АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова і принцип роботи тахеометру

Читайте также:
 1. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 «Общие принципы гигиены пищевых продуктов»
 2. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
 3. Hарушение юридических принципов
 4. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 5. I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 6. II Методика виконання курсової роботи.
 7. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 8. II. Общие принципы построения и функционирования современных бизнес-структур
 9. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 10. o принцип. защиты окружающей среды на благо нынешних и будущих поколений
 11. P-N переход принцип работы полупроводникового диода.
 12. V. Несколько принципиальных соображений

 

Тахеометр – це електронно-оптичний прилад, який поєднує в собі електронний теодоліт, світловіддалемір (далі по тексту ― віддалемір), обчислювальний пристрій і реєстратор інформації.

Блок контрольного відліку (БКВ) призначений для проведення оперативного контролю віддалеміра і виконаний у вигляді кришки на об'єктив зорової труби. Всередині кришки встановлена призма.

Результат вимірювання відстані до призми БКВ (контрольного відлік) при випуску з підприємства-виробника записують у розділі 1 паспорту 3Та5-сб0-04 ПС).

Фокусування зорової труби здійснюється обертанням кільця 7 кремальєри (рис. 1). Окуляр регулюється обертанням діоптрійного кільця 6 до отримання чіткого зображення штрихів сітки ниток. При роботі в темний час доби сітка ниток підсвічується світлодіодом.

Точне наведення зорової труби у вертикальній площині виконують навідним гвинтом 11, в горизонтальній ― навідним гвинтом 13.

1 – підйомний гвинт; 2 – юстувальний гвинт; 3 – дисплей; 4 – кнопка ввімкнення/вимкнення; 5 – колонка; 6 – діоптрійне кільце; 7 – кільце кремальєри зорової труби; 8 – коліматорний візир; 9 – гвинт; 10 – касетне джерело живлення; 11,13 – навідний гвинт; 12, 14 – закріпний гвинт; 15 – підставка.

Рис. 1. Тахеометр (положення: круг зліва)

1 – кнопка інжектора (всередині вузла з’єднання); 2 – юстувальна гайка; 3 – карта пам'яті (всередині вузла з’єднання); 4 – круглий рівень; 5 – клеми; 6 – юстувальний гвинт центрира; 7 – окуляр оптичного центрира; 8 – вузол з’єднання з картою пам'яті; 9 – циліндричний рівень.

 

Рис. 2. Тахеометр (положення: круг справа)

 

При цьому відповідні закріпні гвинти 12, 14 потрібно повернути за годинниковою стрілкою. На втулках навідних гвинтів нанесені кругові поділки, що відповідають середньому положенню навідних гвинтів.

Тахеометр горизонтують (вертикальну вісь встановлюють в прямовисне положення) за допомогою круглого рівня, який встановлено на підставці, і циліндричного рівня 9 (рис. 2).

Окуляр 7 оптичного центрира регулюють обертанням діоптрійного кільця до отримання чіткого зображення кіл сітки ниток. Поздовжнім переміщенням окулярної частини центрир фокусують на точку місцевості.

Тахеометр має панель керування з дисплеєм 3 (рис. 1) і вузол з’єднання з картою пам'яті 8 (рис. 2). На бічній кришці встановлені роз'єми для підключення зовнішнього джерела живлення і персонального комп'ютера.

На панелі управління розташовано п'ятнадцять кнопок. Деякі кнопки виконують кілька функцій.

Введення окремих цифр
Введення знаку "мінус"
Рух курсору по дисплею
Виклик меню для вибору режиму роботи, вихід з режиму після проведення вимірювань
Зміна режиму, продовження роботи, перегляд результатів вимірювань, які записані в карту пам'яті
Перегляд результатів вимірювань, записаних в карту пам'яті; змінювання шаблону дисплея без виходу в головне меню
Обнуління горизонтального кута
Видалення неправильно набраних цифр
Запис вимірювань в карту пам'яті
Початок вимірювань
Вибір підпрограм, підтвердження введення величини
Ввімкнення підсвічування дисплея

 

Натискання кнопок супроводжується звуковим сигналом.

На дисплеї в чотирьох рядках відображаються літерні ідентифікатори та цифрова інформація.

 

4. Уникайте проведення робіт на відкритій місцевості під час грози.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)