком. Шпиндель 6 приводиться в рух за допомогою кривошипного диска 1. Тому кількість подвійних ходів за хвилину довбяка дорівнює кількості обертів за хвилину кривошипного диска. У даному випадку розрахунковими переміщеннями ланцюга є:

nед хв-1 nдnх / хв.

 

Рівняння кінематичного балансу для цих розрахункових переміщень має вигляд:

nед = nпх (1.1)

деnед - частота обертання вала електродвигуна,хв.-1; D1 і D2- діаметри ведучого і веденого чотириступеневих шківів клинопасової передачі; nпх - кількість подвійних ходів за хвилину довбяка.

Коли кількість подвійних ходів довбяка відома, швидкість різання визначають за формулою:

(1.2)

 

де L - довжина ходу довбяка, мм, яка, у свою чергу, визначають за формулою:

L= 5/4 .b=5/4*65= 71 (1.3)

або

L=b + 2h=65+2*3=71 мм (1.4)

де b - довжина зубця нарізуваного колеса, мм; h - 2... 5 - перебіг, мм.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Довжина ходу довбякаL регулюється через зменшення або збільшення радіусу обертання вісі кривошипного пальця 8 за допомогою гвинта 9 (рис. 2), змонтованого в кривошипному диску 1.

Середня швидкість різання при обробці зубчастих коліс на зубодовбальному верстаті визначається за формулою:

vp=vm*Kv=25*.1,4=35м/хв (1.5)

vm,Kv - табличні значення рекомендованої швидкості різання і поправкового коефіцієнта на матеріал, величини яких вибирають з табл.1 і 2.

vm = 25 м/хв.; Sm= 0,25 мм; Kv= 1,4; Ks= 1,2

З формул (1.2) і (1.5) випливає, що розрахункова кількість подвійнихходів:

(1.6)

Таблиця 1 - Рекомендовані швидкості різання і колові подачі для зубодовбальних верстатів

Параметри різання Модуль m,мм
1…2 2…3 3,5…4 6…6,5
Кількістьзубців колеса, щонарізується
До 20 Понад 20 До20 Понад 20 До 20 Понад 20 До 20 Понад 20
Швидкістьрізання м/хв 20 22 22 25 20 23 22 24
Колова подача на подвійнийхід ,мм 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,15 0,20

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Примітка: в таблиці 1 наведено параметри різання для стійкості довбяка Т = 400 хв. Щоб підвищити стійкість інструмента, під час проведення лабораторних робіт наведені параметри слід зменшити у два рази.

На підставі рівняння (1.1) та з урахуванням діаметрів шківів чотириступеневих шківів клинопасової передачі всього на зубодовбальному верстаті моделі 5В12 можна одержати такі чотири числа подвійних ходів довбяка за хвилину: 200, 315, 425,600.

nпх= 200

Таблиця 2 – Поправочні коефіцієнти на матеріал, Кv, Ks

Коефіцієнти Матеріал
Сталь Чавун
30Х 40Х 35,45
Для швидкостірізання, 1,0 1,0 1,1 1,4
Для коловоїподачі, 0,9 1,05 1,3 1,2

Обчисливши за формулою (1.6) з урахуванням табл. 1.1, 1.2 і примітки до них розрахункове число подвійних ходів довбяка і підібравши одне з чотирьох чисел подвійних ходів довбяка (200, 315, 425, 600), яке найбільше придатне до розрахованого значення (nnx=200), переставляємо паси у відповідні рівчаки ступеневих шківів привода верстата.

 

Розрахунок настройки ланцюга колових подач

Кінцевими ланками кінематичного ланцюга колових подач є (рис. 2) кривошипний вал І і шпиндель з довбяком 6. Цей ланцюг зв'язує обертання кривошипного вала і обертання довбяка. У даному випадку розрахунковими переміщеннями є:

1 об.кр.в. —>Sk мм/об.

Рівняння кінематичного балансу ланцюга колових подач має такий вигляд:

1 об.кр.в Пmzd=sk

Розв'язуючирівняння (1.7) відносно передаточного числа гітаризміннихколіс одержуєморозрахункову формулу ланцюгаколових подач: (1.8)

деа11 - числа зубців змінних зубчастих коліс гітари колових подач; т- модуль нарізуваного зубчастого колеса, мм; Sk - колова подача на одинподвійний хід довб яка, мм.

Колову подачу визначають за формулою:

(1.9)

де –smі ks табличні значення колової подачі й поправкового коефіцієнта на колову подачу, величини яких вибирають з табл. 1, 2.

Змінні зубчасті колесі а11 гітари колових подач установлюються на вали з постійною міжосьовою відстанню. Тому при модулі змінних коліс т =3,25 мм для моделі верстата 5В12 сума чисел зубців цієї пари:

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
а11 = 110(1.10)

Розв'язуючи разом два рівняння (1.8) і (1.10), з урахуванням (1.9) одержуємо рівняння для визначення величини а1 або b1:

 

(1.11)

яке потім округляємо до ближчого меншого значення з набору змінних зубчас­тих коліс гітари колових подач, що додаються до верстата: 35, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 75.

а1= 52

Число зубців другого змінного колеса в1 або а1, визначається з рівняння (1.10).

в1=110-а1=110-52 = 58

Фактична величина колових подач визначається з рівняння (1.8) після того, як підібрано змінні колеса а1 іb1.

Розрахунок настройки кінематичного ланцюга ділення і обкатки

Призначення цього ланцюга - забезпечити узгоджене обертання довбяка і заготовки.

У процесі обкатки нарізуване колесо і довбяк обертаються зі швидкостями, обернено пропорційними до чисел їх зубців, тобто:

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
деnд,zд - кількість обертів за хвилину і число зубців довбяка;,n3, z3 - кількість обертів за хвилину і число зубців нарізуваного колеса.

Кінцевими ланками цього ланцюга є довбяк і заготовка, арозрахунковими переміщеннями –1об.довбяка zд/ z3 об. заготовки.

Рівняння кінематичного балансу ланцюга ділення і обкатки (рис. 2) має такий вигляд:

(1.13)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Розв'язавши рівняння (1.13) відносно передаточного числа гітари ділення

і обкатки, одержимо формулу настройки:

деа2, в2, с2,d2- числа зубців змінних зубчастих коліс двопарної гітари ділення і обкатки.

До верстата моделі 5В12 додається набір змінних зубчастих коліс гітари ділення і обкатки: 20; 25; 27;' 28; 31; 34; 36; 38; 40; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 52; 56; 57; 58; 60; 62; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 92; 94; 95; 96; 98.

З пропонованого набору змінних зубчастих коліс одним з існуючих методів [1] або за таблицями М.В. Сандакова [2], М.І. Петрика і В.А. Шишкова [3] підбирають змінні колеса гітари ділення і обкатки. При цьому маєвиконуватися умова зчеплення зубчастих коліс а2 + в2= 120, с2< 98, с2<148, с2+d22+22, а розрахункове передаточне відношення цієї гітари має бути реалізовано з точністю до 10 -5


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)